Projekty

Vzdelávací kurz pre pacientov v oblasti legislatívy, ekonomiky a liečby 2018

Dostupnosť liečby a liekov je odborný vzdelávací cyklus, ktorého cieľom je objasniť procesy, ktorými sa zdravotná starostlivosť, vrátane liekov, dostáva k pacientovi. Vysvetľuje, aké úkony vedú k dostupnosti liečby. Vybraným predstaviteľom pacientskych organizácií, ktorí majú ambíciu podieľať sa na systémovom zlepšení postavenia a vplyvu pacienta na Slovensku, ukazuje legislatívu, cenotvorbu aj systém hradenia, úlohy jednotlivých hráčov v zdravotníckom sektore. Renomovaní ekonómovia vysvetľujú princípy tvorby a rozdeľovania ekonomických zdrojov, aké limity majú verejné zdroje v zdravotníctve a akú úlohu môže zohrať pacient pri rozdeľovaní zdrojov.

Kurz pripravili odborníci v rámci Európskej akadémia vzdelávania pacientov EUPATI, pedagógovia zo Slovenskej akadémie vzdelaného pacienta na Slovenskej zdravotníckej univerzite a ďalší odborníci zo súkromných aj verejných inštitúcií. V lektorskom zbore sú lekári, farmaceuti, ekonómovia, výskumní a pedagogickí pracovníci, právnici, sociálni pracovníci, sestry a iní odborníci.

Kurz pozostáva z klasických prednášok, interaktívnych workshopov a záverečnej práce. Kurz je ukončený obhajobou záverečnej seminárnej práce študenta a slávnostným odovzdaním absolventského certifikátu.

Po absolvovaní tohto vzdelávacieho kurzu majú študenti príležitosť:

  • Byť lídrom v aktivitách pacientskych organizácií
  • V spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacientov byť relevantným partnerom v diskusiách so štátnymi a verejnými inštitúciami
  • Poskytovať konzultácie pre štátnu a verejnú správu, farmaceutické a iné spoločnosti
  • Zapojiť sa do nášho lektorského zboru

Legislatívna komisia 2018

Cieľ

Na pôde AOPP bola v r. 2018 založená Legislatívna komisia zložená z profesionálov v oblasti právnych služieb, členov predsedníctva AOPP, ako aj vyškolených pacientov, prizývaných partnerov a hostí na pravidelné dvojmesačné zasadnutia, a to na základe potrieb a požiadaviek pacientov, avizovaných legislatívnych zmien. Táto komisia by následne mala iniciovať legislatívne zmeny, vyjadrovať sa k pripravovaným  návrhom právnych predpisov a ďalším dôležitým dokumentom, ako aj mať dobre informované zastúpenie pacientov v poradných orgánoch ministra zdravotníctva.

Vďaka zriadeniu Legislatívnej komisie sa chce AOPP intenzívnejšie zapojiť do prípravy zákonov, monitoringu právnych noriem, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR avizuje a pripravuje. AOPP sa vďaka strategickému plánovaniu pri napĺňaní cieľov v oblasti legislatívy stane legitímnym a stálym partnerom MZ SR a silným hlasom pacientov.

V budúcnosti chceme posilňovať činnosť komisie, rozšíriť jej pôsobenie aj o právnu pomoc pre pacientov v prípade problematických situácií, ktoré v zdravotníctve vznikajú.

Aktivity

Tieto aktivity zahŕňajú – 26 projektových úloh rezortu, v rámci ktorých sa riešia jednotlivé problémy zdravotníctva. AOPP bola zaradená do plnenia projektových úloh, ktoré sa týkajú napr. poplatkov a definovania nároku a rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia. AOPP je tiež členom ďalších komisií na MZ SR, napr. pre tvorbu štandardných diagnostických a terapeutických postupov, pri tvorbe zákonov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti, pripravovanej stratifikácie lôžok, či zmien v liekovej politike. Členovia AOPP spolu s členskými organizáciami majú možnosť účasti ako pozorovatelia na zasadnutiach kategorizačnej komisie. Cieľom AOPP je stať sa členom medzirezortného pripomienkového konania MZ SR.

Cieľové skupiny

Stakeholderi, regulačné inštitúcie a sektorové združenia, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, poslanci NR SR, členovia výborov NR SR, ochrancovia práv, ako aj ďalšie významné inštitúcie a organizácie aj v sektore MVO, ktoré majú vplyv na legislatívny proces.

Budovanie siete pacientskych poradní 2017

Pacienti často nevedia, kde hľadať pomoc v ťažkých životných situáciách, ani aké sú ich práva v súvislosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Často si svoje nezodpovedané otázky nechávajú pre seba, len niektorí z nich naberú odvahu a hľadajú pomoc. Mnohí však nevedia, kde a na koho sa obrátiť. Preto sme sa rozhodli budovať sieť regionálnych poradní AOPP.

Celý projekt zastrešuje členka nášho predsedníctva - Mirka Fövényes z OZ Lymfom​a Slovensko. Naším cieľom je vybudovať štandardnú poradenskú sieť s využitím potenciálu a existujúcich kapacít pacientskych organizácií, mať stály tím poradcov a profesionalizovať poradenskú a advokačnú činnosť. Za pilotný projekt sme vybrali región Banskej Štiavnice - Žiaru nad Hronom - Zvolena. Odbornú garanciu nad našimi plánovanými poradňami pre oblasť Dohovoru OSN pre ťažko zdravotne postihnuté osoby prisľúbila prevziať Zuzana Stavrovská, komisárka pre ŤZP, s ktorou sme sa dohodli na vzájomnej spolupráci.

Dňa 5.9.2017 sme v banskobystrickej FNsP F. D. Rossevelta otvorili prvú špecializovanú pacientsku poradňu. Poradenstvo v nej pravidelne poskytujú priamo zástupcovia pacientskych združení pôsobiacich v banskobystrickom regióne. Zástupcov tam budú mať združenia zamerané na onkologické a hematoonkologické diagnózy, ochorenie pečene, stomici, reumatici. Poradňa bude záujemcom k dispozícii v návštevnej hale v lôžkovej časti nemocnice dva dni v týždni, a to každý utorok od 9. do 11.00 hod. a každú stredu počas návštevných hodín, teda od 15. do 17. hodiny.

Sprievodca právami pacienta na sociálnu a zdravotnú starostlivosť 2017 2017

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) pripravila pre pacientov informačnú brožúru, ktorá im má pomôcť zorientovať sa v ich právach, ako v zdravotnej, tak aj v sociálnej oblasti. Záujemcovia si ju môžu bezplatne stiahnuť na stránke www.aopp.sk, napríklad aj tu.

Brožúra je voľne stiahnuteľná a obsahuje aj prehľad inštitúcií, kontakty, s ktorými spravidla pri riešení problémov prichádzajú pacienti do kontaktu.

V brožúre nájdu pacienti napríklad aj Chartu práv pacientov v Slovenskej republike, Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, prehľad inštitúcií a ich agendy. V prehľadnej forme odpovedá na rôzne otázky, napríklad o preplácaní zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, o poplatkoch vyberaných v ambulanciách lekárov, tiež publikuje povinnosti zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k pacientovi.

Významná časť brožúry je venovaná postupu pri sťažnostiach, ak sa pacientovi nepozdáva prístup ošetrujúceho personálu. Pacienti si nájdu okrem iného aj informácie o možnostiach pomoci v sociálnej oblasti v prípade dlhodobej choroby.

Lieky s rozumom 2017

Aj v zdravotníctve platí, že viac automaticky neznamená aj lepšie. Osobitne to platí pri liekoch. Na Slovensku odborníci dlhodobo riešia tému vysokej spotreby liekov. Prečo je táto téma dôležitá? Pretože ak zamedzíme spotrebe liekov tam, kde to nie je skutočne potrebné, môžeme ušetrené peniaze použiť na inovatívnu a finančne náročnú liečbu. Nehovoriac už o pozitívnom vplyve na naše zdravie, ak sa vyhneme nadmernej a zbytočnej spotrebe liekov. Slovensko patrí aj v dostupných štatistikách spotreby liekov na popredné miesta.

Rozumnú spotrebu liekov má pritom v rukách nielen lekár, ale aj my, pacienti.

Práve pri liekoch je priestor, kde pacienti môžu a mali by spolupracovať s lekárom v snahe dosiahnuť čo najlepšie výsledky liečby. Často stačí len málo. Neísť do ambulancie s internetovou diagnózou vrátane jasnej predstavy o tom, koľko a akých balení liekov potrebujeme. Alebo stačí aj to, spýtať sa lekárnika, čo si myslí o počte a kombinácii predpísaných liekov.

Aj preto sme sa rozhodli do diskusie o rozumnej spotrebe liekov prispieť svojím dielom. Cieľom tohto projektu je naučiť pacientov pýtať sa. Ako sa vraví za opýtanie nič nedáme, na druhej strane nám jedna otázka môže ušetriť zdravotné komplikácie, finančné prostriedky v peňaženke, ale aj peniaze v zdravotníctve na liečbu pacientov, ktorí ju skutočne potrebujú.

Podporovatelia:

Ďakujeme našim partnerom za ich podporu, ako aj prispenie ich odbornými názormi do diskusie o nastavení rozumnej spotreby liekov na Slovensku.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky

Dôvera Zdravotná poisťovňa

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Slovenská lekárnická komora

Asociácia súkromných lekárov SR

Slovenská lekárska spoločnosť

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017.

Všetky informácie nájdete na www.liekysrozumom.sk.

Stratégia dlhodobej starostlivosti 2017

Stratégia dlhodobej starostlivosti je národným projektom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Pri jeho príprave, realizácii a vyhodnotení spolupracujú Úrad slnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Asociácia na ochranu práv pacientov SR a Združenie miest a obcí Slovenska.

Súčasťou projektu je dvanásť pilotných projektov, garantujúcich účasť občanov a zainteresovaných cieľových skupín na ich príprave a tvorbe, ako aj súčinnosť pri analytickej, metodickej a legislatívnej podpore zavádzania participatívnej tvorby politík do praxe.​

Projekty, vzdelávacie programy a semináre AOPP 2015

Poslaním projektu, ktorý vznikol s podporou Európskej komisie, je rozvíjať vzdelanostnú úroveň pacientov a pacientských organizácií. Koordinácie a vytvorenia celoeurópskej platformy sa ujala Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom pacientov (EPF) a Európskou federáciou farmaceutického priemyslu (EFPIA).

Cieľom EUPATI je sprostredkovať objektívne, otvorené a pravdivé informácie o možnej liečbe, nových liekoch, ich vývoji a výskume. Taktiež by mal poskytovať vzdelávacie programy zamerané na budovanie zdravotnej gramotnosti pacientov. Pacientom by mal vytvoriť verejnú internetovú knižnicu, ktorá by mala obsahovať korektné a aktuálne informácie o najnovších poznatkoch medicíny.


Súčasná medicína charakterizovaná inovatívnymi technológiami si vyžaduje rozhľadeného a pripraveného lekára, ale aj informovaného a vzdelaného pacienta.

Cesta lieku k pacientovi je komplikovaný, finančne náročný a veľmi dlhý proces. Úspešnosť a dostupnosť nových technológií môže ovplyvniť aj informovanosť a angažovanosť pacientov.

Preto vznikol v roku 2012 európsky pacientský edukačný projekt EUPATI (European Patient’s Academy). Jeho súčasťou sa stalo aj Slovensko. Národný kontaktný tím EUPATI podpísal základné dokumenty v auguste 2015.

Národná platforma združuje partnerov, Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave (SZU), Asociáciu na ochranu práv pacientov (AOPP) a vedeckú spoločnosť ISPOR Slovakia. Reprezentantom celého projektu za Národný kontaktný tím je v súčasnosti Dominik Tomek, ktorý je zároveň viceprezidentom AOPP a zastupuje Slovensko vo vedení Európskeho pacientskeho fóra (EPF) v Bruseli.

Prvou aktivitou, ktorou sa projekt predstavil odbornej a pacientskej verejnosti, bola 1. národná konferencia EUPATI “Pacient a inovácie v medicíne” vo februári 2016

Odprezentovali sa tu možnosti vzdelávania pacientov, lebo vzdelaný pacient je veľkým prínosom aj pre celý zdravotnícky systém. EUPATI je vzdelávací projekt plánovaný ako otvorená platforma. Veríme a máme aj prísľub, že sa s podporou vzdelávania pacientov stotožnia aj ďalšie verejné, akademické a zdravotnícke inštitúcie a osobnosti.

V súčasnosti podporuje tento projekt okrem troch spomínaných inštitúcií ďalších viac ako tridsať vzdelávacích a vedecko-výskumných organizácií. Rozvojové a vzdelávacie programy sú hradené priamo zo zdrojov Európskej únie a zdrojov EFPIA.

Program 1.pacientskej konferencie EUPATI - program EUPATI v5_DT_28_1_16.pdf

Pozrite si našu schválenú pacientsku deklaráciu EUPATI - PACIENTSKA_DEKLARACIA_EUPAT.pdf

Prečítajte si správu o organizovaní 1.pacientskej konferencie EUPATI - Tlacova_sprava_EUPATI_final.pdf

Nedostupné lieky 2014

Projekt "Nedostupné lieky" reaguje na obavy pacientov, ktorí sa nemôžu dostať k svojim liekom. Stojí za ním Slovenská lekárnická komora (SLeK) spolu s Asociáciou na ochranu práv pacientov SR (AOPP) a partnermi, ktorými sú Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu aj sieť lekární Dr. Max . Cieľom je zozbierať informácie o opakovanej alebo dlhodobej nedostupnosti liekov na Slovensku. Zozbierané dáta budú základom pre diskusiu partnerov so štátnymi orgánmi o tom, ako túto situáciu riešiť.

Projekt Nedostupné lieky vytvára databázu všetkých nedostupných liekov na Slovensku. Zozbierané údaje umožnia Slovenskej lekárnickej komore odpovedať na otázku prečo tieto lieky chýbajú. Tento projekt vznikol na základe skúseností lekárnikov a pacientov, ktorí evidujú kontinuálny nárast nedostatku niektorých liekov. Ide napríklad o antipsychotiká, antibiotiká, antiepileptiká alebo onkologiká. Pacienti, ktorí sa k liečbe nedostanú včas, majú obavu o svoj zdravotný stav. Oneskorený prístup k liečbe môže spôsobiť závažné zdravotné komplikácie a ohroziť život pacienta. 

Keď sa pacient v lekárni dozvie, že jeho liek nie je dostupný, požiada lekárnika, aby tento problém nahlásil do lekárenského informačného systému. Tento údaj je automaticky zaznamenaný a anonymne spracovaný. Po nahlásení lekárnik vystaví pacientovi potvrdenie s údajmi o lieku, ktorý pacient v lekárni nenašiel. Prostredníctvom nahlásenia nedostupnosti pacient síce nedostane priamo k lieku, ale pomôže upozorniť na to, že liek chýba. 

Nedostupné lieky môžu pacienti nahlasovať takmer vo všetkých lekárňach po celom Slovensku.

Projekt vychádza zo zahraničných skúseností s monitorovaním nedostupnosti liekov, na ktorých sa tiež podieľajú lekárnici a pacienti, často aj v spolupráci s národnými liekovými agentúrami. Európska komisia pri osobných rokovaniach tiež odporučila spoluprácu lekárnikov a pacientov pri vytváraní takýchto zoznamov. Ako vzor pre európske krajiny sa odporúča holandský systém Farmanco, ktorý vytvára holandská lekárnická komora. Týmto systémom sa inšpiroval aj slovenský projekt.

Viac informácií o projekte nájdete na: www.slek.sk/nedostupnelieky

PÝTAJTE SA LEKÁRA 2014

​Cieľ: prostredníctvom webovej aplikácie a formou prednášok v rôznych mestách Slovenska (Bratislava, Nitra, Trnava) zorientovať pacientov v systéme zdravotného poistenia a upozorniť na práva pacientov. 

Čas trvania projektu: od leta 2013 do decembra 2013

Partneri projektu: Ministerstvo zdravotníctva SR a Jednota dôchodcov Slovenska

Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

14%
42%
5%
7%
16%
16%