Dlhodobá starostlivosť je u nás stále na okraji záujmu, chýba jej ucelené riešenie

10.05.2018
article_362

V rámci poskytovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku je nevyhnutná spolupráca ministerstiev, pretože potreby dlhodobo a ťažko chorých nevieme rozdeliť na zdravotné a sociálne. V rámci prípravy Stratégie dlhodobej starostlivosti AOPP preto spúšťa prieskum, ktorý by mal pomôcť identifikovať hlavné problémové oblasti. Od dnes je prístupný na stránke  https://www.surveymonkey.com/r/LTCnaslovensku.

Prieskum o dlhodobej starostlivosti sa uskutoční v dňoch 10. mája až 10. júna 2018. Dotazník bude vyhodnotený v priebehu júna 2018 a stane sa aj súčasťou pripravovanej Stratégie dlhodobej starostlivosti. „Hoci priebežne komunikujeme aj s poskytovateľmi tohto typu starostlivosti, radi by sme mali v stratégii zohľadnené aj postoje na ňu odkázaných pacientov, ich rodiny a blízkych,“ hovorí prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) Mária Lévyová.

Prieskum by mal pomôcť zadefinovať alebo potvrdiť už identifikované nedostatky, čo sa týka chýbajúcich kapacít, ktoré poskytujúdlhodobú starostlivosť, do akej miery je ešte možné finančne zvládať náklady na túto starostlivosť v rodine, prípadne aké majú skúsenosti s čakacími lehotami v zariadeniach. „Chceme zistiť aj to, či mámedôstojnépodmienky pre umierajúcich. Radi by sme sa priamo od respondentov prieskumu dozvedeli, aké návrhy a odporúčania pre zlepšenie súčasného stavu v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti by navrhovali,“ dopĺňa M. Lévyová.

Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku má veľa problematických oblastí. Stále absentuje vytvorenie koordinovaného a integrovaného modelu dlhodobej starostlivosti a rozmiestnenie služieb,rozdelenie úloh medzi zdravotníckym a sociálnym systémom. „Nemáme definované, kto je jeho súčasťou, aké má kompetencie a zodpovednosť. Chýbajú štandardy zdravotno-sociálnej starostlivosti, manažmentu osôb odkázaných na dlhodobú starostlivosť, koordinovanie poskytovania tejto starostlivostia indikátory merania kvality,“ vymenúva M. Lévyová.Prioritou by pritom podľa jej slov malo byť aj zjednotenie systému posudkovej činnosti - lekárskej, sociálnej a invalidity.

Na Národnom projekte Stratégia dlhodobej starostlivosti v rámci participácie pri tvorbe verejných politík, ktorý je v gescii splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spolupracuje Asociácia na ochranu práv pacientov SR so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR. Vzhľadom na populačnú krivku, demografické ukazovatele, sa problematika dlhodobej starostlivosti buď dotýka alebo bude dotýkať väčšiny z nás, našich rodín. „Preto veríme, že prieskum nám pomôže v rámci presadzovania pozitívnych zmien v tejto oblasti, napríklad aj pri tvorbe nového zákonao dlhodobej starostlivosti,“ dodáva M. Lévyová na záver.

AOPP ochraňuje práva pacientov už od roku 2001. V rámci poradní pacientom bezplatne poskytuje informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. Aktívne zastupuje pacientov aj v rámci legislatívneho procesu, jej cieľom je tiež vzdelávanie pacientov.


Foto: pixabay.com


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%