Stratégia dlhodobej starostlivosti - čo odznelo na seminároch

17.04.2019
article_444

V prvej polovici roka 2019 sa nám podarilo zorganizovať semináre na tému dlhodobej starostlivosti na Slovensku v 3 slovenských mestách - Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. Našim cieľom bolo získať podnety od odborníkov, zástupcov pacientov a širokej verejnosti, ktoré nám pomôžu pri príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku. 

Semináre boli realizované vďaka projektu v gescii ÚSV ROS v spolupráci s MZ SR a MPSVaR. Pracovný tím AOPP ďakuje všetkým účastníkom z odbornej, ako i laickej verejnosti.  Veľká vďaka patrí aj USV ROS za pomoc pri realizovaní seminárov v jednotlivých krajoch, zástupcom Ministerstva zdravotníctva SR za odborné prezentácie a Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny za podporu, BBSK, BSK a KSK za odborné prednášky. Za poskytnutie priestorov ďakujeme hotelu LUX v Banskej Bystrici, hotelu Bivio v Bratislave a Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach.

Nakoľko účastníci seminárov prejavili záujem o zverejnenie prezentácii, ktoré boli v rámci prednášok na seminároch odprezentované odborníkmi z prostredia sociálnej a zdravotníckej oblasti, ponúkame vám ich na stiahnutie.

Prezentácie zo seminárov o dlhodobej starostlivosti:

Lévyová M.: Informácia o projekte Stratégia dlhodobej starostlivosti

Dányiová D.: Stratégia MZ SR v problematike riešenia dlhodobej starostlivosti na Slovensku

Strejčková R.: Právna úprava ošetrovateľskej starostlivosti

Dobrotková M.: Zdravotná dokumentácia v zariadeniach sociálnych služieb

Fabianová Z.: Ošetrovateľské štandardy pre dlhodobú starostlivosť

Katreniaková Z.: Neformálni opatrovatelia a terénne služby

Lévyová M.: Diskusný panel so zástupcami MZ SR, MPSVaR, AZP, VÚC, AOPP

Fabianová Z.: Portál MALINA


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%