V Banskej Bystrici sa diskutovalo o budúcnosti dlhodobej starostlivosti na Slovensku

27.02.2019
article_431

V dňoch 21. a 22. februára 2019 sme sa v rámci seminárov pre odbornú aj laickú verejnosť venovali téme dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Do hotela LUX v Banskej Bystrici prišli nielen odborníci, ktorí sa problematike dlhodobej starostlivosti aktívne venujú, ale tiež laici, ktorých sa táto téma bytostne dotýka. Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku nie je totiž jasne zadefinované, čo sťažuje fungovanie mnohých pacientov a ich rodín.

Stratégia dlhodobej starostlivosti na Slovensku 

Seminár bol rozdelený do dvoch dní, prvý určený pre odbornú verejnosť (VÚC, mestá, obce, DSS, ZSS, DD, ADOS, ZZ) a druhý pre laickú verejnosť (zástupcovia a členovia pacientskych organizácií, občania). Cieľom semináru bolo získať podnety k aktualizácii a pripomienkovaniu návrhu stratégie dlhodobej starostlivosti, na ktorom sa podieľa Asociácia na ochranu práv pacientov, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe memoranda o spolupráci.

Prednášky priniesli mnoho hodnotných informácií

Seminár oficiálne otvorila prezidentka AOPP, a zároveň odborný garant projektu Stratégia dlhodobej starostlivosti, Mária Lévyová. 

Silvia Ďurechová v mene splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti privítala prítomných hostí. V rámci dvojdňového semináru sme predstavili samotnú stratégiu dlhodobej starostlivosti v podaní Márie LévyovejMilada Dobrotková z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb priblížila právnu úpravu ošetrovateľskej starostlivosti a ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. Zuzana Fabiánová, riaditeľka ošetrovateľského domu v Humennom, prítomných hostí oboznámila s ošetrovateľskými štandardmi pre dlhodobú starostlivosť a predstavila aj portál MALINA, ktorého cieľom je pomôcť príbuzným a samotným dlhodobo chorým pacientom lepšie sa zorientovať v hľadaní zariadení sociálnych služieb a sociálnych pracovníkov, poskytovať praktické rady v oblasti starostlivosti o ťažko chorých. Zuzana Katreniaková z lekárskej fakulty UPJŠ predstavila potreby zmien dlhodobej starostlivosti v domácom prostredí, potrebu podpory neformálnych a formálnych opatrovateľov. Za mesto Banská Bystrica, z odboru sociálnych vecí, prišla seminár podporiť pani Nimcová, ktorá predstavila náčrt konceptu sociálnej starostlivosti v Banskobystrickom kraji. Za Ministerstvo zdravotníctva prispel pán Jozef Šuvada svojou prednáškou k návrhom na zmeny v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku, a to z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ďakujeme za vaše podnety

Po odborných prednáškach nasledovali panelové diskusie so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva zdravotníctva a s odborníkmi z radov poskytovateľov sociálnych služieb. Pripomienky z diskusií zahrnieme do finálnej verzie stratégie dlhodobej starostlivosti a samozrejme uvítame aj ďalšie návrhy a pripomienky odbornej aj laickej verejnosti orientované na oblasť poskytovania dlhodobej starostlivosti, potrebu prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ďakujeme.

Na aktualizácii a pripomienkovaní návrhu  Stratégie dlhodobej starostlivosti sa podieľa: Asociácia na ochranu práv pacientov SR so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe memoranda o spolupráci. Semináre boli realizované v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík financované z ESF / OP Efektívna verejná správa.


Foto: pixabay.com


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%