Semináre o dlhodobej starostlivosti sme zavŕšili diskusiou v Košiciach

16.04.2019
article_443

O Stratégii dlhodobej starostlivosti a o potrebe zmien v tejto oblasti diskutovali zástupcovia odbornej a laickej verejnosti aj na poslednom zo série dvojdňových seminárov v Košiciach. Uskutočnil sa v dňoch 11. a 12. apríla apríla 2019 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia.

Semináre  boli zrealizované vďaka projektu v gescii Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej  spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvom zdravotníctva. Potešil nás váš záujem a všetky podnety získané v rámci diskusií od odborníkov, zástupcov pacientov a širokej verejnosti,  ktorej sa táto téma bezprostredne dotýka. Pracovný tím za AOPP, ktorý je odborným garantom projektu, ďakuje všetkým za účasť na seminároch a za podnety. Vďaka nim môže vzniknúť kvalitnejšia stratégia, kvalitnejšie prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kvalitnejšie poskytovanie dlhodobej starostlivosti chronicky chorým, ktorí potrebujú našu pomoc, podporu a starostlivosť. Veríme, že sa nám podarí priniesť tak potrebné zmeny do systému dlhodobej starostlivosti na Slovensku, a to aj vďaka vám.

Na aktualizácii a pripomienkovaní návrhu  Stratégie dlhodobej starostlivosti sa podieľa: Asociácia na ochranu práv pacientov SR so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe memoranda o spolupráci. Semináre boli realizované v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík financované z ESF / OP Efektívna verejná správa.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%