Ciele a priority pre rok 2020

CIELE A PRIORITY PRE ROK 2020

Chránime práva pacientov a sociálne znevýhodnených ľudí. Obhajujeme ich záujmy v každej spoločenskej oblasti. Našou úlohou je:

  • predkladať, pripomienkovať a presadzovať legislatívne návrhy,
  • podieľať sa alebo samostatne sprostredkovávať alebo inak zabezpečovať právnu pomoc pre pacientov a členov asociácie,
  • vydávať a rozširovať informačné a edukačné materiály a časopisy so sociálnou, zdravotnou a kultúrnou tematikou,
  • organizovať vzdelávacie a informačné podujatia pre našich členov a sympatizantov,
  • podporovať činnosť našich členov metodicky, organizačne aj poradensky, podporovať ich projekty a propagovať ich podujatia,
  • spolupracovať s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami v zdravotníctve, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími inštitúciami, zdravotnými poisťovňami, výrobcami liekov a zdravotníckych pomôcok za účelom presadzovania požiadaviek a dosahovania cieľov členov asociácie a pacientov, 
  • spolupracovať s medzinárodnými organizáciami podobného zamerania a poslania,
  • reprezentovať záujmy asociácie v spoločnosti.

Prečítajte si celé znenie našich priorít: ​Programové priority pre zdravotníctvo Asociácie na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike


Projekty, ktoré pokračujú v roku 2020 ​

PROJEKT: PORADŇA AOPP

Pacientsku poradňu AOPP sme v minulom roku rozšírili o právne poradenstvo. Nie len pacienti sa môžu obrátiť na JUDr. Radmilu Strejčkovú, ktorá má dlhoročnú právnickú prax v oblasti zdravotníctva. Poradí vám s vašimi pacientskymi právami a nárokmi, možnosťami ako sa ich domáhať, či pri spisovaní podnetu na príslušné úrady.


PROJEKT: LIEKY S ROZUMOM

Cieľom v poradí už 3. ročníka celoslovenského osvetového projektu je pokračovať a prehlbovať vedomosti o rozumnej spotrebe liekov. Prostredníctvom edukačných článkov a videí, ale aj interaktívnou formou (vedomostné kvízy) sa snažíme vzdelávať pacientov a širokú verejnosť o rizikách spojených s nadmerným užívaním liekov, o nesprávnych kombináciách liekov, nežiaducich účinkoch. Skrátka, snažíme sa pacientov viesť k zodpovednému prístupu k vlastnému zdraviu. Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.liekysrozumom.sk.  


PROJEKT: STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI

Stratégia dlhodobej starostlivosti vznikala za AOPP pod gesciou Národného projektu splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie. V prvej polovici roka 2019 sa nám podarilo zorganizovať semináre na tému dlhodobej starostlivosti na Slovensku v 3 slovenských mestách - Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach. Našim cieľom bolo získať podnety od odborníkov, zástupcov pacientov a širokej verejnosti, ktoré nám pomohli pri príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Semináre boli realizované vďaka projektu v gescii ÚSV ROS v spolupráci s MZ SR a MPSVaR. V auguste 2019 sa nám podarilo Stratégiu dlhodobej starostlivosti dokončiť. Jej celé znenie nájdete na stránke MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialno-zdravotnej-starostlivosti-v-sr


PROJEKT: "ZDRAVOTNÍCTVO A DOSTUPNOSŤ LIEKOV A LIEČBY"

Druhým cyklom vzdelávania pacientov v oblasti ekonomiky, legislatívy a liečby bolo objasniť procesy, ktorými sa zdravotná starostlivosť, vrátane liekov, dostáva k pacientovi. Vybraným predstaviteľom pacientskych organizácií, ktorí majú ambíciu podieľať sa na systémovom zlepšení postavenia a vplyvu pacienta na Slovensku, ukázal legislatívu, cenotvorbu, aj systém hradenia, úlohy jednotlivých hráčov v zdravotníckom sektore. Renomovaní ekonómovia vysvetlili princípy tvorby a rozdeľovania ekonomických zdrojov, aké limity majú verejné zdroje v zdravotníctve a úlohu pacienta pri rozdeľovaní zdrojov. Tento projekt pokračuje aj v roku 2020. Bližšie informácie budete môcť nájsť na našom webe.


PROJEKT: "LEGISLATÍVNA KOMISIA"

Zriadením legislatívnej komisie sa chceme intenzívne zapojiť do legislatívneho procesu MZ SR a stať sa členom medzirezortného pripomienkového konania v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vďaka tomu sa staneme legitímnym a stálym partnerom MZ SR a silným hlasom pacientov. Legislatívna komisia je zložená z prezidenta AOPP, advokáta AOPP, členov predsedníctva AOPP, spolupracovníkov AOPP poskytujúcich poradenstvo pacientom v oblasti zdravotnej starostlivosti a prizvaných hostí vzhľadom na riešenú právnu problematiku. Bližšie informácie nájdete v časti ​​Legislatívne aktivity.


PROJEKT: "ŠTANDARDNÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY - MZ SR"

Viac informácií o projekte nájdete tu.


PROJEKT: "TVORBA POSTUPOV PRE VÝKON PREVENCIE - MZ SR"

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie jednotlivých postupov pre výkon prevencie na príslušných úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Naplnením cieľa sa sleduje skvalitnenie výkonu prevencie a zvýšenie počtu vykonávaných preventívnych aktivít a podporných aktivít v oblasti prevencie. Viac informácií o projekte MZ SR nájdete tu:. https://www.standardnepostupy.sk/popis-celeho-projektu/


Nové projekty pre rok 2020 ​


PROJEKT: "AOPP POZOROVATEĽ V KATEGORIZAČNÝCH KOMISIÁCH - MZ"


PROJEKT: "PODPORA A STABILIZÁCIA AOPP

Garancia partnerstva a spolupráce, ochrana práv a posilnenie postavenia AOPP, pacientskych organizácii a pacientov.


PROJEKT: 4. CELOSLOVENSKÁ PACIENTSKA KONFERENCIA

Po troch úspešných ročníkoch pacientskej konferencie ako jedinej svojho druhu, pripravujeme v poradí už 4. Celoslovenskú pacientsku konferenciu, ktorá sa bude konať v dňoch 20. a 21. novembra 2020. Nosnou témou konferencie bude "Bezpečnosť pacientov" a ani tento rok nebude chýbať už tradičné oceňovanie výnimočných lekárov a zdravotných sestier za ich obetavosť, prácu a ľudskosť. Viac informácií o plánovanej konferencii vám prinesieme na našej stránke. 

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

52%
5%
7%
32%
4%