Ciele a priority pre rok 2021

CIELE A PRIORITY PRE ROK 2021

Chránime práva pacientov a sociálne znevýhodnených ľudí. Obhajujeme ich záujmy v každej spoločenskej oblasti. Našou úlohou je:

 • predkladať, pripomienkovať a presadzovať legislatívne návrhy,
 • podieľať sa alebo samostatne sprostredkovávať alebo inak zabezpečovať právnu pomoc pre pacientov a členov asociácie,
 • vydávať a rozširovať informačné a edukačné materiály a časopisy so sociálnou, zdravotnou a kultúrnou tematikou,
 • organizovať vzdelávacie a informačné podujatia pre našich členov a sympatizantov,
 • podporovať činnosť našich členov metodicky, organizačne aj poradensky, podporovať ich projekty a propagovať ich podujatia,
 • spolupracovať s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami v zdravotníctve, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími inštitúciami, zdravotnými poisťovňami, výrobcami liekov a zdravotníckych pomôcok za účelom presadzovania požiadaviek a dosahovania cieľov členov asociácie a pacientov, 
 • spolupracovať s medzinárodnými organizáciami podobného zamerania a poslania,
 • reprezentovať záujmy asociácie v spoločnosti.

Prečítajte si celé znenie našich priorít: Programové priority pre zdravotníctvo Asociácie na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike


Projekty, ktoré pokračujú v roku 2021

PROJEKT: PORADŇA AOPP - právna pomoc pacientom

Pacientska poradňa je jedným zo základných pilierov činnosti AOPP v rámci poskytovania bezplatného právneho poradenstva v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Poradenstvo je v spolupráci s PPPP o.z. poskytované erudovanou právničkou, ktorá má dlhoročnú právnickú prax v oblasti zdravotníctva. Poradenstvo je orientované na oblasti pacientskych práv a nárokov, možností ako sa ich domáhať, ako postupovať pri spisovaní podnetov na príslušné úrady. Počas pandémie COVID-9, núdzového stavu boli zverejnené a distribuované všetky aktuálne opatrenia členom AOPP a boli dostupné pacientom a verejnosti. Viac na: https://aopp.sk/poradna/koronavirus-aktualne-informacie-prijate-opatrenia.


PROJEKT: LIEKY S ROZUMOM

Cieľom v poradí už 4. ročníka celoslovenského osvetového projektu je pokračovať a prehlbovať vedomosti o rozumnej spotrebe liekov. Prostredníctvom edukačných článkov a videí, ale aj interaktívnou formou (vedomostné kvízy) sa snažíme vzdelávať pacientov a širokú verejnosť o rizikách spojených s nadmerným užívaním liekov, o nesprávnych kombináciách liekov, nežiaducich účinkoch. Snažíme sa pacientov viesť k zodpovednému prístupu k vlastnému zdraviu, užívaniu liekov a nadobudnutiu základných informácii v rámci liekovej gramotnosti. Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.liekysrozumom.sk.


PROJEKT: ZDRAVOTNÍCTVO A DOSTUPNOSŤ LIEKOV A LIEČBY

Cieľom vzdelávania pacientov v oblasti ekonomiky, legislatívy a liečby je objasniť im procesy, ktorými sa zdravotná starostlivosť, vrátane liekov, dostáva k pacientovi. Projekt je určený primárne pre vybraných predstaviteľov pacientskych organizácií, ktorí majú ambíciu podieľať sa na systémovom zlepšení postavenia a vplyvu pacienta na Slovensku, v oblasti legislatívy, cenotvorby, aj systému hradenia, úlohy jednotlivých hráčov v zdravotníckom sektore.


PROJEKT: LEGISLATÍVNA KOMISIA

Zriadením legislatívnej komisie sme sa intenzívne zapojili do legislatívneho procesu MZ SR a stali sme sa členom medzirezortného pripomienkového konania v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vďaka tomu sme sa stali legitímnym a stálym partnerom MZ SR a silným hlasom pacientov. Legislatívna komisia je zložená z predsedu - prezidenta AOPP, podpredsedu - advokáta, členov predsedníctva AOPP, spolupracovníkov AOPP poskytujúcich poradenstvo pacientom v oblasti zdravotnej starostlivosti a prizvaných hostí vzhľadom na riešenú právnu problematiku. Bližšie informácie nájdete v časti Legislatívne aktivity.


PROJEKT: ŠTANDARDNÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY - MZ SR

Viac informácií o projekte nájdete tu: https://www.standardnepostupy.sk/standardne-postupy-v-zdravotnictve/ .


PROJEKT: TVORBA POSTUPOV PRE VÝKON PREVENCIE (PpVP) - MZ SR

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie jednotlivých postupov pre výkon prevencie na príslušných úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Naplnením cieľa sa sleduje skvalitnenie výkonu prevencie a zvýšenie počtu vykonávaných preventívnych aktivít a podporných aktivít v oblasti prevencie. Viac informácií o projekte MZ SR nájdete tu: https://www.standardnepostupy.sk/popis-celeho-projektu/.


PROJEKT: VÝSKUM MVO - ÚSV ROS - participácia pacientskej platformy pri tvorbe zdravotníckych politík

 • Komora pre mimovládne neziskové organizácie (MNO členstvo) 

Mimovládne neziskové organizácie a občianske iniciatívy by mali byť prirodzenou a želanou súčasťou demokratickej spoločnosti. Skrýva sa za nimi mnoho aktívnych občanov, ktorí zlepšujú život nám všetkým. Verejnosť vie len veľmi málo o tom, koľko spoluobčanov, susedov, či dokonca, priamo rodinných príslušníkov ochotne pomáha vo verejnom záujme a zaujíma sa o to, ako bude napríklad vyzerať výkon verejnej moci s dopadom na každého z nás a vo všetkých oblastiach nášho života. Preto vznikla platforma, ktorej snahou je združovať kľúčové platformy v oblastiach nášho každodenného života a hľadať spoločné prieniky, kľúčové návrhy prospešné pre rozvoj občianskej spoločnosti. Viac tu: O mimovládkach – Mimovládky.sk (mimovladky.sk).

 • Rada vlády SR pre MNO (kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra - členstvo) 

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie je stály odborný, poradný, koordinačný a konzultatívny orgán vlády SR v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Tento orgán hodnotí dosiahnuté výsledky a iniciatívne navrhuje riešenia v konkrétnej oblasti. Rada je koncipovaná tak, aby svojím pôsobením prispela k posilneniu participatívnej demokracie v spoločnosti, aby prijímané vládne materiály v oblasti verejnej politiky boli nielen účinné, spravodlivé a demokratické, ale aj prijímané so širokým konsenzom vládneho a mimovládneho sektora, a zároveň, aby ich napĺňanie bolo kontrolované občianskou spoločnosťou. Rada sústreďuje, prerokúva a prostredníctvom svojho predsedu, resp. podpredsedov, predkladá vláde návrhy, uznesenia a stanoviská týkajúce sa rozvoja občianskej spoločnosti, mimovládnych neziskových organizácií a vzťahujúce sa k vytváraniu vhodného prostredia pre ich existenciu a činnosť.


PROJEKT: MESAČNÍK ZO ŽIVOTA AOPP

Raz mesačne prinášame prehľad kľúčových činností AOPP a jej členov priamo do e-mailových schránok odberateľom mesačníka zo života AOPP. Na odber nášho pravidelného newslettra sa môžete v prípade záujmu prihlásiť v ľavom paneli na našej stránke v okne Mesačník zo života AOPP. Archív AOPP mesačníkov nájdete tu: https://aopp.sk/mesacnik-zo-zivota-aopp.


Nové projekty pre rok 2021

PROJEKT: EURÓPSKY DEŇ ZA PRÁVA PACIENTOV - 20. VÝROČIE ZALOŽENIA AOPP

16. apríla 2021 oslávi naša pacientska platforma svoje 20. výročie. Pri jeho príležitosti sa zameriame nielen na prierez histórie AOPP, ale aj na ústredné témy, ktoré považujú pacienti za prioritné v rámci ochrany svojich práv.


PROJEKT: 5. CELOSLOVENSKÁ PACIENTSKA KONFERENCIA NA TÉMU "PRÁVA PACIENTOV"

Po štyroch úspešných ročníkoch pacientskej konferencie ako jedinej svojho druhu, pripravujeme v poradí už 5. Celoslovenskú pacientsku konferenciu, ktorá sa bude konať už tradične na jeseň (november 2021). Veríme, že epidemická situácia sa dovtedy zlepší a budeme sa môcť všetci stretnúť na tomto výnimočnom podujatí, nielen v online prostredí. Nosnou témou konferencie budú "Práva pacientov" a ani tento rok nebude chýbať už tradičné oceňovanie výnimočných lekárov a sestier za ich obetavosť, prácu a ľudskosť. Viac informácií o plánovanej konferencii vám prinesieme na našej stránke. 


PROJEKT: AOPP A ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE - PARTNERI MZ SR V OBLASTI LIEKOVEJ POLITIKY

 • Pozorovatelia v kategorizačných komisiách MZ SR, revízia úhrad cien liekov - pre predsedov a prezidentov členských pacientskych organizácií
 • Príprava projektu v rámci pacientskej akadémie vzdelávania a v súlade s PVV „Vláda SR navrhne vykonať revíziu ceny liekov len po prediskutovaní s odbornými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami“
 • Mesačný monitoring kategorizácie
 • Potreba zintenzívniť spoluprácu s pacientskymi organizáciami, ktoré sú piliermi v oblasti činnosti AOPP pri napĺňaní cieľov


PROJEKT: PRIESKUM ZAMERANÝ NA DOSTUPNOSŤ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS COVID-19

 • Vyhodnotenie dopadov pandémie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku 
 • Návrhy na nové formy poskytovania zdravotnej starostlivosti za účelom zachovania a zlepšovania jej dostupnosti pacientom 


PROJEKT: PODPORA A STABILIZÁCIA AOPP = GARANCIA PARTNERSTVA A SPOLUPRÁCE, OCHRANA PRÁV A POSILNENIE POSTAVENIA PACIENTOV

Aktivity vychádzajúce s programového vyhlásenia vlády pre oblasť zdravotníctva


PROJEKT: PORADNÝ ZBOR AOPP

Vytvorenie pracovnej skupiny na základe návrhov predsedníctva AOPP, poradného zboru zloženého z odborníkov (lekár, sestra, fyzioterapeut, záchranár, farmaceut, zdravotníckych pracovníkov), ktorý bude nápomocný pri navrhovaní riešení prospešných pre pacientov.


PROJEKT: FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

 • Prostriedky na vytvorenie fondu tvoria príjmy z 2 % z daní.
 • Podpora je poskytovaná v súlade so Smernicou na podporu vzdelávanie členských pacientskych organizácií AOPP o. z.


PROJEKT: VÚC BRATISLAVA - TEMATICKÁ KOMISIA RADY PARTNERSTVA "ZDRAVOTNÍCTVO"

Príprava projektov rozvoj zdravotnej infraštruktúry na r. 2021 - r. 2027

Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

27%
56%
6%
5%
6%