Ciele a priority pre rok 2023

PRIORITY, CIELE A ČINNOSŤ ASOCIÁCIE NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV V ROKU 2023

Asociácia na ochranu práv pacientov (ďalej AOPP) bola založená v roku 2001. V súčasnosti združuje 49 pacientskych organizácií, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy. AOPP poskytuje pacientom zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP sa tiež podieľa na pripomienkovaní a tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov v aktuálnych pacientskych témach.

Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúci krízový stav v slovenskom zdravotníctve sa národná strešná pacientska organizácia (AOPP) snaží o posun a hľadanie spoločných riešení aj v roku 2023 v nasledovných prioritách:

  • Presadzovanie a ochrana práv pacientov pri tvorbe a pripomienkovaní legislatívnych noriem
  • Kvalitná a dostupná zdravotná a sociálna starostlivosť
  • Poskytovanie bezplatného právneho poradenstva v oblastiach zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre pacientov
  • Rozvoj a podpora členských pacientskych organizácií
  • Elektronizácia zdravotníctva

Poslaním AOPP je presadzovať záujmy a potreby pacientov a zároveň chrániť ich práva. Túto základnú činnosť organizácia každoročne vykonáva prostredníctvom aktívneho navrhovania a pripomienkovania legislatívnych noriem, vychádzajúc zo skúseností individuálnych pacientov, ktorí kontaktujú právnu poradňu AOPP a rovnako aj z podnetov členských pacientskych organizácií. Cieľom AOPP je pokračovať v tomto úsilí, a to najmä v oblasti stabilného financovania zdravotníckeho systému zameraného na zvyšovanie kvality a dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, dostupnosti potrebných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, rovnosti prístupu občanov k jednotlivým formám zdravotnej starostlivosti, k inováciám, a tiež podpory rozvoja následnej a paliatívnej starostlivosti a prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti, medicínskeho výskumu.

AOPP má ambíciu byť aj v roku 2023 odhodlanou, odolnou a kľúčovou pacientskou platformou, ktorá napomôže slovenskému zdravotníctvu posunúť sa od krízy k finančnej a organizačnej stabilite, ktorá bude pre pacientov znamenať bezpečnosť, dôstojnosť a v neposlednom rade kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.

Prioritné činnosti AOPP na rok 2023

Za účelom prípravy legislatívnych návrhov, zmien a pripomienok, bude AOPP pokračovať v pravidelnom zvolávaní zasadnutí Legislatívnej komisie a pozývať si na konzultácie odborníkov, spolupracovať s členskými pacientskymi organizáciami, pacientmi aj v rámci oboznamovania sa s novelami právnych predpisov a ich implementáciou v praxi v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Výzvou pre AOPP bude v tomto roku presadenie Zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov a zlepšenie postavenia, financovania členských pacientskych organizácii.

AOPP ako platforma združujúca pacientske organizácie chce aj v tomto roku podporiť rozvoj členských pacientskych organizácií, a to aj prostredníctvom tréningového projektu zameraného na manažovanie ľudských zdrojov, projektový manažment a prácu s dátami a informáciami.

Členovia predsedníctva AOPP budú aj naďalej zastupovať a reprezentovať AOPP na odborných podujatiach a plénach, okrúhlych stoloch na národnej a medzinárodnej úrovni, no najmä svojou expertízou prispejú k odbornej diskusii v Národnej rade SR, v komisiách na pôde Ministerstva zdravotníctva SR, Rade Vlády a Komore pre mimovládny neziskový sektor. Komisie MZ SR majú poradnú a rozhodovaciu právomoc v oblasti: štandardných diagnostických a terapeutických postupov a preventívnych postupov, kategorizácie ústavnej starostlivosti, stratégie rozvoja zdravotníctva, schvaľovania klinických skúšaní humánnych liekov v otázkach etiky, strategického rozvoja zdravotníctva do r. 2030. AOPP v tomto roku zabezpečí aj odbornú prípravu pacientov, ktorí boli nominovaní do Kategorizačných rád a Kategorizačných komisií pre lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.

Ďalším cieľom je pokračovať v poskytovaní bezplatného sociálno-právneho poradenstva pre občanov a pacientov SR, ktoré zabezpečuje AOPP v rámci vyhradených pracovných dni, telefonicky, emailom, osobne v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

AOPP bude spolupracovať s partnermi, vzdelávať svoju členskú základňu, pacientov a koordinovať projekty a procesy verejných politík v oblasti odborných tém, akými sú oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií, liekovej politika, či fungovania zdravotníckeho systému.

AOPP zorganizuje siedmy ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Cieľom celoslovenských konferencii organizovaných AOPP je spájanie pacientov a kľúčových hráčov v zdravotníctve, informovanie o vývoji a novinkách v rámci fungovania zdravotníckych systémov na Slovensku a v zahraničí, šírenie osvety o možnostiach liečby pri konkrétnych diagnózach, a v neposlednom rade umožňovať zástupcom členských pacientskych organizácií zdieľať a hovoriť o bariérach, výzvach a problémoch, ktorým slovenskí pacienti musia čeliť v každodennom živote. Súčasťou konferencie je oceňovanie lekárov a sestier pod názvom „ Môj lekár“ a „Moja sestra“. Na ocenenia nominujú lekárov a sestry členské organizácie, pacienti a verejnosť. Cieľom udeľovania ocenení je vzdanie holdu výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú pre pacientov mimoriadnym prínosom, a to vďaka ich empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu.

Témou najbližších rokov sa stávajú inovácie a s nimi nevyhnutnosť digitalizácie zdravotníctva a vytvorenia elektronických foriem konzultácií, vyšetrení a ošetrení v rámci zdravotnej starostlivosti. Berúc do úvahy rapídny vývoj v tejto oblasti, AOPP má za cieľ: dohliadať nad bezpečnou a užívateľsky prívetivou elektronizáciou zdravotníctva, kde musia byť posilnené práva pacientov na vlastníctvo svojich zdravotných dát, ich zmysluplné využívanie a zdieľanie. Rovnako bude AOPP podporovať rozvoj elektronických služieb pre pacientov ako napr. telemedicína, objednávacie systémy a pod.

V rámci členstva v medzinárodných organizáciách EPF (European Patients' Forum) a IAPO (International Alliance of Patients' Organizations) sa AOPP bude zapájať do činnosti a vzdelávacích aktivít pacientskych organizácii s európskou a celosvetovou pôsobnosťou, prenášať zahraničné skúsenosti a príklady dobrej praxe, inovácie, aj na Slovensko za účelom zlepšenia postavenia pacientskych organizácii a pacientov. Zároveň bude zahraničné organizácie informovať o aktivitách a participácií AOPP na projektoch, ktoré upevňujú a zlepšujú postavenie pacientov v slovenskom zdravotníctve, aj o požiadavkách, ktoré presadzuje s cieľom propacientského nastavenia systému.

AOPP ako stabilný, kredibilný a mienkotvorný partner bude aj naďalej aktívne informovať verejnosť o dôležitých témach prostredníctvom svojich internetových stránok, tlačových konferencií, tlačových správ, článkov v internetových aj printových médiách a v neposlednom rade v rámci osobných vystúpení v rozhlasových a televíznych reláciách.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%