Ciele a priority pre rok 2024

PRIORITY, CIELE A ČINNOSŤ ASOCIÁCIE NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV V ROKU 2024

Asociácia na ochranu práv pacientov (ďalej AOPP) bola založená v roku 2001. V súčasnosti združuje 50 pacientskych organizácií, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy. AOPP poskytuje pacientom zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP sa tiež podieľa na pripomienkovaní a tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie v zahraničí. Je členom EPF a IAPO. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov v aktuálnych pacientskych témach.

Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúce problémy v slovenskom zdravotníctve sa národná strešná pacientska organizácia (AOPP) snaží o posun a hľadanie spoločných riešení aj v roku 2024 v nasledovných prioritách:

  • Presadzovanie a ochrana práv pacientov na pôde MZ SR v rámci komisií a pracovných skupín pri tvorbe priorít v zdravotníctve a pri príprave a pripomienkovaní legislatívnych noriem
  • Participácia pri nastavovaní a mapovaní procesov pri skvalitňovaní a zlepšovaní dostupnosti prevencie, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, liečby
  • Poskytovanie bezplatného právneho poradenstva v oblastiach zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre pacientov
  • Rozvoj a podpora členských pacientskych organizácií v rámci projektov zameraných na osvojovanie si teoretických a praktických zručností v rámci leadershipu pacientskych organizácií
  • Podpora elektronizácie zdravotníctva a dátovej reformy 
  • Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami, orgánmi štátnej správy a samosprávy, zdravotnými poisťovňami, organizáciami pôsobiacimi v zdravotníctve a v rámci občianskeho sektora
  • Presadzovanie legislatívnej úpravy postavenia AOPP a pacientskych organizácií, ktorá združuje pacientske organizácie a zabezpečenie stabilného a transparentného financovania strešnej pacientskej a pacientskych organizácií v rámci neinvestičného fondu na podporu pacientskych organizácií

Poslaním AOPP je presadzovať záujmy a potreby pacientov a zároveň chrániť ich práva. Túto základnú činnosť organizácia každoročne vykonáva prostredníctvom aktívneho navrhovania a pripomienkovania legislatívnych noriem, vychádzajúc zo skúseností individuálnych pacientov, ktorí kontaktujú právnu poradňu AOPP a rovnako aj z podnetov členských pacientskych organizácií. Cieľom AOPP je pokračovať v tomto úsilí, a to najmä v oblasti stabilného financovania zdravotníckeho systému zameraného na zvyšovanie kvality a dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, dostupnosti potrebných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, rovnosti prístupu občanov k jednotlivým formám zdravotnej starostlivosti, k inováciám, a tiež podpory rozvoja následnej a paliatívnej starostlivosti a prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti, medicínskeho výskumu.

AOPP má ambíciu byť aj v roku 2024 odhodlanou, odolnou a kľúčovou pacientskou platformou, ktorá napomôže slovenskému zdravotníctvu posunúť sa od predošlých celospoločenských kríz k finančnej a organizačnej stabilite, ktorá bude pre pacientov znamenať bezpečnosť, dôstojnosť a v neposlednom rade kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.

Prioritné činnosti AOPP na rok 2024

Za účelom prípravy legislatívnych návrhov, zmien a pripomienok, bude AOPP pokračovať v pravidelnom zvolávaní zasadnutí Legislatívnej komisie a pozývať si na konzultácie odborníkov, spolupracovať s členskými pacientskymi organizáciami, pacientmi aj v rámci oboznamovania sa s novelami právnych predpisov a ich implementáciou v praxi v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Výzvou pre AOPP bude aj v tomto roku presadenie Zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov a zlepšenie postavenia, financovania členských pacientskych organizácií. Návrh zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky bol schválený v prvom čítaní v predošlom volebnom období v r. 2023, a to aj vďaka iniciatíve a podpore poslancov strany HLAS SD, SMER SD, ktorí v súčasnosti tvoria vládnu koalíciu.

AOPP ako platforma združujúca pacientske organizácie chce aj v tomto roku podporiť rozvoj členských pacientskych organizácií, a to aj prostredníctvom tréningového projektu zameraného na mediálnu komunikáciu a supervíziu, zvládanie stresových situácií.

Členovia predsedníctva AOPP budú aj naďalej zastupovať a reprezentovať AOPP na odborných podujatiach a plénach, okrúhlych stoloch na národnej a medzinárodnej úrovni, no najmä svojou expertízou prispejú k odbornej diskusii v Národnej rade SR, v komisiách na pôde Ministerstva zdravotníctva SR, Rade Vlády a Komore pre mimovládny neziskový sektor. Komisie MZ SR majú poradnú a rozhodovaciu právomoc v oblasti štandardných diagnostických a terapeutických postupov a preventívnych postupov, kategorizácie ústavnej starostlivosti a kategorizačnej rady pri tvorbe siete, pri príprave cenotvorby v rámci úhrad za nemocničnú a ambulantnú starostlivosť, stratégií v oblasti prevencie ochorení a obezity, podpory duševného zdravia, schvaľovania klinických skúšaní humánnych liekov v otázkach etiky, strategického rozvoja zdravotníctva do r. 2030. AOPP v tomto roku bude intenzívne rozvíjať spoluprácu so zástupcami pacientov, ktorí boli nominovaní do jednotlivých komisií na pôde MZ, do Kategorizačných rád a Kategorizačných komisií pre lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.

Ďalším cieľom je pokračovať v poskytovaní bezplatného sociálno-právneho poradenstva pre občanov a pacientov SR, ktoré zabezpečuje AOPP v rámci vyhradených pracovných dní telefonicky, emailom, osobne v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

AOPP bude spolupracovať s partnermi, vzdelávať svoju členskú základňu, pacientov a koordinovať projekty a procesy verejných politík v oblasti odborných tém, akými sú oblasti liekovej politiky, hodnotenia zdravotníckych technológií či fungovania zdravotníckeho systému ako celku s prihliadnutím na špecifické potreby členských pacientskych organizácií, ktoré združujú pacientov s jednotlivými typmi diagnóz a pacientov.

AOPP zorganizuje ôsmy ročník celoslovenskej pacientskej konferencie na tému „Je Slovensko pripravené na aktívneho pacienta?“. Venovať sa budeme téme práv, zodpovednosti a motiváciám či bariéram pacientov, ktoré sa dotýkajú všetkých oblastí poskytovania zdravotnej starostlivosti a liečby. Tento rok sme zvolili formu úvodnej prezentácie a následných diskusných panelov, v ktorých dáme priestor vyjadriť sa zástupcom sektoru zdravotníctva – ministerstva, nemocníc, ambulancií, laboratórnych vyšetrovacích a diagnostických metód, zdravotných poisťovní, odborníkov, pacientskych organizácií i výrobcom liekov a zdravotníckych pomôcok. Súčasťou konferencie bude oceňovanie v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Na ocenenia nominujú lekárov a sestry členské organizácie AOPP, pacienti a verejnosť. Cieľom udeľovania ocenení je vzdanie holdu výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú pre pacientov mimoriadnym prínosom, a to vďaka ich empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu.

Témou najbližších rokov sa stávajú inovácie a s nimi nevyhnutnosť digitalizácie zdravotníctva, dátová reforma a vytvorenia elektronických foriem konzultácií, vyšetrení a ošetrení v rámci zdravotnej starostlivosti. Berúc do úvahy rapídny vývoj v tejto oblasti, AOPP má za cieľ: dohliadať nad bezpečnou a užívateľsky prívetivou elektronizáciou zdravotníctva, kde musia byť v rámci dátovej reformy posilnené práva pacientov na vlastníctvo svojich zdravotných dát, ich zmysluplné využívanie a zdieľanie. Rovnako bude AOPP podporovať rozvoj elektronických služieb pre pacientov ako napr. telemedicína, objednávacie systémy a pod.

V rámci členstva v medzinárodných organizáciách EPF (European Patients' Forum) a IAPO (International Alliance of Patients' Organizations) sa AOPP bude zapájať do činností a vzdelávacích aktivít pacientskych organizácií s európskou a celosvetovou pôsobnosťou, prenášať zahraničné skúsenosti a príklady dobrej praxe, inovácie aj na Slovensko za účelom zlepšenia postavenia pacientskych organizácií a pacientov. Zároveň bude zahraničné organizácie informovať o aktivitách a participácií AOPP na projektoch, ktoré upevňujú a zlepšujú postavenie pacientov v slovenskom zdravotníctve, aj o požiadavkách, ktoré presadzuje s cieľom propacientskeho nastavenia systému.

AOPP ako stabilný, kredibilný a mienkotvorný partner bude aj naďalej aktívne informovať verejnosť o dôležitých témach prostredníctvom svojich internetových stránok, tlačových konferencií, tlačových správ, článkov v internetových aj printových médiách a v neposlednom rade v rámci osobných vystúpení v rozhlasových a televíznych reláciách.Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%