Semináre o dlhodobej starostlivosti v Bratislave máme úspešne za sebou

27.03.2019
article_436

V dňoch 25. a 26. marca 2019 sme sa v rámci seminárov pre odbornú aj laickú verejnosť venovali téme dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Do hotela Bivio v bratislavskej Rači prišli nielen odborníci, ktorí sa problematike dlhodobej starostlivosti aktívne venujú, ale tiež laici, ktorých sa táto téma bytostne dotýka. Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku nie je totiž jasne zadefinované, čo sťažuje fungovanie mnohých pacientov a ich rodín.

Prvý deň semináru bol venovaný odbornej verejnosti (VÚC, mestá, obce, DSS, ZSS, DD, ADOS, ZZ) a druhý laickej verejnosti (zástupcovia a členovia pacientskych organizácií, občania). Zúčastnili sa ich partneri projektu, zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) a druhý deň semináru aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR. 

Cieľom semináru bolo získať podnety k aktualizácii a pripomienkovaniu návrhu stratégie dlhodobej starostlivosti, na ktorom sa podieľa Asociácia na ochranu práv pacientov, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe memoranda o spolupráci.

Dlhodobá starostlivosť na Slovensku

Seminár oficiálne otvorila prezidentka AOPP, a zároveň odborný garant projektu Stratégia dlhodobej starostlivosti, PhDr. Mária Lévyová. 

Mgr. Skarlet Ondrejčáková v mene splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti privítala prítomných hostí. V rámci dvojdňového semináru sme predstavili samotnú stratégiu dlhodobej starostlivosti v podaní PhDr. Márie LévyovejIng. Milada Dobrotková z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb priblížila právnu úpravu ošetrovateľskej starostlivosti a ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb. PhDr. Zuzana Fabiánová, riaditeľka ošetrovateľského domu v Humennom, prítomných hostí oboznámila s ošetrovateľskými štandardmi pre dlhodobú starostlivosť a predstavila aj portál MALINA, ktorého cieľom je pomôcť príbuzným a samotným dlhodobo chorým pacientom lepšie sa zorientovať v hľadaní zariadení sociálnych služieb a sociálnych pracovníkov, poskytovať praktické rady v oblasti starostlivosti o ťažko chorých. MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. z lekárskej fakulty UPJŠ predstavila potreby zmien dlhodobej starostlivosti v domácom prostredí, potrebu podpory neformálnych a formálnych opatrovateľov. 

Za ministerstvo zdravotníctva podporili seminár svojou účasťou prof. doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. z odboru zdravotníckeho vzdelávania, ministerská sestra PhDr. Darina Dányiová, dipl. s. a za Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Mgr. Skarlet Ondrejčáková, riaditeľka Kancelárie WHO na SlovenskuMUDr. Darina Sedláková MPH a zakladateľka neziskovej organizácie ViaticusIng. Jana Červenáková.

Diskusia priniesla zaujímavé podnety

Po odborných prednáškach nasledovali panelové diskusie so zástupcami Ministerstva zdravotníctva a s odborníkmi z radov poskytovateľov sociálnych služieb. Pripomienky z diskusií zahrnieme do finálnej verzie stratégie dlhodobej starostlivosti a samozrejme uvítame aj ďalšie návrhy a pripomienky odbornej aj laickej verejnosti orientované na oblasť poskytovania dlhodobej starostlivosti, potrebu prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ďakujeme.

Na aktualizácii a pripomienkovaní návrhu  Stratégie dlhodobej starostlivosti sa podieľa: Asociácia na ochranu práv pacientov SR so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe memoranda o spolupráci. Semináre boli realizované v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík financované z ESF / OP Efektívna verejná správa.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%