Capacity building

Capacity building program (Program budovania kapacít) pomáha zlepšovať schopnosti jednotlivcov, organizácií a spoločností tak, aby dokázali riešiť problémy, plniť svoje funkcie, stanovovať a dosahovať udržateľné ciele. Vďaka nemu zlepšujú aj pacientske organizácie svoju prácu a úroveň reprezentácie, profesionalizujú sa a efektívne využívajú svoje zdroje. Informovaní pacienti a silné pacientske organizácie tak môžu prispieť k rozvoju kvalitného zdravotníctva.

Od októbra 2016 do marca 2017 sme v gescii  EPF zorganizovali 3. vzdelávací modul na témy týkajúce sa etiky a transparentnosti, prezentačných a vyjednávacích zručností, verejného presadzovania, vedenia kampaní a vzťahov s médiami. Uskutočnili sa dve školenia (od 26.10. do 28.10.2016 a od 27.2. do 1.3.2017), medzi nimi prebiehala tzv. koučingová fáza. Vzdelávacie aktivity sme navrhli tak, aby zúčastnené organizácie dokázali aplikovať teoretické vedomosti pomocou súboru veľmi praktických zručností na podporu ich práce.

V úvode sme im vysvetlili podstatu školenia a spolupráce medzi AOPP a EPF. Hlavným cieľom cvičenia o transparentnosti a etike, ktoré vychádzalo zo školenia EPF na túto tému, bolo objasniť účastníkom jej význam pre pacientske organizácie pri plánovaní ich aktivít. V ďalšej časti sme im predstavili podobné aktivity zamerané na budovanie kapacít v Maďarsku, Poľsku, Turecku a Českej republike. Všetky poslúžili ako dobrá inšpirácia pre podobné aktivity na Slovensku.

Celé školenie bolo interaktívne. Pri zlepšovaní prezentačných zručností mali pacientske organizácie 15 minút na prípravu prezentácie ich združenia a 5 minút na samotnú prezentáciu; účastníci sa mali naučiť predstaviť činnosť svojej organizácie pre potenciálnych sponzorov či pre Ministerstvo zdravotníctva SR. Pri spoločnej diskusii sme videozáznamy z prezentácií do detailov rozoberali.

Účastníkom školenia sme vysvetľovali aj teóriu vedenia kampane s dôrazom na prvky, ktoré jej zaistia úspech. Rozdelili sme ich do skupín po troch a podľa kontrolného zoznamu mali vyhodnotiť vybranú kampaň, na ktorej už predtým vo svojom združení pracovali. Školitelia následne každej skupine poradili, ako navrhnúť úspešnú a efektívnu kampaň a ako vyhodnocovať jej dosah.

Nástroje a metódy verejného presadzovania sme im predstavili tak, aby zúčastnené pacientske organizácie mohli zvoliť správne posolstvá v oblasti verejného presadzovania a dosiahnuť stanovené ciele.

Prvú časť školenia uzatvorila téma zlepšovania vyjednávacích zručností pomocou debatných techník. Účastníci simulovali rozhovor medzi pacientskymi organizáciami a ministerstvom zdravotníctva na tému: „Pacientske organizácie by mali byť súčasťou rozhodovacích procesov (kategorizačných komisií) Ministerstva zdravotníctva SR“.

Školitelia poskytli účastníkom prezentáciu vyjednávacích zručností a kontrolný zoznam na prípravu vyjednávania.

Po školení nasledovala tzv. koučingová fáza, ktorá trvala od novembra do februára. Pacientske organizácie mali vypracovať projekty, s prípravou ktorých im školitelia pomáhali.

Februárové školenie

Februárové školenie sme začali Kurzom prvej pomoci, kde sa účastníci pacientskych organizácií učili podávať prvú pomoc pri rôznych, aj život ohrozujúcich situáciách.

Na druhý deň sme pokračovali prezentáciou na tému „Ako fungujú médiá“ a venovali sa aj komunikácii s médiami. Poobede školitelia vysvetlili účastníkom štruktúru a organizáciu tlačovej konferencie, ktorú si aj v praxi vyskúšali. Tento blok sme ukončili prezentáciou kampaní pacientskych organizácií a krátkym zhodnotením celého školenia.

Výstupy vzdelávania

  • Vyškolení zástupcovia pacientov, ktorí sú schopní využiť zručnosti vo svojich vlastných organizáciách a preniesť získané vedomosti na svojich kolegov.
  • Vypracované projekty na jednu alebo viac tém zo vzdelávania, ktoré slúžia pacientskym organizáciám ako základ pre pripravované aktivity.

Organizácie zapojené do 3. vzdelávacieho modulu:

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Spoločnosť Parkinson Slovensko

OZ Odyseus

Nadácia na pomoc onkologickým pacientom

Liga proti reumatizmu na Slovensku

OZ Lymfoma Slovensko

Otvorme dvere, otvorme srdcia

OZ Sanare

OZ Mozaika

OZ Šťastie si ty

OZ Omega

OZ Viktorky

Združenie sclerosis multiplex Nádej

Slovenské združenie stomika SLOVILCO

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

OZ Bodkáčik

Slovak Crohn Club

OZ Amazonky

OZ Zdravá duša

Zväz diabetikov Slovenska, Levice

Projekt EPF Capacity building program pokračuje aj v roku 2017. O témach a období vzdelávania vás budeme informovať.

Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

15%
40%
5%
8%
17%
16%