Odborné komisie a pracovné skupiny

Poradňa AOPP 

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová 
 • Poradenstvo poskytuje - JUDr. Radmila Strejčková

Cieľ: Poslaním Asociácie na ochranu práv pacientov SR (ďalej len „AOPP“) je chrániť práva, obhajovať a presadzovať oprávnené záujmy pacientov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb sociálne znevýhodnených v oblasti zdravotnej, sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej a spoločenskej a poskytovať im právne poradenstvo v týchto oblastiach.

Na AOPP sa môže s podnetom a so žiadosťou o poradenstvo a právnu podporu obrátiť každý, kto sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii v dôsledku porušovania alebo ohrozovania jeho práv vyplývajúcich z Európskej charty práv pacientov, Charty práv pacientov v Slovenskej republike, Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Ústavy a zákonov Slovenskej republiky.


Legislatívna komisia AOPP

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP, predseda Legislatívnej komisie - Mária Lévyová 
 • Podpredseda Legislatívnej komisie - JUDr. Dominik Okenica 

Cieľ: Zriadením legislatívnej komisie sa chce AOPP intenzívne zapojiť do legislatívneho procesu MZ SR a byť členom medzirezortného pripomienkového konania v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vďaka tomu sa stane legitímnym a stálym partnerom MZ SR a silným hlasom pacientov.

 • Legislatívna komisia je zložená z prezidenta AOPP, advokáta AOPP, členov predsedníctva AOPP a prizvaných hostí vzhľadom na riešenú právnu problematiku.
 • AOPP pripomienkovalo právne predpisy napr. v oblasti stratifikácie nemocničných lôžok, liekovej politiky, dlhodobej a následnej starostlivosti, skríningové programy v rámci Národného onkologického programu, o bezpečnosti pacienta, v oblasti manažmentu pacienta v ambulantnej starostlivosti, atď. Všetky legislatívne aktivity nájdete na webovom sídle v časti Legislatívne aktivity.


Projekty MZ SR


Kategorizačná komisia pre ústavnú zdravotnú starostlivosť (KK ÚS)

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - prezidentka Mária Lévyová, menovaná predsedníctvom AOPP v súlade so zákonom č. 540/2021 Z.z. , § 45, ods.1. 

Cieľ: Kategorizačná komisia bola zriadená v súlade so zákonom, činnosť bola upravená štatútom MZ SR, spolupracovala s odborníkmi pre jednotlivé medicínske programy na príprave vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti. Následne predložilo MZ SR návrh vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti do MPK (Vyhláška 316/2022 Z.z.). Cieľom vyhlášky je ustanoviť zoznam programov ústavnej zdravotnej starostlivosti pre konkrétnu úroveň nemocnice, spôsob určenia medicínskej služby a popis zaradenia medicínskej služby do programov, zoznam medicínskych služieb so zaradením do programov a podmienky poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici, indikátory kvality pre ústavnú starostlivosť a ich cieľové hodnoty, personálne zabezpečenie, materiálno–technické vybavenie a ďalšie požiadavky na jednotlivé úrovne nemocníc. Revíziu vyhlášky o kategorizácii ústavnej starostlivosti by malo realizovať MZ SR priebežne, raz ročne a malo by kontaktovať členov komisie a odborných pracovných skupín za účelom revidovania a prípravy návrhov na zmeny a doplnenia jednotlivých častí vyhlášky.


Monitorovacia komisia MZ SR

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP, člen Monitorovacej komisie MZ SR - Elena Marušáková

Cieľ: Členovia Monitorovacej komisie MZ SR vykonávajú dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030. Ide o základný dokument, ktorý určuje smerovanie zdravotnej politiky v strednodobom aj dlhodobom horizonte. Primárnym motivačným faktorom jeho vytvorenia je snaha realizovať opatrenia na zvýšenie kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov. Predstavuje východisko pre tvorbu ďalších strategických materiálov, čiastkových stratégií a reformných zámerov. Viac na https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve.


Riadiaci výbor pre reguláciu cien ustanovenom Ministerstvom zdravotníctva SR

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP, člen Riadiciaceho výboru pre reguláciu cien ustanovenom MZ SR - Elena Marušáková


Pracovná skupina DRG pre financovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti 

 • Člen Pracovnej skupiny DRG pre financovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti navrhnutý AOPP a menovaný MZ SR v decembri 2023 - Zuzana Fabianová


Rada pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc a odborných pracovných skupín pre tvorbu siete ustanovenej Ministerstvom zdravotníctva SR

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP, člen Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc a odborných pracovných skupín pre tvorbu siete ustanovenej MZ SR - Elena Marušáková


Komisia pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc 

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP, člen Komisie pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc Darina Sedláková


Kategorizačná komisia a rada pre lieky (novela zákona č.363/2011 Z.z.) 

 • Zodpovedný člen Kategorizačnej komisie a rady pre lieky navrhnutý AOPP a menovaný MZ SR v decembri 2023 - Elena Zelenáková

Cieľ: Kategorizačná komisia a rada pre lieky sú poradnými orgánmi ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre konania vo veciach kategorizácie liekov. Vďaka členstvu zástupcu AOPP v týchto poradných orgánoch ministra môžu aj pacienti prinášať návrhy na úpravu zákona, ktorý má zlepšiť dostupnosť liekov na Slovensku.  


Kategorizačná komisia a rada pre zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a ŠZM (novela zákona č. 363/2011 Z.z.)

 • Zodpovedný člen Kategorizačnej komisie a rady pre zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a ŠZM navrhnutý AOPP a menovaný MZ SR - Mária Tomová 

Cieľ: Kategorizačná komisia a rada pre zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a špeciálne zdravotnícke materiály sú poradnými orgánmi ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre konania vo veciach kategorizácie zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a špeciálnych zdravotníckych materiálov. Vďaka členstvu zástupcu AOPP v týchto poradných orgánoch ministra sa môžu aj pacienti zasadiť o lepšiu dostupnosť týchto pomôcok a materiálov na Slovensku.  


Etická komisia MZ SR

 • Zodpovedný člen Etickej komisie MZ SR navrhnutý AOPP a menovaný MZ SR - Ľubica Lužáková


Fond na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácií Asociácie na ochranu práv pacientov

Cieľ: Projekt vznikol v r. 2021 a je orientovaný na finančnú podporu vzdelávacích aktivít, ktoré organizujú členské pacientske organizácie AOPP (45 členov - pacientskych organizácií). Fond bol založený počas pandémie COVID-19 v súlade so Stanovami AOPP (Článok 2, bod. 2.06 ). V Smernici na podporu vzdelávacích aktivít členov AOPP (ďalej iba v Smernici schválenej predsedníctvom AOPP 8.11.2021, uzn. A/11/7/ 2021) sú stanovené pravidlá pre priznávanie a poskytnutie finančného príspevku z Fondu. Na zriadenie Fondu boli v roku 2021 Predsedníctvom AOPP vyčlenené finančné prostriedky prijaté z 2 % z daní (§50, Zákon č. 595/2003 Z. z) v príslušnom kalendárnom roku.

AOPP organizuje vzdelávacie aktivity samostatne a rovnako podporuje aj vzdelávacie aktivity členských pacientskych organizácií, ktoré sú orientované na rozvoj vzdelávania pacientov so špecifickými diagnózami a potrebami v oblasti edukácie, diagnostiky, liečby za účelom rozvoja odborných vedomostí a zručností pacientov, rovnako v prípade potreby účasti na významných domácich alebo zahraničných podujatiach. Projekt pokračoval v r. 2022 a bude pokračovať aj v r. 2023.

Podporení členovia:

 • OZ malíček
 • Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku 
 • OZ Liga proti reumatizmu na Slovensku
 • OZ HANS
 • OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko
 • OZ ŠANCA PRE PEČEŇ
 • Slovak Crohn club 
 • Liga zdravia
 • SKLON
 • Asociácia Marfanovho syndrómu
 • Združenie pacientov s PH
 • Slovenská myelómová spoločnosť
 • Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR
 • Slovenský Klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek

Projekt AOPP "Pacient a liek“ 

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Dominik Tomek
 • Pokračovanie vzdelávania pre pacientov 
 • Prednášky Pacient a liek spojené so vzdelávaním AOPP


PR aktivity 

 • Pokračovanie komunikačnej stratégie, správa Facebookovej a web stránky AOPP
 • Vydávanie newslletra raz mesačne


Pomoc pacientskym organizáciám

 • Zodpovedné predsedníctvo AOPP

Cieľ: AOPP poskytuje pomoc členským organizáciám pri riešení ich konkrétnych problémov aj v oblasti legislatívy, liekovej politiky. Členovia AOPP dostávajú pravidelne monitoring médií pre lepšiu mediálnu orientáciu a rozvoj zručností. AOPP je členom medzirezortného pripomienkového konania v oblasti zdravotnej starostlivosti, vďaka čomu majú jej členovia možnosť, prostredníctvom AOPP, podávať zásadne pripomienky k návrhom zákonov. AOPP je členom Komory mimovládnych neziskových organizácií a Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá spadá pod Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

AOPP podporuje vzdelávanie svojich členov z Fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácií, ktorého prostriedky tvoria príjmy z 2 % z daní. Táto podpora je poskytovaná v súlade so Smernicou na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácií AOPP o. z.

Prezidentka, viceprezidenti a členovia predsedníctva AOPP sa na základe pozvania zúčastňujú ako hostia valných zhromaždení členských organizácií, vzdelávacích aktivít, ktoré organizujú. Informujú ich o činnosti AOPP, aktívne sa zapájajú do prednáškovej činnosti.

AOPP organizuje vzdelávacie podujatia pre svojich členov, pacientov na celoslovenskej úrovni, aj na regionálnych úrovniach. Zároveň vytvára pre svojich členov priestor na svojich internetových stránkach, v pravidelnom newslettri na zverejňovanie informácií o pripravovaných podujatiach, významných udalostiach a pracovných úspechoch.

AOPP podporuje návrhy členov na zmeny prospešné pre pacientov pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, zdravotnými poisťovňami, organizáciami pôsobiacimi v zdravotníctve.


Projekty - občiansky sektor  


Komora pre mimovládne neziskové organizácie 

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - viceprezidentka Elena Marušaková, poverená predsedníctvom AOPP
 • Združuje predstaviteľov najvýznamnejších platforiem mimovládnych neziskových organizácií v SR. Jej predsedom je Marcel Zajac. 
 • Pravidelné zasadnutia komory sa konajú za účelom spájanie v rámci podpory  platforiem občianskych združení.
 • Cieľ: Príprava novej koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti. Konferencia pod názvom“ Na spolupráci záleží“, ktorú organizuje úrad splnomocnenca ROS spolu s Komorou MNO v duchu stupavskej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7. - 8.11.2022 v Bratislave 


Rada vlády SR pre MNO (kreovaná v rámci ÚSV ROS, predseda rady minister vnútra)

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - viceprezidentka Elena Marušaková, poverená predsedníctvom AOPP 
 • Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie je novovytvorený (2012) stály odborný, poradný, koordinačný a konzultatívny orgán vlády SR v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Tento orgán hodnotí dosiahnuté výsledky a iniciatívne navrhuje riešenia v konkrétnej oblasti. Rada je koncipovaná tak, aby svojím pôsobením prispela k posilneniu participatívnej demokracie v spoločnosti, aby prijímané vládne materiály v oblasti verejnej politiky boli nielen účinné, spravodlivé a demokratické, ale aj prijímané so širokým konsenzom vládneho a mimovládneho sektora a zároveň aby ich napĺňanie bolo kontrolované občianskou spoločnosťou. 
 • Rada sústreďuje, prerokúva a prostredníctvom svojho predsedu, resp. podpredsedov predkladá vláde návrhy, uznesenia a stanoviská týkajúce sa rozvoja občianskej spoločnosti, mimovládnych neziskových organizácií a vzťahujúce sa k vytváraniu vhodného prostredia pre ich existenciu a činnosť. 

 

Projekt "Tréning členských pacientskych organizácií AOPP"


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%