Odborné komisie a pracovné skupiny

Poradňa AOPP 

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová
 • Poradenstvo poskytuje - JUDr. Radmila Strejčková

Cieľ: Poslaním Asociácie na ochranu práv pacientov SR (ďalej len „AOPP“) je chrániť práva, obhajovať a presadzovať oprávnené záujmy pacientov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb sociálne znevýhodnených v oblasti zdravotnej, sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej a spoločenskej a poskytovať im právne poradenstvo v týchto oblastiach.

Na AOPP sa môže s podnetom a so žiadosťou o poradenstvo a právnu podporu obrátiť každý, kto sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii v dôsledku porušovania alebo ohrozovania jeho práv vyplývajúcich z Európskej charty práv pacientov, Charty práv pacientov v Slovenskej republike, Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Ústavy a zákonov Slovenskej republiky.

Legislatívna komisia AOPP

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP, predseda Legislatívnej komisie - Mária Lévyová
 • Podpredseda Legislatívnej komisie - Mgr. Michal Šula

Cieľ: Zriadením legislatívnej komisie sa chce AOPP intenzívne zapojiť do legislatívneho procesu MZ SR a byť členom medzirezortného pripomienkového konania v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vďaka tomu sa stane legitímnym a stálym partnerom MZ SR a silným hlasom pacientov.

 • Legislatívna komisia je zložená z prezidenta AOPP, advokáta AOPP, členov predsedníctva AOPP a prizvaných hostí vzhľadom na riešenú právnu problematiku.
 • AOPP pripomienkovalo právne predpisy napr. v oblasti stratifikácie nemocničných lôžok, liekovej politiky, dlhodobej a následnej starostlivosti, skríningové programy v rámci Národného onkologického programu, o bezpečnosti pacienta, v oblasti manažmentu pacienta v ambulantnej starostlivosti, atď. Všetky legislatívne aktivity nájdete na webovom sídle v časti Legislatívne aktivity.

Projekt Zdravotníctvo a dostupnosť liečby a liekov

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Dominik Tomek

Cieľ: V rámci vzdelávacích kurzov objasniť vybraným zástupcom pacientskych organizácii procesy, ktorými sa zdravotná starostlivosť, vrátane liekov, dostáva k pacientovi - aký je systém jej hradenia, aké sú úlohy jednotlivých hráčov v zdravotníckom sektore. Motivovať účastníkov kurzov, aby sa podieľali na systémovom zlepšení postavenia a vplyvu pacientov na Slovensku na zmenách v zdravotníctve, a to v oblasti vytvárania partnerstiev a pri presadzovaní zmien v legislatíve prospešnej pre pacientov.

Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“ 

 • Projektová manažérka - Petra Balážová
 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Dominik Tomek
 • Pokračovanie vzdelávania pre pacientov 
 • Prednášky Pacient a liek spojené so vzdelávaním AOPP
 • Tím EUPATI v spolupráci so SZÚ pokračuje v zabezpečovaní vzdelávania v pacientskych organizáciách

Projekt „Lieky s rozumom“

 • Projektový manažér - Peter Marčan
 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová
 • Edukačný portál www.liekysrozumom.sk, ktorý pacientov vzdeláva o rozumnom užívaní liekov prostredníctvom článkov, videí a kvízov (spustený a predstavený verejnosti v júni 2017 na tlačovej besede za účasti partnerov projektu)

​PR aktivity 

 • Pokračovanie komunikačnej stratégie, správa Facebookovej a web stránky AOPP
 • Implementácia tlačidla „podporte nás“ do našich článkov, blogov a na Facebooku
 • Vydávanie newslletra raz mesačne

Národný projekt splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie – za AOPP „Stratégia dlhodobej starostlivosti“

 • Zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová

Cieľ: Zapájanie verejnosti do procesov v rámci participácie pri tvorbe verejných politík v oblasti prípravy Stratégie dlhodobej starostlivosti v SR, pri tvorbe verejných politík na národnej úrovni v spolupráci s MZ SR, MPSVaR. V priebehu dvoch rokov sa pracovná skupina odborníkov za AOPP snažila získať podnety od odborníkov, zástupcov pacientov a širokej verejnosti, ktoré pomohli pri príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Vďaka projektu bol realizovaný prieskum, aj semináre v gescii ÚSV ROS a v spolupráci s MZ SR a MPSVaR. V júni sa konala záverečná celoslovenská konferencia. V auguste 2019 bola dokončená Stratégie dlhodobej starostlivosti v SR, ktorá je zverejnená na stránke MZ (viac o projekte v časti projekty AOPP). Stratégia bude aj v budúcnosti nápomocná AOPP pri presadzovaní zmien v oblasti dlhodobej starostlivosti v SR. 

Pomoc pacientskym organizáciám

 • Zodpovedné predsedníctvo AOPP

Cieľ: AOPP poskytuje pomoc členským organizáciám pri riešení ich konkrétnych problémov aj v oblasti legislatívy, liekovej politiky, pravidelne dostávajú monitoring médií - mediálna orientácia a rozvoj zručností. Prezidentka, viceprezidenti a členovia predsedníctva sa na základe pozvania zúčastňujú vzdelávacích aktivít členských organizácii, informujú ich o činnosti AOPP a podporujú ich návrhy na zmeny prospešné pre pacientov pred orgánmi štátnej správy a samosprávy. Organizuje vzdelávacie podujatia pre svojich členov, pacientov na celoslovenskej a regionálnych úrovniach. 


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

52%
5%
7%
32%
4%