Staňte sa členom

  1. Vyplňte ​prihlášku a zašlite ju na adresu aopp@aopp.sk spolu s kópiou vašich Stanov, prípadne uveďte link na webovom sídle vašej organizácie, kde sa Stanovy nachádzajú.
  2. Predsedníctvo AOPP odsúhlasuje vstup nových členov.
  3. Obdržíte potvrdenie o členstve v AOPP.
  4. Po obdržaní potvrdenia o prijatí za člena uhraďte členský poplatok vo výške 50 eur na základe faktúry vystavenej AOPP. V rámci členstva v AOPP budete následne platiť ročný poplatok vo výške 50 eur, ktorý je splatný do 31.3. príslušného kalendárneho roka.

Výhody členstva AOPP

- účasť na vzdelávacích aktivitách organizovaných AOPP

- členstvo v pracovných skupinách

- pravidelný prehľad tlače

- možnosť pripomienkovať právne predpisy

- pravidelný Mesačník AOPP

- zverejňovanie vašich aktivít a pozvánok na webe a sociálnych sieťach AOPP

Zo stanov AOPP

II.

ČLENSTVO V AOPP

Článok 3

Členstvo

3.01 Členstvo v asociácii je dobrovoľné. Každý člen môže kedykoľvek v súlade so stanovami z asociácie vystúpiť.

3.02 Členstvo v asociácii je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena s cieľmi asociácie, úlohami a pravidlami fungovania asociácie ako občianskeho združenia. Členstvom v asociácii prejavuje člen združenia svoj súhlas a vôľu rešpektovať a dodržiavať práva a povinnosti, ktoré sú upravené v stanovách, vnútorných predpisoch asociácie alebo vyplývajú z rozhodnutí ich orgánov vydaných na základe týchto predpisov

3.03 Asociácia zabezpečuje plnenie svojho cieľa a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.

Článok 4

Vznik a zánik členstva

4.01 Členom asociácie sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky určené v stanovách. Podrobnosti môže upraviť vnútorný predpis. Na vznik členstva v asociácii nie je právny nárok.

4.02 O prijatí uchádzača za člena rozhoduje predsedníctvo na základe písomnej prihlášky uchádzača.

4.03 Členstvo v asociácii zaniká:

a) vystúpením člena,

b) vylúčením člena,

c) smrťou člena – fyzickej osoby, alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, alebo právnym zánikom člena – právnickej osoby bez právneho nástupcu,

d) právnym zánikom asociácie.

4.04 Zánik členstva v asociácii má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom. Zánik členstva v asociácii nezbavuje člena jeho finančných záväzkov voči asociácii a členom asociácie.

4.05 Uhradené členské sa v prípade zániku členstva v asociácii nevracia.

Článok 5

Vystúpenie

5.01 Člen, ktorý má záujem vystúpiť z asociácie, je povinný písomne o tom informovať asociáciu.

5.02 Pri oznámení vystúpenia z asociácie vystupujúci člen uvedie dátum, ku ktorému vystupuje z asociácie. Ak je v oznámení uvedený skorší dátum, ako je deň doručenia oznámenia asociácii, alebo ak dátum vystúpenia v oznámení nie je uvedený, za deň vystúpenia sa považuje deň, kedy bolo oznámenie o vystúpení doručené asociácii.

Článok 6

Vylúčenie člena

6.01 Asociácia môže svojho člena, ktorý závažne porušil právny poriadok SR alebo predpisy asociácie vylúčiť; za závažné porušenie sa považuje najmä:

a) spáchanie správneho deliktu, alebo trestného činu, ktorý ohrozuje dobrú povesť asociácie, spáchaný v súvislosti s činnosťou asociácie, ktorého sa dopustil člen asociácie, štatutárny orgán, alebo iný funkcionár člena asociácie

b) závažné, dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena asociácie určenej vnútornými predpismi, alebo rozhodnutím orgánu asociácie, ktoré ohrozuje alebo môže vážne ohroziť ciele a vzťahy v asociácii.

6.02 Asociácia môže vylúčiť aj člena, ktorý prestal spĺňať podmienky členstva v asociácii.

6.03 Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie Valnému zhromaždeniu.

Článok 7

Práva člena

7.01 Podieľať sa na činnosti asociácie v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené.

7.02 Predkladať návrhy na zmenu predpisov asociácie.

7.03 Podať podnet alebo návrh príslušnému orgánu asociácie a žiadať o stanovisko.

7.04 Byť informovaný a požadovať informácie o záležitostiach asociácie.

7.05 Požívať iné výhody poskytované členom asociácie.

7.06 Voliť a byť navrhnutý za kandidáta na funkciu v rámci asociácie, ak spĺňa podmienky kandidatúry určené vnútornými predpismi.

7.07 Navrhnúť kandidáta na funkciu v rámci asociácie, ak stanovy neurčujú, že kandidáta navrhuje konkrétny orgán alebo člen asociácie.

7.08 Predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu Valného zhromaždenia,

7.09 Spolupracovať so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy,

7.10 Voliť delegáta Valného zhromaždenia a prostredníctvom neho hlasovať na Valnom zhromaždení,

7.11 Zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osôb s jeho príslušnosťou.

Článok 8

Povinnosti člena

8.01 Dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy a rozhodnutia asociácie.

8.02 Plniť rozhodnutia orgánov asociácie.

8.03 Zachovávať diskrétnosť a mlčanlivosť vo vzťahu k asociácii.

8.04 Písomne oznámiť asociácii všetky právne významné zmeny bezodkladne po tom, čo nastala zmena alebo sa o nej člen asociácie dozvedel, najmä ak ide o:

a) zmenu v stanovách člena asociácie,

b) zmenu v identifikačných údajoch a fakturačných údajoch člena asociácie,

c) zmenu v zastupovaní člena asociácie,

d) podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie,

e) zmenu v údajoch, ktoré sú podmienkou pre vykonávanie funkcie v orgáne asociácie,

f) iné závažné právne významné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v asociácii,

8.05 Platiť členské príspevky vo výške a lehote splatnosti určenej pre jednotlivé typy členstva a kategórie členov v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia.

8.06 Riadny člen má okrem povinností podľa odseku 8.01 aj povinnosť aktívne sa zapájať do činností asociácie a spolupracovať pri plnení cieľov asociácie.

Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%