Čo robíme

PORADENSTVO

Zabezpečovanie poradenstva klientom poradne AOPP v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti v súlade s Chartou práv pacientov (​viď štatistika z minulého roku).  Našou snahou je budovanie siete poradní v rámci Slovenskej republiky.​​

VZDELÁVANIE

Vzdelávanie členov v rámci projektu Capacity Building Programme. Partnerstvo pri organizovaní konferencie a zabezpečenie pokračovania projektu EUPATI. Ďalšie vzdelávacie aktivity na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity a samostatné vzdelávacie tematické cykly.

POMOC ČLENOM

Pomoc členským organizáciám pri riešení ich konkrétnych problémov. V prípade, že potrebujete pomoc našej asociácie, neváhajte nás prosím kontaktovať, sme tu pre vás. 

Radi zverejníme vaše aktivity aj cez našu webovú a facebookovú stránku. 

LEGISLATÍVA

Kreovanie,  práca a pravidelné zasadnutia legislatívnej komisie v oblasti liekovej politiky  (pripomienkové konanie k zákonu 363/ 2011 Z.z., nedostupnosť liekov, zabezpečenie dostupnosti inovatívnych  a generických liekov, pripomienkovanie ​zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a ďalšie), v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, v oblasti verejnej diskusie o dostatku zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení a o ich efektívnom využívaní, ochrana sociálne a ekonomicky znevýhodnených pacientov pred nadmernými priamymi platbami v zdravotníctve, vo verejnej doprave a ďalšie. Budeme pokračovať v aktivitách smerujúcich k zlepšeniu celkového postavenia  pacienta v súčinnosti s MZ SR, MPSVaR, Verejnou ochrankyňou práv, Komisárkou ŤZP, kompetentnými výbormi NR SR, poslancami NR SR, orgánmi štátnej správy a samosprávy, SLeK, Asociáciou súkromných lekárov, AZZP, Asociáciou neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Rovnako budeme rozvíjať diskusiu aj s organizáciami, ktoré združujú výrobcov inovatívnych liekov - AIFP a generických liekov - GENAS za účelom zlepšenia dostupnosti liečby pacientov, ako aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania zdravotnej starostlivosti, zlepšovania jej dostupnosti a bezpečnosti.   

VEREJNÁ POLITIKA

V rámci verejných politík, pod gesciou Úradu splnomocnenca vlády pre mimovládne organizácie, budeme pokračovať v aktívnom partnerstve s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstva práce a sociálnych vecí v rámci verejných politík aj realizujeme projekt o dlhodobej starostlivosti. 

V rámci participatívnych procesov budeme presadzovať začlenenia našej organizácie do poradných a partnerských  orgánov ministra zdravotníctva a legislatívnych procesov.

EURÓPSKA SPOLUPRÁCA

Získavanie finančných prostriedkov pre pacientske organizácie http://www.eu-patient.eu/whatwedo/Capacity-Buildin...

​Asociácia na ochranu práv pacientov spolupracuje a je členom Európskeho pacientskeho fóra (European patient's forum) www.eu-patient.euNáš viceprezident Dominik Tomek je zároveň členom predstavenstva EPF. www.eu-patient.eu/About-EPF/whoweare/board/

Asociácia na ochranu práv pacientov SR je aj hrdým členom a spolupracuje s INTERNATIONAL ALLIANCE OF PATIENTS' ORGANISATIONS (IAPO) = Medzinárodná aliancia pacientskych organizácií https://www.iapo.org.uk.

Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%