Potreboval aj váš blízky dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť? Podeľte sa s nami o svoje skúsenosti

10.05.2018
article_355

Asociácia na ochranu práv pacientov SR dnes spúšťa prieskum o dlhodobej starostlivosti. Zapojiť sa môžete kliknutím na tento odkaz.

Na Slovensku máme mnoho ľudí, ktorí potrebujú nepretržitú špecializovanú starostlivosť. Pribúda seniorov, osôb so zdravotným postihnutím alebo ťažkým chronickým ochorením, často pripútaných na lôžko a odkázaných na dlhodobú pomoc inej osoby. Pomoc potrebujú nielen na zvládanie základných činností, ako napríklad príprava stravy, samotné konzumovanie stravy, pri osobnej hygiene, ale aj napríklad pri sprevádzaní na vyšetrenie, podávaní liekov alebo pri rehabilitácii.

Niektoré rodiny sa o takto odkázaného člena skúšajú svojpomocne starať. Iní hľadajú pomoc, či už v rámci domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo v špecializovaných zariadeniach, v domovoch sociálnej služby alebo v ošetrovateľských domoch a hospicoch. Umiestnenie blízkeho do takéhoto zariadenia pritom nie je jednoduché, čakacie lehoty sú dlhé a finančná náročnosť niekedy neúnosná. Rodina si uvedomuje, že svojho člena, starkého, rodiča, brata, či sestru, nemôže nechať bez neustálej starostlivosti. Ocitne sa tak v zložitej sociálnej situácii a hľadá najlepšie možné riešenie.

Zmena v oblasti dlhodobej starostlivosti preto musí prísť. Zhodli sa na tom aj zástupcovia Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ich zástupcovia intenzívne pracujú v rámci participácie verejnosti pri tvorbe verejných politík na projekte „Stratégia dlhodobej starostlivosti“ pod gesciou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

V rámci projektu chcú osloviť aj verejnosť a zistiť, ako je vnímaný súčasný stav v oblasti poskytovania zdravotno-sociálnej starostlivosti, či sme s ním spokojní. Ak aj vidia ľudia nedostatky, ktorých oblastí sa dotýkajú? Je dostatok personálu v týchto zariadeniach, sme spokojní s ich starostlivosťou? Sú takéto služby finančne prijateľné? Máme dôstojné podmienky pre umierajúcich? Aké návrhy a odporúčania by pomohli súčasnému stavu?

Vzhľadom na populačnú krivku, demografické ukazovatele, sa problematika dlhodobej starostlivosti buď dotýka alebo bude dotýkať väčšiny z nás, našich rodín. Ak chceme niečo zlepšiť, musíme povedať svoj názor. Preto sa obraciame aj na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý bude slúžiť pre zlepšenie sociálno-zdravotnej starostlivosti pre ľudí v potrebe dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Zapojiť sa možno až do 10. júna 2018 prostredníctvom https://www.surveymonkey.com/r/LTCnaslovensku.

Dotazník je určený každému, kto sa o niekoho blízkeho s takýmito potrebami staral a/alebo sa v súčasnosti stará. Všetky údaje použité v tomto dotazníku budú chránené a vyplnenie tohto dotazníka je anonymné.

Vopred Vám za Vaše postrehy, čas a spoluprácu ďakujeme.

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka
AOPP


Foto: pixabay.com


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%