História AOPP

Sme prvou pacientskou platformou na Slovensku, ktorá združuje špecifické pacientske organizácie podľa jednotlivých diagnóz. Pacientom poskytujeme zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo. Informujeme širokú verejnosť o právach a povinnostiach pacientov, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. Pre pacientov organizujeme pravidelné vzdelávacie podujatia, na ktorých sa môžu dozvedieť aktuálne informácie. Pre našich členov pripravujeme workshopy a konferencie k aktuálnym pacientskym témam. Podieľame sa na tvorbe slovenských a európskych zákonov. Reprezentujeme slovenské pacientske organizácie v Európskom pacientskom fóre – EPF Brusel (2011) a v Medzinárodnej aliancii pacientskych organizácií – IAPO Londýn (2008). 

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) bola založená v apríli 2001. A to v čase, keď vláda SR schválila Chartu na ochranu práv pacientov, ktorá sa odvíjala od Európskej charty práv pacientov. Vytvorenie pacientskej platformy, ktorá by zastrešila pacientske organizácie s rôznymi typmi diagnóz, vznikla s myšlienkou spájania síl. Spoločným cieľom bolo zasadiť sa o to, aby sa jednotlivé časti Charty práv pacientov stali aj súčasťou právnych predpisov, ktoré stanovujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku. V rámci reformných zákonov ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca sa tak v roku 2004 aj stalo.

Asociácia na ochranu práv pacientov si od svojho vzniku uplatňovala právo na spoluúčasť pri tvorbe politiky v rezorte zdravotníctvaprincíp partnerstva a dvojstrannej komunikácie, konzultovania v etape plánovania a rozhodovania, účasti na hodnotení procesov. Snahou bolo podporovať partnerstvá medzi vládou a občianskymi združeniami za účelom budovania prínosu mimovládnych pacientskych organizácií v oblasti zdravia, podpory poskytovania služieb v prevencii a kontroly zdravotnej starostlivosti a liečby vrátane paliatívnej starostlivosti a neprenosných ochorení. AOPP malo a má zastúpenie vo výboroch a komisiách Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vo Výbore pre zdravotníctvo NR SR, spolupracuje so stakeholdermi v zdravotníctve, odbornými spoločnosťami, platformami združujúcimi organizácie so zameraním na podporu zdravia, so zdravotnými poisťovňami, orgánmi štátnej správy a samosprávy, vzdelávacími inštitúciami, mimovládnymi neziskovými organizáciami.

 

Prezidenti AOPP

 • JUDr. Eva Madajová (2001 - 2015)
 • MUDr. Katarína Kafková (2015 - 2016)
 • PhDr. Mária Lévyová (2016 - trvá)


Staré logoÚvodné priority AOPP

 • Informovanie verejnosti
 • Poskytovanie poradenstva pre pacientov a pacientske organizácie
 • Účasť v legislatívnom procese
 • Prieskumy
 • Konferencie zamerané na aktuálne témy v zdravotníctve
 • Vzdelávanie zamerané na práva a povinnosti pacientov

 

Vzdelávanie

Len informovaný pacient sa dostane včas k správnym dverám. Vzdelaný pacient je partnerom v oblasti prevzatia zodpovednosti za svoju liečbu, zdravie a môže svojim postojom, radou pomôcť iným pacientom.

Dobre informovaní a vzdelaní pacienti a ich príbuzní a opatrovatelia hrajú kľúčovú úlohu aj v realizácii stratégií zdravotných politík, klinických výskumov, prieskumov orientovaných na pacienta, pri presadzovaní inovatívnych postupov v rámci skvalitňovania starostlivosti a optimalizácie liečby.

Vzdelávanie je nevyhnutné, ak sa chceme stať profesionálnou organizáciou so stálym zastúpením v rozhodovacích procesoch.

Prehľad kľúčových vzdelávacích aktivít a projektov

 •  SZÚ Bratislava: Pacient a liek - od r. 2012, konferencia v r. 2016
 • Pýtajte sa lekára - v r. 2013
 • Projekt Nedostupné lieky – v r. 2014
 • Založenie pracovnej skupiny EUPATI SR – v r. 2015
 • Capacity building program - v r. 2016 až r. 2017
 • Sprievodca právami pacientov na zdravotnú a sociálnu starostlivosť - snaha o vybudovanie siete pacientskych poradní - r. 2017
 • Celoslovenská pacientska konferencia - od r. 2017 pravidelne raz ročne spojená s oceňovaním lekárov a sestier „Môj lekár“ a „Moja sestra“
 • Vzdelávací kurz v oblasti legislatívy, ekonomiky a liečby - od r. 2019
 • Stratégia dlhodobej starostlivosti – národný projekt v rámci participácie pri tvorbe verejných politík
 • Projekt Lieky s rozumom - od r. 2017


Legislatíva a práva

 • Pacientska právna poradňa v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti - od r. 2018
 • Legislatívna komisia - od r. 2018


Realizované prieskumy

 • Ekonomické a sociálne dôsledky zvyšovania nákladov na zdravotnú starostlivosť u občanov s chronickými ochoreniami (2004)
 • Právo pacientov na výber nemocnice – znalosť a výber nemocnice (júl 2016)
 • Spokojnosť so slovenským zdravotníctvom a poplatky za nadštandardné služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (november 2016)
 • Lieky s rozumom: Povedomie o rizikách spojených s užívaním liekov (február 2019)
 • Lieky s rozumom: Liečba a informovanosť chronických pacientov (december 2019)
 • Dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas prvej vlny pandémie COVID-19 (apríl 2020)
 • Lieky s rozumom: Povedomie o závislosti od liekov (december 2020)
 • Odložená zdravotná starostlivosť počas druhej vlny pandémie COVID-19, porovnanie dát zo zdravotných poisťovní za obdobie 4Q/2019 a 4Q/2020 (apríl 2021)


Financovanie AOPP zo strany štátu

Najreprezentatívnejšia pacientska platforma v SR, ktorá má tradíciu a kontinuitu sa dlhé roky borí s nedostatkom finančných zdrojov a podporou zo strany štátu a Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR). 

V porovnaní s inými sektormi sú pacientske organizácie – občianske združenia na okraji záujmu MZ SR, a to už desaťročia. Výška dotácií z dotačných schém rezortov určených pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) sa dlhé roky nemení. Iba ako príklad uvedieme rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je plánovaná dotácia na r. 2021 vo výške 1,353 mil. eur na rozdiel od ministerstva zdravotníctva, ktoré na r. 2021 plánuje nulovú dotáciu pre MNO a na podporu projektov. V rámci ochrany práv pacientov, bezplatného poradenstva, vzdelávania, legislatívy, prieskumných a analytických úloh suplujú pritom MNO štát.

Stručný prehľad podpory zo stranu štátu/nepokrytých výdavkov AOPP

 • Podpora AOPP zo strany Ministerstva zdravotníctva SR v r. 2001 – 2008 = 0 SK
 • Plánované projekty v r. 2014
  • Konferencia pacientskych organizácií „Úloha občianskych združení pri posilňovaní práv pacientov s chronickými chorobami“ - nepokryté náklady = 13 tis. €
  • Kampaň Európskeho fóra pacientov k voľbám do Europarlamentu „Pacienti + Účasť = Náš hlas pre zdravšiu Európu“ - stretnutie s kandidátmi na europoslancov, pacientskymi lídrami a novinármi - nepokryté náklady = 7 tis. €
  • Capacity building programme EPF - nepokryté náklady = 18 tis.€
  • „Miesto pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku“ - 3 prieskumy, tlačové besedy, workshop zástupcov pacientskych organizácií so zástupcami štátnych orgánov a ďalších subjektov pôsobiacich v zdravotníctve - nepokryté náklady = 55 tis. €
  • Edícia vzdelávacích brožúr, tlačený štvrťročník a elektronický časopis, internetový portál „Informovaný pacient“ - pravidelná distribúcia brožúr do čakární ambulancií - nepokryté náklady na spustenie projektu = 25 tis. €
 • Plánované projekty r. 2017 - r. 2021 
  • Projekt Lieky s rozumom – náklady pokryté za čiastočnej podpory MZ SR vo výške 35 tis. € počas štyroch rokov
  • Ďalšie projekty: bezplatné právne poradenstvo pacientom, konferencie, vzdelávacie aktivity, prieskumy, zabezpečenie prevádzky, technické a kancelárske vybavenie – bez podpory štátu, náklady pokryté svojpomocne v rámci grantov, darov, asignácie 2 % z daní, prípadne v rámci spolupráce s inými inštitúciami a organizáciami 

Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%