Koronavírus: aktuálne informácie a prijaté opatrenia

26.03.2020

Aké opatrenia boli doposiaľ prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu? Čo treba v rámci prevencie tohto ochorenia dodržiavať? 

JUDr. Radmila Strejčková

Asociácia na ochranu práv pacientov aktívne sleduje dianie okolo pandémie koronavírusu. V rámci informovania našich členov a priaznivcom preto zhromažďujeme všetky aktuálne opatrenia a uznesenia, ktoré boli v súvislosti s pandémiou prijaté. V rámci tohto príspevku ich budeme priebežne aktualizovať.


Aktuálne

Všetky dôležité informácie, ako aj metodické usmernenia pre lekárov a pacientov, môžete nájsť aj na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.


Súhrn opatrení prijatých ku dňu 14. januára 2022

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli vyhlásené:

  • Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení vyhlásenom dňa 29.10.2020 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 298/2020 Z. z. Predpis je účinný od 29.10.2020.
  • Zákon č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  Prijatím tohto zákona sa najmä rozširuje a upresňuje pôsobnosť úradov verejného zdravotníctva. Zákon nadobudol účinnosť dňom 15.10.2020.

Súhrn neaktuálnych opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19


Čo všetko sa oplatí vedieť o koronavíruse


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

31%
24%
28%
18%