Stanovisko AOPP k vakcinácii na prevenciu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2

18.03.2021
article_581

Asociácia na ochranu práv pacientov opakovane deklarovala záujem pacientov o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ktoré v boji s pandémiou vníma ako jeden z najdôležitejších nástrojov. Aktuálna vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá je účinná od 8. marca 2021, nezohľadňuje potrebu prednostného očkovania chronicky chorých pacientov. Zdôrazňujeme preto opakovane, že ide o najzraniteľnejšiu časť pacientskej populácie, ktorá je najviac ohrozená ochorením COVID-19. AOPP preto aj naďalej trvá na svojich požiadavkách, ktoré viackrát adresovala aj ministerstvu zdravotníctva, a to:

 

  • maximálne urýchliť očkovanie najohrozenejších skupín pacientov so zohľadnením veku (ZŤP, ZŤP/S, 70+, resp. 80+), rizikovosti ochorenia;
  • prehodnotiť kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 ( t. č. Vyhláška MZ SR č. 96 účinná od 8. 3. 2021) a zaradiť rizikových pacientov, odhliadnuc od veku, medzi prednostne zaočkované osoby, nakoľko sú viac ohrození nákazou a ťažkým priebehom ochorenia COVID- 19 ako mnohé zdravé osoby, ktoré už boli prednostne zaočkované;
  • určiť najrizikovejšie skupiny pacientov s podporou informačných systémov v zdravotných poisťovniach. Navrhujeme vytvoriť pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov MZ SR, zdravotných poisťovní, NCZI, hlavných odborníkov pre jednotlivé medicínske odbory, prípadne AOPP, a definovať kritériá na základe dát informačných systémov zdravotných poisťovní, ktoré takúto osobu identifikujú (napr. uhradené lieky a výkony počas definovaného obdobia na kritické diagnózy ako transplantácie, podávanie liekov na neutropéniu, dlhodobé podávanie biologických liekov u autoimunitných ochorení, ...). Na základe kritérií pozývať rizikové skupiny na očkovanie do jednotlivých centier v blízkosti bydliska, resp. prispôsobiť tomu elektronický objednávací systém;
  • zaradiť rizikových pacientov v očkovacích centrách ako náhradníkov s dostupnosťou do 1 hodiny, ktorí budú volaní ad hoc pri nevyčerpaní (zostatkoch) vakcín na daný deň;
  • presunúť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 registrovanými a bezpečnými vakcínami do ambulancií všeobecných lekárov. Naši ambulantní lekári by mali dostať zoznamy objednaných na očkovanie v predstihu, majú k dispozícii našu kompletnú zdravotnú dokumentáciu, poznajú svojich pacientov a aj možné riziká spojené s očkovaním, prípadne potrebu zabezpečenia očkovania v domácom prostredí. Dôležitá je aj komunikácia lekárov s pacientmi pri vzniku komplikácií po vakcinácii a hlásení nežiaducich účinkov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL),
  • v prípadoch, že z medicínskeho hľadiska nie je možné očkovať rizikovú osobu, prednostne očkovať jej opatrovateľov na základe zmluvy o osobnej asistencii, rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti, ktorí sa o rizikovú osobu starajú. Je potrebné prijať také opatrenia, aby nebolo nutné následne riešiť opateru imobilných a ťažko chorých pacientov v nemocniciach alebo zariadeniach sociálnych služieb (ZSS);
  • aby rizikové skupiny pacientov s jednotlivými typmi diagnóz mali stanovené jasné postupy hlavnými odborníkmi MZ SR pre jednotlivé medicínske odbory, ktoré majú dodržiavať pred a po očkovaní (časové kritéria na očkovanie po liečbe, potreba prerušenia užívania niektorých liekov, vhodnosť vakcíny, rizikové príznaky, hlásenie nežiaducich účinkov...) tak, aby nevznikali nedorozumenia, nejasnosti a boli stanovené jednotné postupy pre pacientov s jednotlivými typmi diagnóz. Niektorí pacienti sa obrátili na svojich ošetrujúcich lekárov, nie vždy sa dočkali adekvátnych odpovedí, najmä v prípade, ak sú postihnutí viacerými ťažkými ochoreniami.

Opakovane zdôrazňujeme, že v prípade ochorenia COVID-19 je riziko úmrtia, obzvlášť pre našich pacientov, tak vysoké, že nemôžeme súhlasiť s odsúvaním mladších a vysoko rizikových pacientov v poradovníku na očkovanie. Rovnako trváme na tom, aby pre všetkých pacientov bola dostupná správna a adekvátna liečba.

Znovu apelujeme na ministerstvo zdravotníctva a všetky relevantné orgány a inštitúcie, ako aj na odborníkov, aby vnímali naše požiadavky a nezabúdali na najzraniteľnejšiu pacientsku populáciu bez ohľadu na vek.


Prečítajte si aj:
Memorandum k očkovaniu proti COVID-19 v mene chronických pacientov
AOPP žiada o prednostné očkovanie osôb s ťažkými postihnutiami v domácom prostredí proti ochoreniu COVID-19


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%