Memorandum k očkovaniu proti COVID-19 v mene chronických pacientov

15.01.2021
article_559

Asociácia na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike sa obracia na vládu Slovenskej republiky, ministra zdravotníctva, výbor NR SR pre zdravotníctvo a ostatné inštitúcie a orgány štátnej a verejnej správy, ktorých sa to týka, vo veci urgentného očkovania rizikových skupín pacientov.

V mene pacientov, združených v Asociácii na ochranu práv pacientov, ale aj všetkých ostatných chronických pacientov, chceme vyzvať všetkých ministrov, poslancov, politikov a úradníkov, každého, koho sa to týka, aby pristúpili s najväčšou vážnosťou a pocitom absolútnej urgencie a priority k očkovaniu slovenskej populácie, predovšetkým ale rizikových skupín chronických pacientov a ich opatrovateľov.

Asociácia na ochranu práv pacientov dostáva priebežne správy a ohlasy od svojich členských organizácií, ale aj jednotlivých pacientov a občanov.

Pacienti v nich vyjadrujú svoj strach a obavy z pandémie, ale aj z negatívnych dopadov pandémie na svoje zdravie a životy vzhľadom k obmedzeniu, ba až straty štandardnej zdravotnej starostlivosti, bez ktorej sa nemôžu zaobísť.

Vyjadrujú, zároveň, aj nádej na skoré upokojenie situácie po dôkladnom očkovaní prichádzajúcimi vakcínami.

Oceňujeme doterajšie kroky a snahy vlády Slovenskej republiky, poslancov Národnej rady a všetkých zodpovedných inštitúcií o zvládanie pandémie COVID-19, a zároveň, musíme zdôrazniť, že jediné skutočné východisko vidíme v očkovaní čo najväčšej časti populácie so zohľadnením priorít.

V záujme pacientov, združených v Asociácii na ochranu práv pacientov, ale aj všetkých ostatných chronických pacientov, chceme navrhnúť niektoré urgentné kroky.

Navrhujeme, aby do prvej vlny očkovania, resp. čo najskôr, ako je to možné, boli zaradení vybraní rizikoví pacienti. Posun v očkovaní týchto skupín pacientov, aj keď iba niekoľko týždňov, môže predstavovať veľa stratených, resp. zachránených životov.

Preto navrhujeme:

  • maximálne urýchliť očkovanie najohrozenejších skupín pacientov so zohľadnenímveku (ZŤP, ZŤP/S, 70+, resp. 80+), rizikovosti ochorenia;
  • zaradiť rizikových pacientov a ich opatrovateľov na zoznamy v očkovacích centrách s dostupnosťou do 1 hodiny, ktorí budú volaní ad hoc pri nevyčerpaní (zostatkoch) vakcín na daný deň;
  • v prípadoch, že z medicínskeho hľadiska nie je možné očkovať rizikovú osobu, prednostne očkovať jej opatrovateľov, rodinných príslušníkov;
  • aby rizikové skupiny, resp. rizikové príznaky, stanovilo MZ SR v spolupráci s hlavnými odborníkmi MZ SR pre jednotlivé medicínske odbory;
  • začať očkovať aj tých, ktorí sú odkázaní na opateru v domácom prostredí. Súčasne očkovať aj ich opatrovateľov/ky. To sú osoby žijúce v spoločnej domácnosti, ktoré sa o nich starajú a potom osoby, ktoré sa o nich starajú na základe zmluvy o osobnej asistencii. Obidva vzťahy sa dajú preukázať - jeden adresou trvalého bydliska a druhý zmluvou o osobnej asistencii. Zmysel očkovania aj opatrovateľov/iek, ktorí sú pre mnohých pacientov nepostrádateľní pri vykonávaní bežnýchkaždodenných aktivít, je v tom, aby nevypadli z opatrovania v prípade infikovania sa. Pretože, síce budeme mať časom zaočkovanú populáciu rizikových pacientov, ale zároveň, ak im budú vypadávať opatrovatelia po infikovaní sa, tak budeme musieť následne riešiť ich opateru v nemocniciach alebozariadeniach sociálnych služieb (ZSS);
  • očkovanie v ZSS - primárne začať v ZSS, ktoré ešte neboli premorené COVID-19 (ak také sú), resp. očkovanie začať v tých ZSS, ktoré boli premorené najskôr a kde už zrejme imunita v závislosti od hladiny antigénov odznieva;
  • určiť najrizikovejšie skupiny pacientov s podporou informačných systémov v zdravotných poisťovniach. Navrhujeme vytvoriť pracovnú skupinu zloženú zo zástupcovMZ SR, zdravotných poisťovní, NCZI a prípadne AOPP, a definovať kritériá na základe dát informačných systémov zdravotných poisťovní, ktoré takúto osobu identifikujú (uhradené lieky a výkony počas definovaného obdobia na kritické diagnózy ako transplantácie, podávanie liekov na neutropéniu, dlhodobé podávanie biologických liekov u autoimunitných ochorení, ...);

AOPP znovu a opakovane deklaruje svoju ochotu a pripravenosť participovať na verejnej osvete o prínosoch očkovania a mobilizácii pacientov a ich rodín

V Bratislave 15. 1. 2021

Členovia Predsedníctva AOPP:

Mária Lévyová

Dominik Tomek

Ľubica Pilková

Juraj Bók

Elena Marušáková


Foto: pixabay.com


Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

29%
54%
6%
5%
5%