Vyplácanie rodičovského dôchodku v roku 2024

02.02.2024

Počul som, že sa mal rodičovský dôchodok vyplácať tento rok mesačne, no mne nič zatiaľ neprišlo. Ako to je?

JUDr. Radmila Strejčková

„Sociálna poisťovňa pripomína, že na základe novely zákona o sociálnom poistení bude tento rok rodičovský dôchodok vyplácať jednorazovo v júni 2024. Urobí tak automaticky v jednej úhrnnej splátke, teda nie mesačne ako to pre tento rok predpokladala pôvodná právna úprava.

Rodičovský dôchodok vyplácala Sociálna poisťovňa jednorazovo v jednej úhrnnej splátke aj za rok 2023 a v tomto roku sa pôvodne malo prejsť na mesačnú výplatu dávky. Od tohto roku sa však rodičovský dôchodok na základe novely zákona bude vyplácať takisto jednorazovo v jednej úhrnnej splátke, a to v nasledovných lehotách:

  • v júni príslušného kalendárneho roka – vyplatí sa všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka alebo
  • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a pod.).

Viac informácií o rodičovskom dôchodku a podmienkach nároku na jeho priznanie sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/dochodkove-poistenie/rodicovsky-dochodok/ako-poziadat-o-rodicovsky-dochodok“.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%