Rodičovský dôchodok za rok 2024

07.06.2024

Kedy a v akej výške sa vypláca tento rok rodičovský dôchodok?

JUDr. Radmila Strejčková

 „Sociálna poisťovňa od pondelka 3. júna 2024 vypláca rodičovský dôchodok za tento rok. Na základe novely zákona o sociálnom poistení ho vyplatí jednorazovo v jednej úhrnnej sume za všetky mesiace, za ktoré patrí. Rodičovský dôchodok vypláca vo výplatnom termíne dôchodku v mesiaci jún 2024 a dostane ho viac ako 900 000 dôchodcov. Nemusia oň žiadať, Sociálna poisťovňa nárok posúdi a dávku vypláca automaticky bez osobitnej žiadosti.

Rodičovský dôchodok sa v júni 2024 vypláca poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ktorí splnili podmienky nároku na rodičovský dôchodok do júna 2024.

Maximálna suma rodičovského dôchodku v roku 2024 za jedno dieťa je 23,50 eura mesačne. Maximálna suma rodičovského dôchodku v roku 2024 za jedno dieťa viacerých poberateľov dôchodku je 47 eur mesačne.

Zároveň približne 13 700 poberateľom dôchodku od 1. januára 2024 zanikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku, pretože dieťa/deti, za ktoré bol rodičovský dôchodok v roku 2023 priznaný, nemali v roku 2022 vymeriavací základ (neodvádzali poistné na dôchodkové poistenie/nepracovali).

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku Sociálna poisťovňa dôchodcom doručí do elektronickej schránky, ak ju majú aktivovanú, alebo poštou doporučene. Zasiela ich priebežne tak, aby boli dôchodcovia informovaní ešte pred vyplatením rodičovského dôchodku.

Poberatelia dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok po mesiaci jún (teda dovŕšia dôchodkový vek alebo budú mať priznaný starobný dôchodok), sa nemusia obávať, Sociálna poisťovňa im bez osobitnej žiadosti prizná a vyplatí rodičovský dôchodok v mesiacoch nasledujúcich po mesiaci jún, podľa toho, kedy im nárok vznikne.

Podrobné informácie o rodičovskom dôchodku, podmienkach nároku i najčastejších otázkach s ním spojenými, sú verejne dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne TU: Rodičovský dôchodok.“.


Zdroj: Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%