Právo pacienta na lekársku správu v listinnej podobe

02.06.2023

Musí mi lekár dať lekársku správu po vyšetrení aj vytlačenú alebo stačí, keď má lekár záznamy v počítači?

JUDr. Radmila Strejčková

Platná právna úprava práva pacienta na vystavenie lekárskej správy v listinnej podobe po absolvovaní vyšetrenia u lekára špecialistu je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti vzniká pre lekára povinnosť vyhotoviť lekársku správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, a to v listinnej podobe. Táto povinnosť je zakotvená v § 8 ods. 6 cit. zákona takto:

„O poskytnutí špecializovanej ambulantnej starostlivosti je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vyhotoviť pre všeobecného lekára alebo lekára, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje údaje podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až g) a stanovenie choroby vrátane jej kódu; to neplatí pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) druhý bod (gynekologická a zubno-lekárska špecializovaná ambulantná starostlivosť). Rovnako je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vytvoriť elektronický záznam o poskytnutej ambulantnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke. Na základe dohody s pacientom ošetrujúci lekár po vytvorení záznamu o poskytnutej ambulantnej starostlivosti správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je ošetrujúci lekár povinný informovať pacienta.“.

Vychádzajúc z § 8 ods. 9 cit. zákona výsledok vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa poskytuje prostredníctvom elektronického záznamu o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Na základe dohody poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa výsledok vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v listinnej podobe nevyhotoví.

Záver:

Vzhľadom na to, že zdravotná dokumentácia pacienta sa primárne vedie elektronicky prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky pacienta, lekár má okrem listinnej lekárskej správy povinnosť vyhotoviť záznam o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Citovaný zákon umožňuje, aby sa lekár dohodol s pacientom na tom, že vyhotoví len elektronický záznam v pacientovej zdravotnej knižke a lekársku správu v listinnej podobe pacientovi nevyhotoví.

O tejto možnosti však lekár musí pacienta informovať. 

S prihliadnutím k vyššie uvedenej platnej právnej úprave je zrejmé, že pacient má právo na lekársku správu v listinnej podobe z vyšetrenia lekárom špecialistom. Výnimka z povinnosti lekára vyhotoviť lekársku správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v listinnej podobe je možná na základe vzájomnej dohody medzi lekárom špecialistom a pacientom.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%