Neposkytnutá kúpeľná liečba počas koronakrízy

26.05.2020

​Mám nárok na absolvovanie kúpeľnej liečby, ak som ju nemohla absolvovať pre koronavírus? Aký je ďalší postup?

JUDr. Radmila Strejčková

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol vyhlásený  zákon č. 125/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony... Citovaný zákon v článku IV novelizuje i zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia..., a to tak, že § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť počas krízovej situácie osobe, ktorej bol vystavený návrh na kúpeľnú starostlivosť, a lekár oprávnený podať návrh na kúpeľnú starostlivosť potvrdí na žiadosť tejto osoby do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie potrebu kúpeľnej starostlivosti, na časové obmedzenie kúpeľnej starostlivosti uvedené v indikácii v prílohe č. 6 sa neprihliada.“

Zákon nadobudol účinnosť dňom 21. 5. 2020.


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
23%
30%
20%