Koronavírus: Sociálna poisťovňa vs. zdravotne postihnutí, živnostníci a rodičia detí

27.03.2020

Ako si vybaviť ošetrovné, ak sa starám o zdravotne postihnutú osobu? ​Ako je to s nárokom na ošetrovné či nemocenské, keď som SZČO? Ako postupovať ďalej, pokiaľ chcem aj naďalej ako rodič dieťaťa poberať dávku ošetrovné?

JUDr. Radmila Strejčková

Ústredie Sociálnej poisťovne na svojom webovom sídle www.socpoist.sk uverejnilo v dňoch 23.3.2020 až 26.3.2020 nasledovné informácie:

  • K postupom lekárov pri PN a OČR v súvislosti s COVID – 19
  • Ako vybaviť ošetrovné pre osoby starajúce sa o zdravotne postihnutých
  • O úhrade nedoplatkov na poistnom živnostníkov k dávkam PN a OČR
  • O oznamovaní o čerpaní a pokračovaní OČR

v tomto znení:

Postupy lekárov pri PN a OČR v súvislosti s COVID-19

Upozorňujeme lekárov a klientov, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú vo veci potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti a potreby osobného a celodenného ošetrovania a osobnej a celodennej starostlivosti v súvislosti s ochorením COVID-19 usmerňovaní v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR je zverejnené na portáli https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/ a je priebežne aktualizované aj v spolupráci so Sociálnou poisťovňou.

Dovoľujeme si zdôrazniť, že uvedené postupy pri potvrdzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti a potreby osobného a celodenného ošetrovania a osobnej a celodennej starostlivosti platia len pri posudzovaní nárokov súvisiacich s ochorením COVID-19.“.

Ako vybaviť ošetrovné pre osoby starajúce sa o zdravotne postihnutých

„Sociálna poisťovňa upozorňuje, že poistenci, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých vo veku dovŕšených 11 a viac rokov, majú v súčasnej mimoriadnej situácii nárok na dávku ošetrovné iba na 10 dní. Môžu si ju však novou žiadosťou opakovane predlžovať. Nárok na ošetrovné na 14 dní budú mať iba v prípade opatrovania postihnutých detí do 11 rokov (10 rokov + 364 dní) a len v prípade uzatvorenia zariadenia z dôvodu nariadenej karantény.

Ústredný krízový štáb prijal v minulých dňoch opatrenie, že uzatvorené majú byť len materské školy, škôlky a školské zariadenia na 14 dní, nie iné zariadenia. Znamená to, že ostatné zariadenia (vrátane zariadení pre mentálne či inak zdravotne postihnutých) boli uzatvorené na základe rozhodnutia daného zariadenia. Ak bude uzatvorenie zariadenia pre zdravotne postihnutých pokračovať, na každých ďalších 10 dní nároku na dávku ošetrovné je potrebné podať novú žiadosť (vystavenú ošetrujúcim lekárom), pričom ošetrovať bude môcť stále tá istá osoba – v súčasnej mimoriadnej situácii to bude Sociálna poisťovňa považovať za nový prípad potreby ošetrovania, lebo inak by ten istý ošetrovateľ už nárok na túto dávku nemal.

Žiadosť o dávku ošetrovné (vyplnený formulár) aj pri jej predlžovaní o ďalších 10 dní na základe rozhodnutia daného zariadenia treba poslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne poštou alebo ju vhodiť osobne do schránky v priestoroch pobočky.“.

Živnostníci: K dávke OČR a PN za marec treba nedoplatky poistného zaplatiť najneskôr do 31. 3. 2020

Mnohí živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v týchto dňoch zasielajú pobočkám formuláre so žiadosťami o dávku ošetrovné či nemocenské, na čo využívajú zjednodušené postupy z webovej stránky Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa ich však upozorňuje, že nárok na dávky im nevzniká automaticky, musia podobne ako zamestnanci či dobrovoľne poistení spĺňať aj ostatné zákonné podmienky na ich priznanie, najmä:

  1. byť v čase nároku na dávku v Sociálnej poisťovni nemocensky poistení (resp. byť v ochrannej lehote)
  2. nemať dlh na poistnom vyšší ako 5 eur a
  3. ošetrujúci lekár im musí nárok na dávku potvrdiť na predpísanom tlačive (žiadosť o ošetrovné, resp. potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti).

Podrobnosti o všeobecných podmienkach na priznanie dávok sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Ošetrovné a Nemocenské a platia aj v čase súčasnej mimoriadnej situácii. Sociálna poisťovňa ich preto musí pri rozhodovaní preskúmať. Ak si napríklad SZČO neplatí riadne poistné na nemocenské poistenie, nárok na dávku nemôže Sociálna poisťovňa priznať.

Čo sa týka platieb poistného, pre SZČO to znamená, že ak si chce uplatniť v mesiaci marec 2020 nárok na nemocenské alebo ošetrovné, musí mať poistné za február (vrátane dlžných čiastok z uplynulého obdobia) uhradené najneskôr do 31. 3. 2020.

V súčasnej mimoriadnej situácii sú upravené len niektoré postupy, ktoré uľahčujú verejnosti postupy pri podávaní žiadostí o dávky. Sociálna poisťovňa odporúča pobočke žiadosti zasielať bezkontaktným spôsobom (e-mailom, telefonicky, poštou alebo osobne vhodením do schránky v budove pobočky). Postupovať pritom treba v súčasnosti až do odvolania na základe danej životnej situácie podľa návodu na webovej stránke tu: https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s".

Čerpanie aj pokračovanie OČR oznamuje zamestnávateľovi zamestnanec, nie Sociálna poisťovňa

„Sociálna poisťovňa nie je príslušná potvrdzovať či oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá alebo pokračuje v poberaní dávky ošetrovné (OČR). Takéto potvrdenia Sociálna poisťovňa nevystavuje ani zamestnancom. Nie je teda v jej kompetencii oznamovať zamestnávateľovi, že jeho zamestnanec nie je v práci z dôvodu, že školy, škôlky a iné školské zariadenia sú uzatvorené. Zamestnávateľ si musí otázku preukázania prekážok v práci vyriešiť vo vlastnej réžii – je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci, vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá. Ospravedlnenie prekážky v práci nie je viazané na poskytovanie dávky ošetrovné.“.

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie

„Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom, ako ho vyplniť tu: Poučenie k vyplneniu čestného vyhlásenia.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).“.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
1%
0%