Koronavírus: Sociálna poisťovňa o postupoch pri vybavovaní/pokračovaní/ukončovaní žiadostí o dávky

02.04.2020

​Ako ukončiť OČR počas korona krízy? Aký je správny postup pediatra pri potvrdzovaní ošetrovného a aké chyby ​robia pri podávaní žiadostí, formulárov poistenci? Ako správne požiadať o dávku v nezamestnanosti? A ako je to s vychádzkami počas PN či karantény? 

JUDr. Radmila Strejčková

​Ústredie Sociálnej poisťovne na svojom webovom sídle www.socpoist.sk uverejnilo v dňoch 30.3.2020 až 1.4.2020 nasledovné informácie:

 • K ukončeniu OČR počas korona krízy
 • K postupu pediatrov pri potvrdzovaní ošetrovného
 • Ako správne žiadať o dávku v nezamestnanosti
 • K používaniu jednoduchých formulárov
 • K vychádzkam počas PN a karantény

v tomto znení:

Ukončenie OČR počas korona-krízy netreba hlásiť Sociálnej poisťovni

„Sociálna poisťovňa uvádza, že ak chce rodič kedykoľvek počas súčasného obdobia uzatvorenia školských a predškolských zariadení ukončiť poberanie dávky ošetrovné a ísť napr. znova do práce, nemusí o tom špeciálne informovať Sociálnou poisťovňu. Stačí, ak na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom ošetroval, zašle pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom uvedie, počas ktorých dní ošetroval. Ošetrovné mu bude vyplatené len za tie konkrétne dni. V prípade, ak sa počas súčasného obdobia uzatvorenia školských a predškolských zariadení rozhodne opätovne nastúpiť na OČR, nebude podávať novú žiadosť o ošetrovné, nakoľko Sociálna poisťovňa bude až do ukončenia krízovej situácie evidovať jeho prvú žiadosť o ošetrovné. Opätovne na konci kalendárneho mesiaca, v ktorom bude ošetrovať, zašle pobočke Sociálnej poisťovne vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom uvedie, počas ktorých dní ošetroval. Ak počas niektorých mesiacov počas krízovej situácie vôbec neošetroval, keďže napr. bol v práci, čestné vyhlásenie nemusí poslať a dávka mu nebude vyplatená.“.

Ako majú pediatri potvrdzovať ošetrovné?

„Dňa 27. marca 2020 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá zaviedla tzv. „pandemické ošetrovné“. S prihliadnutím na uvedenú novelu sa upravujú procesy pediatrov pri potvrdzovaní potreby ošetrovania detí nasledovne:

S účinnosťou od 27. marca 2020 pediatri

 • nepotvrdzujú rodičom zdravých detí do dovŕšenia 11 rokov (10 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné
 • nepotvrdzujú rodičom zdravých detí (t. j. detí bez akútneho zhoršenia zdravotného stavu) s dlhodobo nepriaznivým stavom do dovŕšenia 18 rokov (17 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné
 • potvrdzujú rodičom chorého dieťaťa (bez ohľadu na vek) nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania z dôvodu náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu za predpokladu, ak rodičia dieťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z dôvodu uzatvorenia predškolských a školských zariadení, pričom
  • pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo)
  • na II. diel potvrdenia uvedie dokedy si choré dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie
  • oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní nárok na ošetrovné zaužívaným spôsobom
 • potvrdzujú rodičom dieťaťa od dovŕšeného 11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku (15 rokov+ 364 dní), ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, avšak vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí automatická ale musí ju indikovať pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnóza U07.2, pričom
  • za celé obdobie od 9. marca 2020, kedy sa začali uzatvárať školy, do skončenia krízovej situácie stačí vypísať jednu žiadosť o ošetrovné pre každého rodiča (už nie je potrebné každých 10 dní vypisovať novú žiadosť)
  • pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo)
  • na II. diele potvrdenia neuvedie dokedy dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie
  • oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) zašle Sociálnej poisťovni pediater (rodičia žiadajú o potvrdenie telefonicky)
  • každému rodičovi vystaví pediater iba jednu žiadosť o ošetrovné na celé krízové obdobie
  • ak sa potrebujú rodičia počas krízovej situácie prestriedať pri ošetrovaní dieťaťa, pediater vystaví každému rodičovi samostatnú žiadosť o ošetrovné.“.

Ako správne žiadať o dávku v nezamestnanosti?

„K uplatneniu nároku na dávku v nezamestnanosti je aj v súčasnej situácii súvisiacej s COVID-19 potrebné príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručiť žiadosť. Za žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa považuje oznámenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. K žiadosti sa súčasne predkladá vyplnené tlačivo Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Z uvedeného dôvodu je potrebné príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zasielať vyplnené tlačivo žiadosti, ktoré sa nachádza tu: Žiadosť o dávku v nezamestnanosti (editovateľná verzia, pre tlač) spolu s oznámením o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje, že bez kompletnej žiadosti, t.j. oznámenia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a tlačiva Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, nie je možné o nároku na dávku rozhodnúť a dávku vyplatiť.

Zákonné podmienky nároku, všeobecné informácie o dávke v nezamestnanosti, spôsob uplatnenia nároku na túto dávku v súčasnej situácii, sa nachádzajú na internetovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk. V súvislosti s vývojom aktuálnej situácie sa informácie priebežne aktualizujú.“.

Poistenci: Používajte jednoduché formuláre, žiadosti o ošetrovné nefoťte

„Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, aby používali formuláre – Žiadosť o ošetrovné | Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné – ktoré sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne už len vo worde. Tieto formuláre je možné jednoducho vyplniť v počítači, uložiť si ich a potom zaslať ako prílohu mailu do Sociálnej poisťovne (obe môžu byť aj bez podpisu). Sociálna poisťovňa sa obracia na žiadateľov o ošetrovné, aby v prílohách neposielali scany alebo fotografie žiadostí, pretože tým preťažujú mailové schránky pobočiek Sociálnej poisťovne a zdržujú postup vybavovania pre ďalších žiadateľov. Rešpektovaním tohto upozornenia pri zaslaní akéhokoľvek mailu pomôžete zamestnancom Sociálnej poisťovne pri ich súčasnom nasadení vybavovať všetky žiadosti priebežne a včas.“.

Počas pandemickej PN a karantény nie sú vychádzky možné

„Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak ošetrujúci lekár vystaví tzv. pandemickú PN-ku, na základe ktorej je daný poistenec v karanténe pre zabránenie šíreniu koronavírusu COVID-19 a má byť izolovaný v domácom prostredí, vychádzky nemá povolené. Ak by osobe, ktorá je uznaná dočasne práceneschopnou z dôvodu karantény, boli počas izolácie v domácom prostredí vychádzky povolené, odporovalo by to zmyslu nariadenej izolácie.

Pri bežnej práceneschopnosti určuje ošetrujúci lekár poistencovi čas možných vychádzok najčastejšie v rozsahu štyroch hodín denne, napr. od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 16.00 h, vždy to závisí od konkrétnej diagnózy pacienta. Čas vychádzok ošetrujúci lekár zaznamená, ak ich povolil, na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.“


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
1%
0%