Koronavírus: Sociálna poisťovňa k postupom po ukončení karanténnej PN a priznaní OČR rodičom po rodičovskej dovolenke

08.04.2020

​Ako majú lekári postupovať po uplynutí obdobia tzv. karanténnej PN? Má rodič po rodičovskej dovolenke nárok na ošetrovné v dôsledku situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu?

JUDr. Radmila Strejčková

Ústredie Sociálnej poisťovne na svojom webovom sídle www.socpoist.sk uverejnilo v dňoch 7. a 8.4.2020 nasledovné informácie:

  • K postupu lekárov po uplynutí obdobia tzv. karanténnej PN
  • K priznávaniu ošetrovného (OČR) aj rodičom po rodičovskej dovolenke

v tomto znení:

Ako majú lekári postupovať po uplynutí obdobia tzv. karanténnej PN?

V týchto dňoch končia po 14 dňoch karanténne PN-ky, kedy ošetrujúci lekár uznal pacienta za dočasne práceneschopného z dôvodu karantény pre COVID-19 na dobu 14 dní a počas uvedeného obdobia u pacienta nevznikol medicínsky dôvod na ďalšie pokračovanie PN. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v takýchto prípadoch je potrebné, aby ošetrujúci lekár takto vystavenú PN uplynutím 14. dňa ukončil.

Za predpokladu, že by tzv. karanténna PN trvala aj po uplynutí 14 dní, bude Sociálna poisťovňa preverovať odôvodnenosť jej ďalšieho trvania.“

Sociálna poisťovňa prizná ošetrovné (OČR) aj rodičom po rodičovskej dovolenke

Sociálna poisťovňa v čase koronakrízy rozšíri okruh rodičov, ktorým vznikne nárok na dávku ošetrovné na deti v rôznych životných situáciách. K dávke ošetrovné (OČR) sa tak dostanú sa aj rodičia, ktorí by inak nárok nemali. Ide o rodičov, ktorým sa končí obdobie rodičovskej dovolenky a nemajú možnosť umiestniť dieťa do predškolského zariadenia, ako aj o rodičov, ktorí dieťa odhlásili zo súkromných zariadení a teraz rovnako nemajú možnosť umiestniť ho do iného zariadenia alebo nájsť opatrovateľku, ktorá by sa mohla o dieťa postarať. O dávku ošetrovné môžu požiadať aj rodičia, ktorí sú nemocensky poistení, a doteraz sa im o dieťa starala iná osoba (opatrovateľka, starí rodičia a pod.). Všetky tieto kategórie rodičom nepotrebujú na priznanie dávky potvrdenie od lekára.

Na základe nových legislatívnych zmien zákona o sociálnom poistení, v súlade s účelom legislatívnych zmien prijatých na zmiernenie následkov krízovej situácie na rodičov detí a v rámci svojej proklientskej orientácie tak Sociálna poisťovňa prizná OČR všetkým rodičom (aj náhradným) detí do dovŕšenia 11. roku veku bez potvrdenia lekára. Aby si rodičia mohli nárok uplatniť, je potrebné zaslať pobočke Sociálnej poisťovne (zamestnanci pobočke podľa sídla zamestnávateľa; SZČO a dobrovoľne poistené osoby podľa trvalého pobytu) aktualizovaný formulár Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus a na konci mesiaca potom vždy aj vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom poistenec vyznačí obdobie, v ktorom poskytoval dieťaťu starostlivosť.

Nárok majú aj ďalšie nemocensky poistené osoby, ak zabezpečujú starostlivosť o potomka (dieťa, vnuka, pravnuka), alebo predka (rodiča, starého rodiča, prastarého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, alebo rodiča manžela/manželky v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté. Tiež k tomu nepotrebujú potvrdenie lekára.

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že rovnako – avšak s potvrdením lekára – priznáva nárok na pandemické OČR aj deťom od 11. do 16. roku veku, ktorých školské zariadenia boli v súčasnej mimoriadnej situácii uzavreté a nie sú mentálne alebo fyzicky spôsobilé sa samé o seba postarať, napríklad deti s poruchami správania, úzkostnými stavmi a pod.“.


Súhlasíte s celoplošným testovaním na koronavírus?

38%
61%
1%
0%