Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie

14.08.2019

​Zachytila som v médiách informáciu, že bielenie zdravotnej dokumentácie bude trestným činom. V ktorom zákone nájdem túto zmenu a od kedy nadobudne účinnosť?

JUDr. Radmila Strejčková

Dňa 1. augusta 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 214/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prijatím tohto zákona bola do Trestného zákona medzi iné formy rušenia činnosti orgánov verejnej moci zahrnutá nová skutková podstata trestného činu „Falšovanie a vyhotovenie nepravdivej zdravotnej dokumentácie“, a to doplnením nového § 352a.

Podľa § 352a ods. 1 Trestného zákona kto falšuje zdravotnú dokumentáciu alebo zámerne vyhotoví nepravdivú zdravotnú dokumentáciu v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo ju použije ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo kto si nechá takúto zdravotnú dokumentáciu vyhotoviť v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo použije takúto zdravotnú dokumentáciu ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

V zmysle Trestného zákona sa trestné sadzby zvyšujú v prípade, ak páchateľ spácha uvedený trestný čin a získa ním pre seba alebo pre iného väčší, značný alebo veľký prospech, spôsobí ním väčšiu alebo značnú škodu alebo škodu veľkého rozsahu, ako zdravotnícky pracovník, závažnejším spôsobom konania, alebo z osobitného motívu. 


Je podľa vám informovanie o opatreniach a zmenách v rámci mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu dostatočné?

29%
24%
6%
40%