Chýbajúce údaje o dieťati v rozhodnutí Sociálnej poisťovne o priznaní rodičovského dôchodku

19.05.2023

Prišlo mi Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku zo Sociálnej poisťovne, no chýbajú mi tam údaje o mojom dieťati. Čo mám robiť? Ako postupovať? 

JUDr. Radmila Strejčková

Ústredie Sociálnej poisťovne na svojom webovom sídle www.socpoist.sk uverejnilo dňa 16. 5. 2023 nasledovnú informáciu o postupe pri nesúlade údajov v rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku v tomto znení: 

„Na Sociálnu poisťovňu sa v posledných dňoch obracajú klienti s otázkami, ako majú postupovať, ak im v Rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku chýbajú údaje o dieťati/resp. viacerých deťoch. Tento nesúlad mohol vzniknúť v dôsledku nesprávnych údajov v Registri fyzických osôb Ministerstva vnútra SR, z ktorého Sociálna poisťovňa čerpá a overuje údaje o rodinných vzťahoch poistencov. Ak klient predloží rodný list dieťaťa, alebo iný hodnoverný doklad, Sociálna poisťovňa jeho situáciu preverí. Ak rodný list nemá, môže požiadať matriku o vydanie jeho kópie. Po doplnení potrebných údajov Sociálna poisťovňa nárok opätovne preskúma a peniaze dôchodcovi doplatí čo najskôr.

Kedy v rozhodnutiach nemusia byť uvedené údaje dieťaťa

Existuje niekoľko ďalších životných situácií, pri ktorých v Rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku nie sú uvedené všetky deti, resp. rodič nedostane rodičovský dôchodok od všetkých svojich detí. Dieťa nie je uvedené v Rozhodnutí aj vtedy, ak v roku 2021 nebolo dôchodkovo poistené (napr. nepracovalo, nebolo poistencom štátu, atď.), teda nemalo vymeriavací základ, od ktorého závisí zákonný nárok na dávku. Ďalšou možnosťou je spomínaný nesúlad údajov v Registri fyzických osôb Ministerstva vnútra SR. Ide o externý systém/databázu, z ktorého Sociálna poisťovňa tak, ako iné orgány štátnej a verejnej správy pri výkone svojej činnosti, čerpá potrebné údaje.

Sociálna poisťovňa už klientom poskytuje pomoc

Klientom s preverením ich životnej situácie v prípade chýbajúcich údajov o deťoch pomáhajú osobne zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo mailom či telefonicky jej Informačno-poradenské centrum. Ak sa zistí, že údaje o dieťati spôsobil nesúlad údajov v Registri fyzických osôb, Sociálna poisťovňa môže klientovi pomôcť len tak, že individuálne znovu posúdi jeho nároky a rodinné vzťahy preverí prostredníctvom rodného listu dieťaťa/detí alebo iného hodnoverného dokladu. Táto situácia nie je zapríčinená Sociálnou poisťovňou, ktorá podniká všetky kroky na to, aby klientom pri riešení ich konkrétnej situácie pomohla a aby o nič zo svojich nárokov neprišli.

Ako postupovať

Sociálna poisťovňa klientom v prípade chýbajúci údajov o dieťati odporúča, aby s rodným listom dieťaťa/detí navštívili priamo pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá tieto údaje zaznamená do svojich systémov. Na základe doplnených údajov následne znovu posúdi nárok na rodičovský dôchodok a jeho sumu (bez potreby opätovnej návštevy pobočky). Rodičovský dôchodok následne doplatí čo najskôr. Na preskúmanie má Sociálna poisťovňa 60 dní, v mimoriadne zložitých konaniach 120 dní. Ak rodný list klient nemá, môže požiadať matriku o vydanie jeho kópie. Overenú kópiu rodného listu môže zaslať aj poštou. Ak má dôchodca nejaký iný úradný doklad preukazujúci, že je rodičom dieťaťa, môže predložiť aj ten.“. 


Zdroj: www.socpoist.sk


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%