OZ Dom svetla Slovensko

Sme mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je odstránenie stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV na Slovensku, obhajoba a presadzovanie ich ľudských práv a prevencia šírenia HIV/AIDS a ďalších sexuálne prenosných chorôb.

Čo je HIV a čo je AIDS?

HIV - Human Immunodeficiency Virus, vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti - je vírus, ktorý napáda a replikuje sa v špecializovaných bielych krvinkách nazývaných T-lymphocyty. Dva až tri týždne po preniknutí do organizmu obvykle vyvolá primárnu chorobu z HIV označovanej ako „primoinfekcia“. Príznaky tejto choroby sa veľmi podobajú mononukleóze alebo chrípke, prípadne môže prebehnúť asymptomaticky. Vybudovanie si protilátok v krvi infikovaného človeka ukončí túto primárnu chorobu z HIV. Od tohto času je človek napadnutý vírusom HIV označovaný ako HIV pozitívny (HIV+).

Naše činnosti a ciele sú

 • odborné vykonávanie zdravotnej a výchovno-vzdelávacej prevencie a poskytovanie komplexného poradenstva v súlade s poslaním a činnosťou združenia,
 • pomoc a poradenstvo občanom v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie sociálnych služieb, aktivizovanie vnútorných schopností na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov ich nepriaznivej životnej situácie v súvislosti s nákazou vírusom HIV a pomoc s ich opätovnou integráciou do života,
 • podpora všestrannej a komplexnej výchovy odbornej i laickej verejnosti,
 • tvorba a vydávanie náučných a výchovno-vzdelávacích materiálov,
 • spolupráca s domácimi aj zahraničnými partnermi.

Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.

Naše aktivity

 • vytvorenie komunitného centra

Od 1.4.2016 je komunitné centrum vytvorené na Haanovej 10 v Bratislave - Petržalke.

 • Svetlá linka AIDS pomoc 0800 666 777

Prevádzku bezplatnej Linky pomoci zabezpečujeme už od roku 2014 v spolupráci s Českou společností AIDS pomoci.

 • streetworkové aktivity

V rámci streetworkovej činnosti sme sa zamerali na distribúciu preventívnych materiálov na podujatiach zameraných najmä pre mládež a MSM komunitu.

 • webinár o HIV pre školy

21. októbra 2016 sledovali žiaci jedenástich stredných škôl historický prvý webinár o HIV. Webinár je moderná živá forma sprostredkovania prínosných informácií alebo školenia, ktorá prebieha prostredníctvom internetu.

 • mobilné testovanie v Bratislave

V rámci Európskeho testovacieho týždňa sme v spolupráci s Českou společností AIDS pomoc pripravili pre záujemcov testovanie rýchlotestom na HIV v mobilnej poradni.

 • preventívna električka proti AIDS

1. december je svetovým dňom boja proti AIDS. Minulý rok sme po prvýkrát pri tejto príležitosti v uliciach Bratislavy organizovali preventívnu električku proti AIDS. Počas jazdy dobrovoľníci informovali cestujúcu verejnosť o epidemiologickej situácii výskytu HIV v SR, možnostiach testovania, cestách prenosu vírusu HIV, rozdávali preventívne balíčky.

 • Lights Up 2017 - „Svetlo pre AIDS“ s podtitulom „Ukončime AIDS spoločne“

Symbolickým červeným osvetlením sme si v nedeľu večer 21. mája 2017 prvýkrát na Slovensku pripomenuli obete AIDS a vyjadrili solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV+. Podujatia sa zúčastnili:

  • Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave
  • Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Bratislave
  • Veľvyslanectvo Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave
  • Reštaurácia UFO na Moste SNP
  • Shanghai klub Vrútky
  • Apollon club Bratislava

Kontakty:

Dom svetla Slovensko občianske združenie
Haanova 10
Bratislava - Petržalka

www.domsvetlaslovensko.sk

info@domsvetlaslovensko.sk

telefón: 02/2102 8048

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

47%
5%
8%
35%
5%