ASL SR a AOPP majú záujem na zlepšovaní vzťahov medzi lekármi a pacientmi

20.04.2016
article_40

Spoločne prerokovali rôzne okruhy problémov zdravotníctva, a to ako z pohľadu ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak aj z pohľadu pacientov v kontexte  pripravených základných programových cieľov vlády Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva.

Na stretnutí prediskutovali možnosti vzájomnej spolupráce pri zriaďovaní edukačno - poradenských centier. Ich cieľom bude pomôcť najmä pacientom s novodiagnostikovanou chorobou, napr. s cukrovkou, či srdcovým ochorením tak, aby pacienti včas získali všetky potrebné informácie o svojej chorobe, či o liečebnom režime, čo im umožní lepšiu kontrolu ich ochorenia.

Prediskutovali tiež problém poplatkov u lekárov vrátane poplatku za prednostné vyšetrenie. Zhodli sa, že tému poplatkov je potrebné urýchlene riešiť a je potrebné aj opätovné zavedenie možnosti prednostného objednávania u lekára za poplatok.

Prediskutovali aj potrebu prípravy nového moderného katalógu ambulantných zdravotných výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia z pohľadu reálnej ceny výkonov u poskytovateľov a z pohľadu potrieb pacientov a výšky ich aktuálnych priamych platieb u lekára.

Neobišli ani tému základného rozsahu hradenej zdravotnej starostlivosti s možnosťou pripoistenia s ohľadom na  sociálne znevýhodnené skupiny pacientov. 

Zhodli sa na nutnosti prijatia opatrení na zlepšenie čoraz viac sa zhoršujúcej dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti z pohľadu geografického, časového, či finančného pre pacientov, čo sa prejavuje čoraz dlhšími čakacími lehotami, či potrebou cestovania pacientov za zdravotnou starostlivosťou mimo svoj región. 

Vzájomnou spoluprácou chcú zástupcovia obidvoch asociácii dosiahnúť poskytovanie takej zdravotnej starostlivosti, ktorá zlepší a predĺži kvalitu života pacientov, celkovo zlepší ich zdravotný stav a pomôže vrátiť dôveru pacienta lekárovi.
Spokojný lekár = spokojný pacient.
Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

54%
5%
7%
30%
4%