V Nových Zámkoch majú špičkovú nemocnicu koncového typu

21.05.2024
article_853

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky je dnes jedinou nemocnicou koncového typu. Poskytuje komplexnú ústavnú starostlivosť v rámci regiónu juhozápadného Slovenska a vysokošpecializovanú starostlivosť hlavne v oblastiach neurochirurgia, spondylochirurgia, intenzívna starostlivosť v neonatológii, pôrodníctvo, dermatovenerológia, neurológia, perioperačná medicína, otorinolaryngológia, oftalmológia, urológia, ortopédia, gastroenterológia a hepatológia, nefrológia a neivazívny kardiovaskulárny program. Na pozvanie riaditeľa JUDr. Mgr. Mikuláš Blaška navštívila túto nemocnicu aj naša prezidentka Mária Lévyová.

Na spoločnom pracovnom stretnutí s riaditeľom, námestníkom riaditeľa pre medicínsky úsek MUDr. Zoltánom Danczim a námestníčkou riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Mgr. Líviou Kollárovou PhD. sa oboznámila so súčasným stavom, víziami a rozvojom FNsP Nové Zámky. Jednotlivé pracoviská nemocnice v súčasnosti spolupracujú na realizácii a napĺňaní jednotlivých programov, ktoré poskytujú svojim pacientom. Ako sa mohla presvedčiť aj naša prezidentka, ide naozaj o špičkovú starostlivosť s moderným prístrojovým a technologickým vybavením ako pre región juhozápadného Slovenska, tak aj pre pacientov z celej Slovenskej republiky. 

Neurochirurgická klinika patrí medzi popredné neurochirurgické pracoviská v SR

Klinika poskytuje špecializovanú neurochirurgickú starostlivosť, ktorú vyhľadávajú pacienti z približne 60 okresov Slovenska. Ako jediné pracovisko u nás sa venuje problematike neuromodulačnej liečby pacientov s ťažkou spasticitou. Ako prvé neurochirurgické pracovisko na Slovensku sa klinika začala aktívne venovať problematike neuroendoskopie vrátane operácií nádorov hypofýzy endoskopicky transnazálne. Na klinike sa za rok vykoná približne 1 200 operačných zákrokov. V oblasti spondylochirurgie patrí pracovisko už viac ako 20 rokov medzi špičkové pracoviská v rámci SR.

Perinatologické centrum poskytuje starostlivosť aj novorodencom s najzávažnejšou patológiou

Prezidentka AOPP navštívila Perinatologické centrum a za sprievodu primárky MUDr. Klaudie Demovej, PhD. a vrchnej sestry doc. PhDr. Gabriely Magyarovej, PhD. si pozrela celé pracovisko, ktoré disponuje Jednotkou vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov. Toto špičkové centrum poskytuje starostlivosť o novorodencov s najzávažnejšou patológiou z Nitrianskeho a Trnavského kraja. Súčasťou je aj 24-hodinová transportná služba s neonatológom a sestrou. V prípade potreby a naplnenosti Perinatologického centra v UNB BA, kritických novorodencov smerujú práve do Perinatologického centra FNsP Nové Zámky.

FNsP Nové Zámky je pro-pacientsky orientovaná nemocnica

A práve preto je vízia FNsP Nové Zámky definovaná ako nemocnica poskytujúca čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pre pacientov v rámci existujúcich, ale aj požadovaných programov potrebných pre preradenie nemocnice z II. do III. úrovne, a to zvýšením počtu poskytovaných zdravotných výkonov, ale aj rozšírením spektra vysokošpecializovaných výkonov a poskytovaním nových výkonov v strednodobom horizonte. Nemocnica si preto do budúcna zadefinovala kľúčové ciele:

  1. Vybudovanie angiografického pracoviska a znovuotvorenie pracoviska cievnej chirurgie
  2. Vybudovanie Spinálnej jednotky vrátane jej ambulantnej časti
  3. Vytvorenie podmienok pre zriadenie Domu ošetrovateľskej starostlivosti
  4. Rozšírenie spektra výkonov v oblasti programu ortopédie
  5. Rozšírenie spektra diagnostických a terapeutických výkonov v oblasti kardiovaskulárneho programu
  6. Zriadenie ambulancie algeziologickej ambulancie, ambulancie paliatívnej medicíny a mobilného hospicu

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky je všeobecná nemocnica koncového typu

A to v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Od roku 2006 získala štatút fakultnej nemocnice s poliklinikou. Nemocnica spolupracuje s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety so sídlom v Bratislave, ktorá má v nemocnici zriadené klinické pracoviská a spolupracuje aj so strednou zdravotníckou školou. V súčasnosti má 660 lôžok, z toho 551 akútnych, pričom zdravotnú starostlivosť zabezpečuje na 18 lôžkových oddeleniach, na jednom nelôžkovom oddelení a 10 oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Okrem toho prevádzkuje 60 všeobecných a špecializovaných ambulancií. Pôsobnosť nemocnice v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti pokrýva región juhozápadného Slovenska a vo viacerých odbornostiach má nadregionálny, resp. celoslovenský charakter.

Prezidentka v závere poďakovala vedeniu nemocnice a zdravotníckym pracovníkom, zamestnancom za odborný a ľudský prístup v rámci starostlivosti a služieb poskytovaných pacientom a zaželala im veľa úspechov pri presadzovaní zmien a inovácií, ktoré povedú k zlepšovaniu kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov v regióne juhozápadného Slovenska, ako aj na celoslovenskej úrovni.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%