Stretnutie s komisárom pre deti otvorilo dvere vzájomnej spolupráci

11.10.2023
article_805

Prezidentka AOPP a viceprezidentka AOPP sa zúčastnili na pracovnom stretnutí s komisárom pre deti prof. MUDr. Jozefom Mikloškom PhD. Cieľom pracovného stretnutia bolo informovať pána komisára o viac ako dvadsaťročnej činnosti AOPP, cieľoch a prioritách v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, spolupráce s MZ SR zameranej na skvalitňovanie a zlepšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové skupiny aj o detských pacientov pri ochrane ich práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pôsobnosť komisára vyplýva zo zákona č. 176/2015 Z. z. a má širší záber pri ochrane práv dieťaťa na základe medzinárodných dohovorov v oblasti ochrany práv detí. V posudzovaní práv detí je zásadným princípom Dohovoru záujem dieťaťa; podľa článku 3 Dohovoru tento záujem musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už sa uskutočňuje verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi orgánmi alebo zákonodarnými orgánmi.

Snahou AOPP, ktorá združuje pacientske organizácie aj so špecifickými diagnózami v detskom veku, je obdobne obhajovať práva detí tak, aby dieťa nebolo vystavené stresu, zbytočnému utrpeniu, aby sa dostalo k zdravotnej starostlivosti bezpečne a včas, aby boli akceptované osobitosti v rámci jeho vývinu podľa veku, ochorenia a individuálnych potrieb.

Počas pracovného stretnutia bolo otvorených viacero tém zameraných na potrebu podpory duševného a psychického zdravia detí, práva hospitalizovaných detí, potrebu monitorovania potrieb detí so špecifickými diagnózami. V záujme detí je potrebné presadzovať zmeny v právnych predpisoch, ktoré upravujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zlepšujú ukazovatele ich duševného, psychického a fyzického zdravia.

Veríme, že v rámci vzájomnej spolupráce a spolupráce s pacientskymi organizáciami sa podarí spoločne s úradom komisára pre deti priniesť v budúcnosti viac pozitívnych zmien, pretože zdravie detí je základom zdravia populácie.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%