Stanovisko Asociácie na ochranu práv pacientov SR k schváleniu odborného usmernenia o triáži pacientov

12.03.2021
article_580

Odborné usmernenie o indikácii intenzívnej starostlivosti v situácii krízy a obmedzených kapacít v zdravotníckych zariadeniach z dôvodu pandémie COVID-19, o tzv. triáži pacientov, je pre nás neprijateľné. Aj napriek vážnosti situácie, je potrebné uviesť, že toto usmernenie je v rozpore so Zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (§ 11), s Chartou práv pacientov v Slovenskej republike (článok 1, bod. 2), Európskou chartou práv, a napokon aj s Ústavou Slovenskej republiky (článok 40, Ústavy SR). 

Z týchto dokumentov jednoznačne vyplýva, že nie je možné obmedziť právo ktoréhokoľvek pacienta na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v potrebnom rozsahu a kvalite odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva SR. Naše stanovisko k návrhu obdržalo aj ministerstvo zdravotníctva, a to aj napriek tomu, že nám na jeho pripomienkovanie poskytlo len jeden deň. Máme za to, že schváleniu tak zásadného kroku pre mnohých pacientov, ale aj lekárov, ktorí budú musieť takúto triáž pacientov vykonávať, musia predchádzať rozsiahlejšie odborné diskusie.

Zároveň treba povedať, že sa v tomto prípade nejedná o etickú dilemu, ale skôr o dilemu odbornú a právnu. Upozorňujeme na to, že môžu vzniknúť nedorozumenia a chybné rozhodnutia, a to nie len na základe etiky, ale aj na právnom podklade. Odborné usmernenie nechráni pred právnou zodpovednosťou lekára, ktorý na základe skóre rozhodne o tom, ktorého pacienta napojí, resp. nenapojí na pľúcnu ventiláciu za súhlasu druhého lekára. A žiaľ, nedoplatí na to nik iný než pacient. Právo podať sťažnosť nám síce nemôže nikto uprieť, na čo nám však bude, ak dôjde k fatálnym zlyhaniam, ktoré budú stáť našich príbuzných život.

S takýmto porušením práv pacientov na rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti nemôžeme súhlasiť. Veríme, že ministerstvo zdravotníctva začne konečne namiesto prípravy krízových riešení, hľadať spôsoby, ako predísť kolapsu nemocníc. Naše návrhy ako zmierniť nápor pacientov na slovenské nemocnice, posilnením liečby COVID-pozitívnych pacientov v ambulanciách lekárov prvého kontaktu či v domácom prostredí, má pán minister k dispozícií a sme kedykoľvek ochotní sa k nim aj osobne stretnúť.

List adresovaný štátnemu tajomníkovi MZ SR k návrhu odborného usmernenia


Foto: pixabay.com


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

19%
66%
11%
1%
3%