Stanovisko AOPP k použitiu neregistrovaných vakcín na Slovensku

02.03.2021
article_577

Očkovanie je bezpochyby najefektívnejší spôsob ako zastaviť šírenie a zmierniť dopady ochorenia COVID-19. Aj napriek súčasnému nepriaznivému vývoju situácie na Slovensku však považujeme za dôležité rešpektovať oficiálne postupy a inštitúcie vrátane tých, ktoré zodpovedajú za kontrolu a schvaľovanie humánnych liečivých prípravkov vrátane vakcín. Pacienti sú často veľmi zraniteľní z titulu svojho základného ochorenia a pridružených komorbidít, neraz aj v kombinácií s vyšším alebo vysokým vekom, čo riziko ešte potenciuje. Preto považujeme za jediný zodpovedný postup takúto populáciu očkovať riadne preverenými, otestovanými a schválenými vakcínami.

Aj napriek tomu, že podanie vakcíny je dobrovoľné, netreba opomínať základné práva pacientov zakotvené v Európskej charte práv pacientov. Podľa nej má každý jednotlivec právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom zdraví, tieto informácie sú základnou podmienkou pred akoukoľvek procedúrou a liečbou, vrátane účasti na vedeckom výskume. Považujeme preto za mimoriadne dôležité, aby sa v prípade podania akejkoľvek neregistrovanej vakcíny pristupovalo k informovanému súhlasu, ktorý podpisuje pacient, ešte zodpovednejšie. Každá vakcína bez rozdielu musí v prvom rade spĺňať kritéria bezpečnosti.

Je na zvážení každého, či preferuje urýchlené očkovanie alebo je schopný počkať na dostupnosť ďalších vakcín. Obávame sa však aj zbytočného vytvárania napätia medzi pacientom a jeho lekárom, keďže plnú zodpovednosť za podanie neregistrovanej vakcíny bude niesť lekár. Očakávame od zodpovedných úradov, že oboznámia pacientov aj verejnosť s plánovanou dostupnosťou všetkých vakcín – typom vakcíny, termínom a množstvami, ktoré budú prichádzať na Slovensko a ich vhodnosťou pre jednotlivé skupiny obyvateľstva vzhľadom na vek a diagnózu. Iba v kontexte takýchto informácií sa môžu pacienti zodpovedne rozhodovať.

Dôrazne chceme upozorniť, a zároveň, poprosiť zodpovedných a celú verejnosť, aby rešpektovali potrebu prednostne v rámci daných kapacít očkovať starých a/aj chorých, a rovnako aj právo výberu vakcíny. Je to jednak etické, ale podľa vyjadrení vedeckých kapacít a z nadobudnutých skúseností z epidémií aj najefektívnejšie, pretože to najskôr odbremení nemocnice od najťažších pacientov a najrýchlejšie zníži úmrtnosť.


Foto: pixabay.com


Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

29%
54%
6%
5%
5%