Pacientske ocenenia si z rúk ministerky Dolinkovej prevzalo 10 lekárov a 10 sestier

26.11.2023
article_818

Už po siedmykrát udelila Asociácia na ochranu práv pacientov SR ocenenia „Môj lekár“ a „Moja sestra“ dvadsiatim zdravotníkom. Ocenenia si lekári a sestry prevzali z rúk ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Dolinkovej a prezidentky asociácie PhDr. Márie Lévyovej v piatok 24. novembra počas slávnostného galavečera, ktorý bol súčasťou najväčšej pacientskej konferencie na Slovensku. 

Na ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ nominovali svojich favoritov pacienti a široká verejnosť. Porota menovaná predsedníctvom AOPP vybrala spomedzi všetkých nominácií 10 lekárov a 10 sestier, ktorým bolo udelené pacientske ocenenie. O svojom víťazovi mohla rozhodnúť aj široká verejnosť, a to hlasovaním v ankete na stránke asociácie. Najvyšší počet hlasov získali MUDr. Zuzana Luteránová a Beata Terefenková. Asociácia na ochranu práv pacientov udelila v tomto roku aj ocenenie im memoriam nestorke detskej reumatológie na Slovensku MUDr. Elene Koškovej a mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos v starostlivosti o pacientov uznávanému slovenskému neurológovi Prof. MUDr. Pavlovi Traubnerovi, DRSc.

Ocenení v kategórií „Môj lekár“

1. MUDr. Pavel Demeter, MBA

- na ocenenie navrhla Nemocnica AGEL Komárno

Je popredným onkologickým odborníkom na Slovensku. V decembri 2018 stál pri zrode komplexného onkologického centra v Nemocnici AGEL Komárno, ktoré predstavuje novú úroveň kvality zdravotnej starostlivosti na základe inovatívnych a na Slovensku unikátnych procesov a technologického vybavenia. Za takmer päť rokov fungovania v ňom bolo odliečených viac ako 3 800 pacientov, z ktorých sa mnohí v stave remisie mohli vrátiť k svojim rodinám, do práce, a za to patrí pánovi primárovi veľká vďaka. Je spoluorganizátorom Komárňanskej onkologickej konferencie, na ktorej sa v roku 2022 stretlo 500 popredných odborníkov, aby si vymenilo najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti onkologickej liečby. Pavel Demeter pri svojej práci vyzdvihuje zohratý tím, pre ktorý je pacient vždy na prvom mieste. Pôsobí ako primár klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice AGEL Komárno a je zároveň hlavným lekárom v odbore onkológia a radiačná onkológia spoločnosti AGEL SK.

2. MUDr. Erika Gernáthová

- na ocenenie navrhla Nemocnica AGEL Levoča

Už takmer 14 rokov vedie ako primárka psychiatrické oddelenie so spádovou oblasťou až 350-tisíc obyvateľov, ktoré je zároveň so svojimi 108 lôžkami najväčším oddelením Nemocnice AGEL Levoča. Od roku 2021 je tiež hlavným lekárom v odbore psychiatria v rámci skupiny AGEL SK. Doktorka Gernáthová je všeobecne uznávanou odborníčkou vo svojej profesii a je neodmysliteľnou súčasťou lekárskeho tímu levočskej nemocnice. Jej odbornosť a zaujatie pre duševné zdravie pacientov je nesmierne cenné a prispieva k dôvere a pohode tých, ktorí na oddelenie prichádzajú v náročnom období svojho života. Popri svojej každodennej práci na oddelení sa aktívne zúčastňuje aj odborných podujatí na Slovensku, v Českej republike, ako aj v zahraničí a vzdeláva neustále nielen seba, ale aj lekárov svojho oddelenia a lekárov iných špecializácií v rámci špecializačnej prípravy. Je členkou Slovenskej lekárskej komory a Psychiatrickej spoločnosti v pedopsychiatrickej a súdnopsychiatrickej sekcii.

3. MUDr. Vanda Chovanová

- na ocenenie navrhlo OZ MALÍČEK

20 rokov života zasvätila práci na oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici Košice. Doktorka Chovanová okrem starostlivosti o najkrehkejších pacientov aktívne podporuje aj aktivity tretieho sektora, pomáha neziskovým organizáciám a sama je štatutárom v občianskom združení Malenka, kde sa usiluje získavať nielen finančné prostriedky na zvýšenie kvality života pacientov a ich rodín počas liečby. Aktívne sa zasadzuje o zlepšenie podmienok hospitalizovaných pacientov a ich rodín, a to nielen na svojom oddelení, ale v rámci celej nemocnice. Jej práca nekončí za dverami oddelenia. Veľké odhodlanie ukázala zapojením sa do plošného testovania, hromadných očkovaní proti COVID-19 v očkovacích centrách, očkovaní vylúčených Rómov v marginalizovanej komunite Moldava nad Bodvou či ubytovaní utečencov z Ukrajiny. Popísala diagnózu fatálny neonatálny nefrokutánny syndróm u 18 rómskych detí s deficitom EGFR a participuje tiež na výskumnom projekte ranného detstva v marginalizovaných rómskych komunitách.

4. MUDr. Svetlana Hadvabová

- na ocenenie navrhol zdravotnícky pracovník - sestra

Po presťahovaní do Komárna si v roku 2006 otvorila súkromnú prax. Jej ambulancia klinickej imunológie a alergológie sa dnes stará o vyše 19 000 pacientov s alergickými ochoreniami a poruchami imunity. Je tiež akreditovaným pracoviskom na praktickú výučbu v špecializačnom odbore Klinická imunológia a alergológia pre Jesseniovu lekársku fakultu v Martine či centrom medzinárodných klinických skúšaní liekov na alergiu, astmu a chronickú urtikáriu. Doktorka Hadvabová je vysoko erudovaná a empatická ku svojim pacientom a ich príbuzným. Oplýva mimoriadnym citom pre riešenie zdravotných situácií každého pacienta, čo potvrdzuje aj 5 hviezdičiek, ktorých sa jej dostáva v hodnoteniach pacientov. Je človekom s veľkým srdcom, ktorý často rieši zdravotné problémy svojich pacientov aj mimo svojich ordinačných hodín a vo svojom voľnom čase. O svoje skúsenosti sa podelila na medzinárodných lekárskych kongresoch v zahraničí, je držiteľkou bronzovej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti a autorkou či spoluautorkou viacerých publikácií pre pacientov.

5. MUDr. Jozef Lacka, CSc.

- na ocenenie navrhol Zväz diabetikov Slovenska, základná organizácia Diatyrnavia Trnava

Pôsobí v ambulancii pre diabetes, poruchy metabolizmu a výživy v Trnave a práci v diabetológii sa venuje už 30 rokov. Doktor Lacka má mimoriadne ľudský prístup ku svojim pacientom a ich príbuzným. Trpezlivo počúva ich problémy, hľadá tie najlepšie riešenia a svojim pacientom je neraz k dispozícii aj po pracovnej dobe. Využíva inovatívne postupy, zaviedol na svojej ambulancii skríning diabetickej retinopatie a iných komplikácií. Odosielanie pacientov k ďalším špecialistom je pre neho samozrejmosťou. Ochotne podáva pomocnú ruku pacientskym združeniam, ktoré vzdelávajú diabetikov. V čase pandémie, kedy sa mnohí pacienti nevedeli dostať k svojim lekárom, zaviedol ako prvý najmodernejší prístup k senzorom a vysielačom. Zapojil sa tiež do očkovania a testovania pacientov na COVID-19 v prvej línii. Pán doktor pomáhal tiež založiť Centrum pupočníkových transplantácií v Bratislave, má za sebou bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť a tiež množstvo klinických štúdií.

6. MUDr. Zuzana Luteránová

- na ocenenie navrhla Nemocnica Vranov nad Topľou, Penta Hospitals a.s. 

Pracuje na gynekologicko-pôrodníckom oddelení vo Vranovskej nemocnici. Starostlivosti o tehotnú ženu a rodičku zasvätila celý svoj profesionálny život. Aktívne participuje na príprave odborných seminárov a kurzov predpôrodnej prípravy pre budúce mamičky vo Vranovskej nemocnici. Svoje odborné vedomosti a rady v oblasti reprodukčného zdravia odovzdáva na svojich prednáškach aj dievčatám na základných a stredných školách. Pani doktorka denne prekračuje rámec svojich pracovných povinností. Je vyhľadávanou pôrodníčkou a takmer denne si ju rodičky vyberajú k pôrodom. Na každého si nájde čas a pojem pracovná doba je pre ňu takmer neznámy. Vyznačuje sa mimoriadne ľudským a empatickým prístupom k pacientkam a ich príbuzným. Je ústretová k rodičkám, prechádza s nimi pôrodné plány, trpezlivo vysvetľuje a načúva potrebám žien. Významne sa podieľa na zvýšovaní úrovne poskytovania starostlivosti o tehotné ženy a rodičky vo Vranovskej nemocnici. Vďaka nej sa zaviedli mnohé moderné metódy, ktoré uľahčujú žene samotný pôrod ako hydroterapia, aromaterapia, muzikoterapia, masáže, bylinná náparka a samozrejmosťou je aj epidurálna analgézia.

7. MUDr. Lenka Tarabčáková, PhD.

- na ocenenie navrhla Liga proti reumatizmu na Slovensku

Pracuje v reumatologickej ambulancii v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Aj keď patrí do mladšej generácie lekárov, za 10 rokov praxe v reumatológii toho už stihla naozaj veľmi veľa a pomohla mnohým pacientom. Sama o sebe povedala, že robí, čo môže a pre chorých má dvere vždy otvorené, čo je z jej prístupu k pacientom naozaj cítiť. Je láskavá profesionálka, u ktorej pacienti naozaj nemajú problém otvorene hovoriť o všetkom, čo ich v súvislosti s ich diagnózou trápi. Pani doktorka spolupracuje s Ligou proti reumatizmu na Slovensku, vďaka čomu sa reumatici vždy naučia niečo nové o svojom ochorení a možnostiach liečby. Členovia ligy radi spomínajú na jej účasť na prednáškových popoludniach s názvom Besedy bez bieleho plášťa, na Univerzite Reumy, v rámci akcie Hovorme o reumatickej artritíde či na podujatiach určených širokej verejnosti, ako napríklad Trh kože. Aktívne sa zúčastňuje odborných seminárov, zapája sa do klinického testovania liečiv a medziodborovej spolupráce s cieľom komplexnej a včasnej diagnostiky orgánového poškodenia a komplikácií u pacientov alebo za účelom komplexného manažmentu pacientov so zápalovými reumatickými ochoreniami u gravidných pacientok alebo zaradených do dialyzačného programu.

8. Doc. MUDr. Helena Tauchmannová, PhD.

- na ocenenie navrhla Liga proti reumatizmu na Slovensku

Po rokoch pilnej práce si v súčasnosti užíva zaslúžený dôchodok, i keď stále neprestáva pracovať. Je držiteľkou zlatej medaily, ktorú jej Slovenská lekárska spoločnosť udelila za jej celoživotnú prácu. Pani doktorka Tauchmannová je jednou z protagonistiek fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v bývalom Československu a neskôr na Slovensku, ktorá zaviedla do praxe metódu vyšetrovania pomocou termografie, ako aj kryoterapie. Z pozície vedúcej lekárky viedla rehabilitačné oddelenie Výskumného (Národného) ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Mala v tom čase krásny a nezabudnuteľný vzťah k svojim pacientom. Ovláda viacero svetových jazykov a kvôli šíreniu vlastných vedomostí, ako aj získavaniu nových absolvovala množstvo zahraničných kongresov. Významná je aj jej publikačná činnosť. Je autorkou 11 kapitol v učebniciach reumatológie a liečebnej rehabilitácie a autorkou viac ako 100 odborných publikácií vydaných doma i v zahraničí. Bola členkou redakčnej rady viacerých domácich a zahraničných odborných časopisov a tiež členkou predsedníctva Európskych termografických asociácií.

9. MUDr. Andrea Vándorová

- na ocenenie navrhla Liga zdravia Slovensko

Primárkou geriatrického oddelenia vo Fakultnej nemocnici Trnava je od jeho vzniku, a to úctyhodných 22 rokov. Na oddelení sa venujú špecializovanej ambulantnej starostlivosti o pacientov nad 65 rokov, riešia ich komplexne od výživy, pohybovej aktivity, psychického stavu až po ich sociálnu situáciu. Geriatrické oddelenie pod vedením pani primárky má za úlohu nielen predĺžiť život pacientov, ktorí na oddelenie prichádzajú, ale tiež dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu ich života a sebestačnosť. Pani doktorka si prehlbuje vedomosti na slovenských i zahraničných kongresoch a seminároch, a tie sa následne snaží prenášať do praxe. Vyznačuje sa empatickým prístupom k seniorom, ku ktorému vychováva aj mladých lekárov. Za svoj prínos v oblasti geriatria bola ocenená Pamätnou medailou predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Jej pomoc pacientom nekončí na oddelení. Aktívne spolupracuje s Ligou zdravia v Trnave a s mestom Trnava a prináša zaujímavé a užitočné prednášky o prevencii chorôb seniorom aj priamo širokej verejnosti.

10. MUDr. Mgr. Maroš Varga, MHA

- na ocenenie navrhla Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

Je medicínskym riaditeľom Nemocnice AGEL Košice-Šaca a patrí k uznávaným ortopédom, ktorého pacienti vyhľadávajú nielen kvôli jeho nadštandardným skúsenostiam a vysokej úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj vďaka jeho ľudskému prístupu k pacientom a ich príbuzným. Pacienti z celého Slovenska oceňujú najmä jeho profesionalitu, empatiu, odbornosť, ľudskosť, záujem o pacienta pred operáciou, ale aj po nej a v neposlednom rade aj komunikatívnosť a ochotu pomôcť a poradiť v rámci pooperačnej starostlivosti a liečby. Každoročne sa zúčastňuje konferencií a kongresov na národnej aj medzinárodnej úrovni. V spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a Nemocnicou AGEL Košice-Šaca zaviedol do praxe modernú inovatívnu metódu liečby defektov chrupky. Organizuje kurzy pre ortopédov a traumatológov z celého Slovenska a nie je mu cudzia ani vedecká činnosť, keďže je súčasťou viacerých výskumných projektov.

Ocenení v kategórii „Moja sestra“

1. dipl. s. Dagmar Kilianyová

- na ocenenie navrhla Liga zdravia Slovensko

Ako zdravotná sestra pracuje na jednotke intenzívnej starostlivosti a taktiež na ambulancii pohotovostnej služby. Stará sa o pacientov, ktorí sa ocitli v neľahkých životných situáciách a podmienkach. Rovnako rada však pomáha ľudom aj mimo pracovnej doby, vo svojom voľnom čase, a trpezlivo si ich vypočuje, poradí a pomôže im riešiť ich problémy. Zúčastňuje sa aj rôznych športových udalostí, kde pracuje ako zdravotný dozor. Sestra Kilianyová neberie svoju prácu ako povolanie, ale ako poslanie. Dôkazom toho je aj jej aktívna účasť, osobné nasadenie a obetavosť pri testovaní a očkovaní počas pandémie koronavírusu. Jej výnimočnosť potvrdzuje aj niekoľkonásobné darcovstvo krvi a tiež trojmesačná misia v Afrike, kde pracovala ako dobrovoľná sestra, čo v nej upevnilo jej odborné a ľudské hodnoty, ktoré každodenne uplatňuje v praxi v rámci starostlivosti o pacientov v ohrození zdravia a života.

2. Dáša Zajdenová

- na ocenenie navrhla Nemocnica AGEL Skalica

Vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica pracuje už 43 rokov. Celý svoj profesijný život strávila na neonatologickom oddelení, z toho 20 rokov ako staničná sestra. Na svet pomohla priviesť už tri generácie detí. Za svoj najväčší úspech považuje to, že aj po 43 rokoch túto prácu vykonáva s láskou, rešpektom a aj vďaka pracovnému kolektívu ju stále napĺňa. Najviac preto, že môže pomáhať ženám priviesť na svet nový život. Rozhodnutie pracovať práve na tomto oddelení vzniklo prirodzene, pretože aj jej mama, v ktorej mala veľký vzor, pracovala na novorodeneckom oddelení a vštiepila jej lásku a úctu k rodiacemu sa životu, čo je spojené s odbornosťou, zodpovednosťou, ale aj radosťou, ktorá je jednou z najväčších v živote mamičiek, rodín, zdravotníkov a spoločnosti. Prežíva ju stále veľmi intenzívne, no aj s veľkou pokorou a úctou k mamičkám a novorodeniatkam.

3. Helena Kapturová

- na ocenenie navrhla Nemocnica AGEL Košice-Šaca

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca pracuje už 50 rokov. Za ten čas sa stala nielen profesionálkou, manažérkou, ale pre mnohých pacientov aj mamou, priateľkou či učiteľkou. Sestra Kapturová zasvätila celý svoj profesijný život práci s pacientmi na klinike popálenín, ktorým sa venovala nielen po stránke ošetrovateľskej, ale aj nad rámec pracovných povinností - po ľudskej stránke. Okrem aktívnej účasti na odborných kongresoch a seminároch určených sestrám sa v rámci vzdelávania zameriavala aj na mladšie ročníky študentov, žiakov, deti, pretože prevencia popálenín je nesmierne potrebná a ušetrí ich často zbytočnej bolesti. Spolupracovala na kampani pre materské a základné školy venovanej prevencii detských popáleninových úrazov. Spoluorganizovala letné detské tábory pre deti po termických úrazoch, ktoré sa sústreďovali predovšetkým na psychickú a rehabilitačnú starostlivosť. Pripravovala zásady ošetrovania popálených pacientov, ktoré mali uľahčiť nástup a zorientovanie sa v problematike absolventom v ošetrovateľských povolaniach, sestrám, praktickým sestrám. Bola nielen ich manažérkou, ale aj mentorkou, priateľkou a veľkým vzorom pri výkone povolania. Je finalistkou súťaže Sestra roka 2008 a tiež držiteľkou ocenenia Biele srdce v kategórii sestra – manažér.

4. Bc. Ľubomíra Simáková 

- na ocenenie navrhla Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach

Pracuje na endoskopickom oddelení II. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach už 30 rokov. Sestra Simáková je mimoriadne empatická k pacientom, venuje čas ich edukácii, podpore pri vyrovnávaní sa s ochorením. So svojimi dlhoročnými skúsenosťami na endoskopickom pracovisku sa rada podelí aj s kolegami na odborných podujatiach a na pracovisku. Školí sestry z iných endoskopických pracovísk v obsluhe endoskopických prístrojov, v osvojení si štandardných postupov v rámci diagnostiky, inovácii a prístupu k pacientom, ktorí prichádzajú na endoskopické pracoviská so strachom a obáv z výkonov, bolesti a stanovenia diagnózy. Je stelesnením odborného a ľudského prístupu pri výkone povolania sestry a ctí si etický kódex vo vzťahu k pacientom a spolupracovníkom. Napriek dlhoročnej praxi sa pre ňu jej povolanie nestalo rutinným, ale stále vidí výzvy a potrebu rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti, empatiu v rámci pomoci pacientom.

5. Mgr. Ľubica Zlatňanská

- na ocenenie navrhla Nemocnica AGEL Zlaté Moravce 

Pracuje ako sestra pre vlhké hojenie rán a dekubitov v Poradni pre nehojace sa rany a stómie. Na začiatku vzniku poradne prišla sestra Zlatňanská s myšlienkou, ako v jednej ambulancii oddeliť rany akútne od chronických a pomôcť pacientom s nehojacimi sa ranami a dekubitmi. Vďaka podpore zamestnávateľa mohla ísť za svojou víziou. Dnes môže spolu so svojimi kolegami poskytovať pacientom komplexný manažment pri liečbe rôznych chronických rán. Vo svojej praxi sa sestra Zlatňanská stretáva prevažne so staršími ľuďmi, ktorí vyžadujú viac jej času, trpezlivosti a pokojnej, niekedy takmer rodinnej komunikácie. Často si do svojej poradne pozýva aj ich príbuzných, aby sa uistila, že všetky informácie, ktoré poskytla svojim pacientom, sú pochopené správne a zručnosti, ktoré si pacient osvojí, bude vedieť použiť aj v domácom prostredí pri ošetrovaní. Má za to, že keď pacientovi načúvame, dávame mu viac, ako keby sme mu podali pilulku. Podľa nej, ak zdravotníci vykonávajú svoju prácu s láskou, aj pacienti odchádzajú z ambulancií spokojní a povolanie zdravotníka si vážia. Sestra Zlatňanská pracuje aj na oddelení jednodňovej chirurgie, kde spolu s kolegyňami vypracovali edukačné listy pre pacientov po rôznych operačných zákrokoch. Prispeli tak k zvýšeniu informovanosti pacientov v starostlivosti o svoje zdravie v domácom prostredí. V roku 2023 bola ocenená Bielym srdcom v kategórii manažér.

6. Mgr. Valéria Vargová

- na ocenenie navrhlo OZ Malíček 

Je neoddeliteľnou súčasťou tímu na neonatologickom oddelení intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici Košice. Na oddelení vytvára prostredie, ktoré umožňuje rodičom nedonosených detí tráviť čo najviac času s ich novorodeniatkom. Počas hospitalizácie sa usiluje o vytvorenie dôverného vzťahu s rodičmi. Práve tým, že vytvára pokojnú atmosféru, sa jej darí získavať si ich dôveru. Organizuje edukačné stretnutia s rodinami priamo na oddelení, ako aj rizikovú poradňu. Usmerňuje sestry a aktívne sa zapája do zavádzania nových liečebných a ošetrovateľských postupov do praxe. Podporuje tiež aktivity občianskeho združenia Malíček, ktoré združuje rodičov predčasniatok. Tým, že prináša projekty Malíčka priamo na oddelenie, prispieva k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny. Rodiny „malíčkov“ sa hrdo hlásia k tzv. purpurovým rodinám, ktorých malí bojovníci zdolávajú náročné životné prekážky.

7. Monika Vargová

- na ocenenie navrhla pacientka 

Pracuje na cievnom oddelení Fakultnej nemocnice Nitra. Povolanie sestry, ktorému sa venuje už 30 rokov, si nevybrala, ona ho má proste v DNA. Na ocenenie Moja sestra nominovala sestru Vargovú jej pacientka, ktorej pri úraze bez váhania poskytla prvú pomoc. Nielen ona však vďačí sestre Vargovej za pomoc. Aj za jej už dnes nebohou mamou nezištne chodila deň čo deň, aby jej kontrolovala a vymenila katétre, bola jej ľudskou oporou a práve vďaka nej mohla táto pacientka prežiť dlhší život. Venovala sa jej roky, a to mimo svojho pracovného času. Sestra Vargová pomohla tiež otcovi tejto pacientky, ktorý je ležiacim pacientom s ťažkou urologicko-cievnou poruchou. Svoju prácu zvláda vždy s úsmevom, pokojom, veľkou profesionalitou a empatiou ku všetkým, ktorí potrebujú jej pomoc. Vie tak úžasne nadviazať kontakt s pacientom, že ten v sekunde zabúda na bolesť a nebojí sa opýtať na všetko, čo ho zaujíma. Jej starostlivosť o pacientov, vnímavosť, tolerantnosť a obrovské srdce by mohli byť príkladom pre mnohých zdravotníkov a mladšie generácie.

8. Mgr. Petra Marčeková

- na ocenenie navrhlo OZ Šanca pre pečeň 

Zastáva prácu sestry na II. internej klinike SZU na hepatologicko-gastroenterologickom oddelení v Banskej Bystrici. Počas svojej 26-ročnej praxe získala skúsenosti z rôznych pracovísk od geriatrie cez neurológiu až po urgent. V spolupráci s lekármi aj z iných nemocníc zavádza na svojom pracovisku inovatívne vyšetrovacie a diagnostické postupy a neváha za novými poznatkami vycestovať aj do zahraničia. Stará sa o pacientov rôzneho veku a ku každému z nich sa snaží pristupovať citlivo, s patričnou empatiou a dôrazom na jeho individuálne potreby. A keďže pacienti sa často veľa pýtajú, na lepšie zorientovanie sa v ich otázkach vytvorila pre nich edukačný materiál, ktorý im pomáha aj mimo konzultácií s ňou. Koordinuje prácu celého multidisciplinárneho tímu na pracovisku a vďaka jej organizačným zručnostiam efektívne nakladá so svojim pracovným časom, k čomu vedie aj svojich kolegov.

9. PhDr. Anna Kušnírová

- na ocenenie navrhla Asociácia na ochranu práv pacientov

Je odborným garantom v odbore ošetrovateľstvo a vedúcou sestrou v Dome ošetrovateľskej starostlivosti v Humennom, kde sa stará o krehkých a bezvládnych seniorov a zmierňuje utrpenie umierajúcich pacientov. Doktorka Kušnírová je pre nich darom. Je výnimočná svojím mimoriadnym etickým a ľudským prístupom, nikdy nešetrí láskavým slovom, je chápavá a dokáže povzbudiť aj v tých najťažších chvíľach smútku a beznádeje. Je majsterkou v účinnom predchádzaní nepochopeniam a vzniku konfliktov. Do medziľudských vzťahov prirodzene vnáša pokoj a porozumenie. Spolupodieľa sa na odhaľovaní príčin zhoršovania zdravia pacientov a na zavádzaní inovovaných štandardných postupov v oblasti starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých. Spolu s ďalšími sestrami, ktoré sa starajú o pacientov v historicky prvom dome ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku, je dôkazom toho, že aj sestry sa dokážu plnohodnotne a zodpovedne postarať aj o tie najťažšie stavy bez trvalej fyzickej prítomnosti lekára.

10. Beata Terefenková 

- na ocenenie navrhla Nemocnica Vranov nad Topľou, Penta Hospitals a.s. 

Pracuje na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti vo Vranovskej nemocnici. Práve na tomto pracovisku začala aplikovať metódu bazálnej stimulácie v starostlivosti o ťažko chorých pacientov, ktorá sa používa u pacientov vo vigilnej kóme pri ťažkých poškodeniach mozgu z rôznych dôvodov. Títo pacienti sú odkázaní na starostlivosť ľudí, akými je aj sestra Terefenková, ktorá nehľadá dôvody, prečo sa to nedá. Naopak, hľadá schopnosti, ktoré ostali zachované. Nikdy ju nič neodradí, preto trávi čas pri lôžku pacienta a sleduje aj tie najmenšie prejavy jeho komunikácie. Na základe informácií od príbuzných stimuluje pacienta tým, čo má rád a čomu sa venoval. Neraz ju vídať pri pacientovi, ktorému dala ,,keľnu,, či varechu do ruky, okuliare na oči a noviny do rúk. Vďaka jej trpezlivosti a mravenčej práci dokázal jeden konkrétny pacient jesť s pomocou, vyhovel jednoduchým úkonom, sedel v kresle a vedel dvihnúť ruku na pozdrav. Pre niekoho banalita, pre ľudí z praxe zázrak. Sestra Terefenková je mimoriadnou osobnosťou v obetavom, empatickom a ľudskom prístupe k pacientom a ich príbuzným. Svojou proaktívnou starostlivosťou, ochotou a záujmom o pacienta, snahou pomôcť za každých okolností je príkladom a hnacím motorom aj pre zvyšok tímu. Je držiteľkou aj zlatej Jánskeho plakety.

Ocenenie in memoriam

 MUDr. Elena Košková, PhD.

- na ocenenie navrhla Liga proti reumatizmu na Slovensku

Doktorka Košková bola detskou reumatologičkou v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch a nestorkou detskej reumatológie na Slovensku. Jej rukami prešli tisícky detských pacientov. Bola nielen skvelou diagnostičkou, ale aj obetavou lekárkou a láskavou priateľkou malým pacientom a ich rodičom. Keď pacienti s reumatickým ochorením dosiahli remisiu ochorenia a mohli žiť plnohodnotný život, úspešne študovať, našli si prácu a založili si rodinu, prežívala pani doktorka Košková úspechy a radosť svojich pacientov spolu s nimi. Veľmi dôležitý bol pre ňu ľudský kontakt s deťmi a ich rodičmi, vytváranie dlhoročných väzieb, ktoré malým pacientom pomáhali prekonávať obavy, prekážky spojené s ochorením. Preto s nadšením prijala založenie pacientskeho združenia Klubu Kĺbik pri Lige proti reumatizmu na Slovensku. Spoločné besedy s ňou boli v rámci rekondičných detských pobytov najviac oceňovaným programom. Neodmietla nikoho, keď s ňou potreboval prebrať aj pár individuálnych otázok. Neustále študovala, hľadala nové diagnostické a liečebné možnosti, svoje skúsenosti odovzdávala mladším kolegom. Tešila sa z pokroku, ktorý nastal v ostatných rokoch v reumatológii aj detskej reumatológii a nové poznatky promptne aplikovala aj do svojej klinickej praxe a v rámci liečby pacientov. Pacienti združení v Lige proti reumatizmu a v Klube Kĺbik a ich rodiny, kolegovia na ňu spomínajú ako na obetavú a ochotnú lekárku s veľkým srdcom, ktoré bilo pre malých pacientov a ich blízkych. Odpočívajte v pokoji pani MUDr. Elena Košková, PhD.

Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos v starostlivosti o pacientov

Prof. MUDr. Pavel Traubner, DrSc.

- na ocenenie navrhla príbuzná pacientky

Je významným slovenským neurológom, toho času na dôchodku. Aj napriek osobným zdravotným problémom pracuje naďalej na polovičný úväzok, a to už 60 rokov na tom istom pracovisku. Bol prednostom I. neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a hlavným odborníkom pre neurológiu v Slovenskej republike. Pán profesor pomáhal pacientskym združeniam, ktoré sa zameriavali na pacientov so sklerózou multiplex a s muskulárnou dystrofiou. Publikoval množstvo vedeckých a vedecko-populárnych publikácií.

Na ocenenie Môj lekár nominovala profesora Traubnera príbuzná jeho pacientky. Ako napísala navrhovateľka: “Pri hospitalizácii mojej mamy bol nápomocný vo všetkých smeroch. Týmto mu zo srdca ďakujem a oceňujem jeho prístup, povzbudenie a úctu k pacientovi.“

Navrhovateľka a pacienti považujú pána profesora za odborníka a človeka s veľkým srdcom, ktorý veľmi pomohol nielen mame navrhovateľky, ale aj tisíckam ďalších pacientov. Pacienti, príbuzní a pacientske organizácie vrátane AOPP oceňujú na ňom najmä jeho skvelý prístup k človeku – pacientovi, ktorý bol vždy na prvom mieste vo všetkých snaženiach či už v rámci liečby, podpory, pomoci pri zakladaní pacientskych organizácií alebo ochrany práv pacientov.

Predsedníctvo AOPP preto rozhodlo o udelení mimoriadneho pacientskeho ocenenia za celoživotné dielo.

Ďakujeme za podporu!


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%