Pacienti vzdali vďaku ocenením „Môj lekár“ a „Moja sestra“

25.11.2018
article_422

V rámci druhej celoslovenskej pacientskej konferencie, ktorú zorganizovala Asociácia na ochranu pacientov SR, ocenili pacientske organizácie výnimočných lekárov a sestry, ktorí svojou prácou, nasadením, empatiou a starostlivosťou nad rámec pracovných povinností pomáhajú pacientom v ťažkých chvíľach či pri prekonávaní závažných a chronických ochorení. Ocenenie „Môj lekár“ a „Moja sestra“ prebrali z rúk ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej a prezidentky AOPP Márie Lévyovej desiati lekári a desať sestier z celého Slovenska. Dovoľte nám predstaviť vám ich, srdečne im pogratulovať a popriať veľa elánu v ďalšej práci v prospech svojich pacientov.

Ocenenie v kategórií„ Môj Lekár“ 

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Na ocenenie ho navrhlo OZ Šanca pre pečeň

Prednosta II. Internej kliniky SZU Banská Bystrica (HEGITO) je aj Prezidentom Slovenskej Hepatologickej spoločnosti a členom významných medzinárodných odborných spoločností – EASL, ESPEN. Venuje sa výučbe študentov a má za sebou množstvo zahraničných študijných pobytov v Prahe, Barcelone, Paríži či Hannoveri. Vďaka pánovi doktorovi bolo spustené hepatologicko-gastroenterologické transplantačné oddelenie v Banskej Bystrici. Pacienti s ochoreniami pečene si ho nesmierne vážia, pretože je to človek s veľkým „Č“, ako napísali v návrhu na ocenenie. Vďaka jeho podnetu bolo založené aj OZ Šanca pre pečeň. Vždy ochotne príde medzi pacientov, vzdeláva ich, odpovedá na ich otázky a dodáva im veľa síl pri vyrovnávaní sa s ochoreniami pečene.


doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

Na ocenenie ju navrhol Slovak Crohn Club

Pani docentka pracuje v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Špecializuje sa aj na  tehotné ženy s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou, ktoré si vyžadujú výnimočnú starostlivosť, pozornosť a podporu. Návrh na ocenenie je poďakovaním pacientov za jej dlhodobú prácu, za inovácie v liečbe a vyšetrovacích metódach, manažmente, vede a výskume. Vďaka prehlbovaniu vedomostí a praktických skúsenosti pani docentky, sú na Slovensku implementované do praxe nové diagnostické a liečebné postupy. Venuje sa aj vzdelávaniu mladých študentov medicíny a pacientov. Pri jej pracovnom nasadení je až neuveriteľné, aký má pani docentka ľudský a empatický prístup k pacientom a ich príbuzným. Vždy ochotne podáva pomocnú ruku aj OZ Slovak Crohn Club.


doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA


Pán docent pôsobí už viac ako 20 rokov v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. V súčasnosti zastáva funkciu prednostu Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ. Pán docent je pre onkohematologických pacientov obrovským prínosom vďaka jeho odbornosti, praktickým skúsenostiam, publikačnej činnosti, ľudskému prístupu a otvorenosti k spolupráci. Špeciálne je potrebné vyzdvihnúť jeho podporu a spoluprácu s pacientskym združením Lymfoma Slovensko, ktorého členmi sú pacienti s rakovinou lymfatických uzlín a leukémiou. Pacienti ho považujú za špičkového odborníka a mimoriadne obetavého človeka. Návrh na etické a morálneocenenie „Môj lekár“ je poďakovaním tisícov pacientov za dlhoročnú prácu a obetavosť pána docenta.


MUDr. Alena Korenčíková

Na ocenenie ju navrhla Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR

Pani doktorku Alenu Korenčíkovú, rod. Masarovičovú poznajú takmer všetci pacienti s kožným ochorením, ktorí sa liečia v kúpeľoch Smrdáky a Piešťany na chronické kožné ochorenia ako psoriáza, psoriatická či reumatická artritída, akné, vitiligo alebo atopická dermatitída – ekzém. Je veľmi milá, vždy usmiata, plná elánu a entuziazmu. Vždy ochotne poradí, či už vo svojej ambulancii alebo mimo nej. Vie pacientov povzbudiť, ak je ich choroba po tele veľmi rozšírená. Lieči nielen dospelých, ale aj detičky od troch rokov a dorast. Má k nim úžasný ľudský a priateľský prístup a vie im zrozumiteľne vysvetliť kúpeľnú liečbu a starostlivosť o pokožku. Pani doktorka pravidelne prispieva do viacerých odborných časopisov a venuje sa tiež vzdelávaniu pacientov.


MUDr. Elena Košková, PhD.

Na ocenenie ju navrhla Liga proti reumatizmu SR

Pani doktorka  je detskou reumatologičkou v Národnom ústave reumatologických chorôb v Piešťanoch a nestorkou detskej reumatológie na Slovensku. Je nielen skvelou diagnostičkou a obetavou lekárkou, ale aj poradkyňou a priateľkou malých pacientov a ich rodičov. Neustále sa vzdeláva a hľadá pre svojich malých pacientov nové diagnostické a liečebné postupy. O svoje skúsenosti a znalosti sa delí aj s mladšími kolegami. Nikdy neodmietla pozvanie pacientskeho združenia Kĺbik, ktoré združuje detských pacientov s reumatologickými ochoreniami a vždy prišla na besedu. Robí prácu, ktorá ju napĺňa a nám neustále pripomína, čo je v živote dôležité pre naše deti a pre nás všetkých. V mene rodičov a detských pacientov s reumatologickými ochoreniami si zaslúži veľké poďakovanie. 


prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. FESO, FEA

Na ocenenie ju navrhlo OZ Sekunda pre život

Pani profesorka pôsobí ako prednostka neurologickej kliniky UPJŠ v Košiciach, učí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, je ambasádorkou OZ Sekunda pre život a odborným garantom kampane „Čas je mozog“, ktorá upozorňuje na náhle cievne mozgové príhody. Stojí na čele pracovnej skupiny MZ SR pre vytvorenie nového usmernenia o optimalizácii systému manažmentu pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Aj vďaka nej máme dnes 43 iktových centier alepšie preškolený i vybavený personál v záchranných zložkách. Vďaka jej osobnému nasadeniu, odborným znalostiam, ochote a zanieteniu sa nám podarilo urobiť výrazný posun v oblasti povedomia o cievnej mozgovej príhode.Zaslúžená a veľká vďaka patrí pani profesorke za záchranu tisícov životov pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou.


MUDr. Zdenka Štefániková 

Na ocenenie ju navrhla Slovenská myelomová spoločnosť

Od roku 2004 pôsobí na Klinike hematológie a transfuziológie LF UK, SZU, UN sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Zúčastňuje sa na medzinárodných konferenciách, prednáša na odborných seminároch, spolupracuje s Ústavom experimentálnej onkológie a s Nadáciou výskumu rakoviny. Je predsedníčkou Slovenskej myelómovej spoločnosti združujúcej lekárov a odborníkov zaoberajúcich sa liečbou a diagnostikou mnohopočetného myelómu. Pacienti jej chcú poďakovať za jej vysokú odbornosť, profesionalitu, individuálny, citlivý prístup k pacientom a ich rodinám i za jej záujem o zdravotný stav pacientov a ich vzdelávanie ohľadom diagnózy a liečby. Navrhovatelia uviedli: „Ako pacienti oceňujeme jej dôslednosť v hľadaní riešenia a jej skutočný ľudský vzťah k pacientovi“.


MUDr. Branislav Brežný 

Na ocenenie ho navrhol Slovenský zväz Sclerosis multiplex (SZSM)

Pracuje ako neurológ v stacionári neurologického oddelenia v NsP v Považskej Bystrici. Dlhé roky sa venuje pacientom s diagnózou sclerosis multiplex – nielen ako lekár-špecialista, ale aj ako obľúbený a veľmi akčný predseda Klubu sclerosis multiplex v Považskej Bystrici. Jeho vzťah k pacientom je vždy profesionálny, ale zároveň veľmi empatický, ľudský a láskavý. Zúčastňuje sa edukačných a odborných seminárov, kongresov a konferencií organizovaných SZSM pre pacientov s SM, ale aj širokú verejnosť, zvláštnu pozornosť venuje novo diagnostikovaným pacientom. Pravidelne prispieva do pacientskeho časopisu Nádej, kde píše často s nadhľadom a humorom jemu vlastným. Je vždy sám sebou, ochotný, láskavý, plný dobroty a humoru, vďaka ktorému pacienti vedia prekonať aj smutné chvíle.


prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc. 

Na ocenenie ju navrhla Spoločnosť Downovho syndrómu

Pani profesorka Šustrová je pre komunitu okolo ľudí s Downovým syndrómom pojmom. Je zakladateľkou Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku a svojou činnosťou dokázala zviditeľniť problematiku DS. Vďaka jej úsiliu je dnes človek s DS vnímaný ako plnohodnotný človek so svojimi špecifikami. Keď sa novopečení rodičia detí s DS na ňu obrátia, nasmeruje ich, povzbudí a dodá nádej, že aj život touto diagnózou môže byť šťastný, krásny a veselý. Deti a rodičov sprevádza počas ich životov, stáva sa rodinným lekárom. Je k dispozícii, keď je zdravotný problém, no jej ambulancia poskytuje aj iný druh poradenstva – psychologické či sociálne. Svojou angažovanosťou a činnosťou v oblasti DS pomohla s búraním bariér pre týchto ľudí, s ich lepším a rýchlejším napredovaním, so skvalitnením ich životov a životov ich rodín.


prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.

Na ocenenie ho navrhla Asociácia na ochranu pacientov SR (AOPP)

Pán profesor je prednosta Ústavu farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZU, vysokoškolský profesor a významný vedec. Vďaka nemu boli hepatológia a klinická farmakológia ustanovené ako špecializované odbory a bola vypracovaná originálna koncepcia a metodika tvorby štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Je zakladateľom Slovenskej akadémie vzdelávania pacientov na SZU. Vždy aktívne a ochotne prednáša pacientom o inovatívnych spôsoboch diagnostiky a liečby, poradí v prípade potreby prístupu k inovatívnej liečbe. „Ak by sme nemali pacientov a neboli tu pre nich, tak sme zbytoční,“ hovorí profesor Holomáň. Návrh na ocenenie je poďakovaním pacientov a AOPP za odbornosť, ľudskosť a dlhoročnú prácu pána profesora, ktorú zasvätil pacientom.

Ocenenie v kategórií„ Moja sestra“

Mgr. Zuzana Baculová

Na ocenenie ju navrhla Slovenská myelomová spoločnosť

Pani magistra pracuje v nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Klinike hematológie a transfúziológie. Je absolventkou VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor ošetrovateľstvo. Členovia, a zároveň pacienti, združení v Slovenskej myelomovej spoločnosti ju navrhli na ocenenie „Moja sestra“ pre jej dynamickosť pri práci, oddanosť,profesionalitu a odbornosť, ktorú preukazuje pri každom jednom pacientovi bez výnimky. Preukazuje oddanú a ukážkovú prácu. Je pravým príkladom toho, že zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť je možné poskytnúť kvalitne, poctivo, špičkovo a hlavne ľudsky, empaticky s úsmevom na tvári, čo jej pacienti veľmi oceňujú.


Jela Stehlíková, dipl. s.

Na ocenenie ju navrhlo SLOVILCO (Slovenské združenie stomikov)

Pani Stehlíková pracuje ako sestra a stomasestra v UN v Martine na chirurgickej klinike a transplantačnom centre. Vedie poradňu, kde pomáha stomikom v boji so stomickými vývodmi a onkologickým ochorením. Vo svojej práci i mimo nej trpezlivo pacientov učí prekonávať prekážky spojené s ochorením a je pre nich veľkou oporou. Je svedomitá, zodpovedná, pacienti ju majú radi a vedia, že keď sa na ňu obrátia, vždy sa im snaží pomôcť a povzbudiť ich, či dodať elánu do života, ktorý onkologickí pacienti tak potrebujú. Je členkou Martinského klubu stomikov ILCO klub Martin a prednáša na seminároch. „Na jej ľudský prístup a pomoc sa nedá zabudnúť. Vďaka nej sa postupne zmierujeme s ochorením, za čo z celého srdca ďakujeme,“ píše sa v nominácii.


Mgr. Katarína Barančíková

Na ocenenie ju navrhla Liga proti reumatizmu SR

Pani magistra pracuje v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch (NÚRCH) ako koordinátor biologickej liečby. Okrem práce sestry pomáha ako dobrovoľníčka v pacientskom združení Liga proti reumatizmu, kde organizuje odborné semináre, prednášky a projekty, aby pacienti s reumatickým ochorením a ich príbuzní mali čo najviac informácií o prevencii a liečbe. Svojou dobrovoľníckou prácou spája svet medicíny a pacientskeho života. Pacienti oceňujú jej organizačný talent a schopnosť riešiť aj zložité situácie. Je ochotná vždy poradiť a pomôcť nielen pacientom, ale aj svojim kolegyniam a lekárom. Jej komunikácia s pacientom je veľmi profesionálna, no nechýba jej ochota počúvať,ľudský a empatický prístup.


Mária Maniková 

Na ocenenie ju navrhlo Združenie na pomoc ľuďom postihnutým fenylketonúriou

Fenylketonúria je zriedkavé dedičné ochorenie, pri ktorom organizmus nedokáže spracovať aminokyselinu fenylalanín. Základom liečby je celoživotná diéta. Pani Maniková je diétna sestra – asistentka výživy, ktorá už pri narodení dieťatka s týmto ochorením pomáha pri nastavení novorodenca na diétny režim. K svojim malým aj veľkým pacientom pristupuje individuálne a zodpovedne. Vedie kurzy, spolupracuje s občianskym združením, podieľa sa na organizovaní stretnutí a pobytov pre pacientov, zúčastňuje sa na vzdelávacích seminároch, konferenciách a kongresoch doma i v zahraničí. Zapája sa do výskumných projektov a štúdií pre zlepšenie kvality života pacientov. Za odbornosť, ľudskosť a pomoc pri preklenutí ťažkého obdobia patrí pani Márii veľká vďaka pacientov a ich rodín.

Mgr. Adriana Fertaľová 

Na ocenenie ju navrhlo OZ Lymfoma Slovensko

Začínala ako sanitárka, no rozhodla sa stať sa sestrou. Študovala popri zamestnaní a zamerala sa na ošetrovateľstvo v klinickej onkológii. Od roku 2000 pracuje v NOÚ v Bratislave, kde vďaka svojim schopnosťami príkladne koordinuje prácu sestier v dennej smene. Prvoradý je však pre ňu pacient. „Komplexný, odborný a holistický prístup v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii sú veľmi dôležité faktory. Vždy však treba vidieť každého pacienta ako jedinečnú ľudskú bytosť a venovať mu predovšetkým veľa lásky, porozumenia a podávať mu pomocnú ruku, keď to najviac potrebuje. Dôležité je získať si jeho dôveru. Iba tak máme šancu, že boj s onkologickým ochorením spoločne zvládneme,“ hovorí Adriana.


PhDr. Zuzana Fabianová, MBA

-na ocenenie navrhlo OZ Amazonky

Pani doktorka je spoluzakladateľkou prvého domu ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku, kde sa, aj napriek zložitým podmienkam slovenského zdravotníctva, uplatňuje najoptimálnejší model komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o dlhodobo chorých, a to nad rámec noriem. Vybudovala aj ďalšie výnimočné zariadenie sociálnych služieb - Slnečný dom. Ako vedúca osobnosť stojí za mnohými pozitívnymi zmenami. Vďaka svojim inovatívnym myšlienkam je garantom prípravy štandardných diagnostických a terapeutických postupov v oblasti dlhodobej starostlivosti. Je autorkou mnohých odborných publikácií a článkov. Vďaka silnému presvedčeniu, angažovanosti a obetavosti, dokáže meniť takmer nereálne sny na ambiciózne ciele a premeniť ich na realitu.


Mgr. Daniela Žalcová 

Na ocenenie ju navrhol Slovak Crohn Club

Pani magistru navrhlo na ocenenie „Moja sestra“ OZ Slovak Crohn Club, ktoré združuje pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou. Patrí jej poďakovanie za starostlivosť o onkologických pacientov, špecializované vzdelávanie pacientov s IBD ochorením. Keďže sestier zameraných na podávanie biologickej liečby je u nás málo, vyžaduje si to z jej strany veľa odbornosti, trpezlivosti a vysvetľovania pacientom, s čím všetkým sa môžu počas liečby stretnúť, ako zmeniťsvoj životný štýl, čomu by mali venovať zvýšenú pozornosť počas liečby. Vďaka jej dlhoročnej pomoci pacienti vedia, že vždy sa môžu na ňu obrátiť, v pracovnom čase či mimo neho. Vysoko oceňujú jej pro-pacientsky prístup, empatiu a ľudskosť, s ktorou k nim pristupuje.


PhDr. Janka Vnenčáková 

Na ocenenie ju navrhlo OZ Šanca pre pečeň

Spolu s MUDr. Skladaným založila v roku 2010 Hepatologicko-gastroenterologické transplantačné oddelenie v Banskej Bystrici, ktoré je zamerané na pacientov s ochoreniami pečene z celého Slovenska, a stála pri zrode OZ Šanca pre pečeň. Zavádzainovatívne ošetrovateľské postupy, poskytuje pacientom nutričné poradenstvo, odporúčapohybové aktivity, kontroluje všetky merania a prehodnocuje ďalšie opatrenia na liečbu. Zúčastňuje sa na výskumných projektoch, odborných seminároch, konferenciách či transplantačných kongresoch za prítomnosti pacientov. Ocenenie „Moja sestra“ je poďakovaním za dlhoročnú spoluprácu, ústretovosť, ochotu pomáhať a ľudskosť, ktorú prejavuje pacientom v ich neľahkých životných situáciách.


Emília Kunovská 

Na ocenenie ju navrhol Slovenský zväz sclerosis multiplex

Pani Kunovská pracuje ako staničná sestra na Neurologickom oddelení FN v Trnave. Dlhé roky sa venuje pacientom s diagnózou sclerosis multiplex, často je pri ich prvom „kontakte“ s novou liečbou a učí ich, ako si ju správne aplikovať. K pacientom pristupuje odborne, profesionálne, je však pritom veľmi empatická a ľudská.Za svoju prácu, odbornosť a pomoc pacientom obdržala viacero ocenení, napríklad Sestra roka 2009 – poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti, ocenenie TSK, či Slnečnica vďaky, ktorú jej v roku 2016 udelila SZSM v kategórii dobrovoľník/dobrovoľníčka. Jej obetavosť a ochota venovať svoj čas pacientom sa odzrkadľuje zvlášť vo vzťahu k členom Klubu Sclerosis Multiplex v Trnave, ktorý ju navrhol na ocenenie „Moja sestra“.


Bc. Marta Csomorová

Na ocenenie ju navrhlo OZ Amazonky

Pracuje ako sestra v NOÚ v Bratislave na oddelení chemoterapie. Je držiteľkou prestížneho ocenenia ministra za prácu vykonanú v prospech zdravotníctva a nositeľkou Janského striebornej plakety. Vždy však za každým pacientom vidí človeka, ktorý prišiel na onkológiu zabojovať s ťažkou chorobou. V tomto boji sa snaží pacientom pomáhať a spolu s celým kolektívom tvoria tím, ktorý  pacienti vnímajú ako druhú rodinu. Hovorí: „Každý máme svoju úlohu vo svojom živote a ja som sa v tej svojej našla. Aj napriek tomu, že povolanie sestry je náročné po odbornej, psychickej aj fyzickej stránke, určite by ho nemenila, pretože v žiadnom povolaní nie je možné dať toľko lásky, viery a nádeje tým, ktorí ju najviac potrebujú.“


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%