Pacienti sa dohodli s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským na spolupráci

08.06.2021
article_601

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský prijal v utorok 8. júna zástupcov AOPP, aby si vypočul kľúčové požiadavky pacientov. Za Asociáciu na ochranu práv pacientov sa stretnutia zúčastnila prezidentka Mária Lévyová, viceprezidenti Dominik Tomek a Elena Marúšaková a členka predstavenstva Ľubica Pilová.

V úvode nášho stretnutia sme sa zamerali na to, ako čo najlepšie nastaviť komunikáciu medzi AOPP a MZ SR. Práve aktívna komunikácia s pacientskymi a odbornými organizáciami v rezorte bola jedna z kľúčových vecí, ktoré sme v minulom roku počas boja s pandémiou postrádali. O to viac nás teší, že minister zdravotníctva je naklonený zlepšovaniu komunikácie v rezorte a pripravený hľadať konsenzus pri prijímaní kľúčových rozhodnutí.

Po krátkom úvode sme prešli k témam, ktoré sa pacientov v týchto dňoch výrazne dotýkajú:

Odložená zdravotná starostlivosť počas pandémie COVID-19

Oboznámili sme ministra zdravotníctva s dátami zdravotných poisťovní, ktoré porovnávali pokles preventívnych, diagnostických aj operačných výkonov za posledné kvartály rokov 2019 a 2020. Odloženú zdravotnú starostlivosť považujeme za jeden z najzásadnejších problémov a obávame sa nástupu ďalších zbytočných odvrátiteľných úmrtí z titulu odsúvania prevencií, diagnostiky a včasnej liečby. Rovnako sme upozornili na fakt, že čakacie lehoty boli už pred samotnou pandémiou z pohľadu pacientov neúnosné. V dôsledku odloženej zdravotnej starostlivosti sa situácia výrazne zhoršila.

Ministrovi zdravotníctva sme preto navrhli tieto opatrenia:

 • manažment odloženej zdravotnej starostlivosti s cieľom skrátenia čakacích lehôt na prevencie, diagnostické výkony a operačné zákroky
 • sledovanie a vyhodnocovanie dát o výkonoch zdravotnej starostlivosti (poskytovatelia, zdravotné poisťovne, zriaďovatelia)
 • motivácia zdravotníckych pracovníkov (finančná a v rámci iných benefitov)
 • urýchlené dofinancovanie zdravotníctva za účelom realizácie odloženej zdravotnej starostlivosti a zníženia počtu odvrátiteľných úmrtí
 • spracovať plán možnosti realizovať odloženú zdravotnú starostlivosť, na ktorú nie sú kapacity v Slovenskej republike v rámci krajín Európskej únie (direktíva o Cezhraničnej zdravotnej starostlivosti – plánované výkony)

HTA 

Ďalším bodom stretnutia bola iniciatíva na zriadenie nezávislej HTA agentúry (Health technology assessment). S poľutovaním sme však museli konštatovať, že návrh zákona predkladaný na rokovanie NR SR nespĺňa základné kritérium, ktorým má byť na prvom mieste záujem o zvýšenie zdravotných prínosov pre pacienta. Oboznámili sme ministra zdravotníctva s tým, že považujeme za nevyhnutné odstrániť diskrimináciu, zabezpečiť nezávislosť inštitúcie a tým aj hodnotenia a očakávame zapojenie pacientov do hodnotenia tak, aby bol zákon v súlade s jadrovým modelom stanoveným EUnetHTA. V nadväznosti na to je potrebné legislatívne zakotviť aj členstvo pacientov v Kategorizačnej komisii MZ SR.

Navrhli sme preto nasledovné:

 • Zapojenie zástupcov pacientskych organizácií do všetkých úrovní rozhodovania a to
  • člen dozornej rady inštitútu,
  • člen výberovej komisie riaditeľa inštitútu,
  • v zákone uviesť, aby zástupca pacientskej organizácie bol povinne členom každej komisie a poradného orgánu inštitútu.
 • Okrem toho doplnenie do zákona č. 363/2011 Z.z.
  • flexibilný člen kategorizačnej komisie s hlasovacím právom na podklade nominácie strešnej pacientskej organizácie podľa jednotlivých ATC skupín,
  • flexibilný člen kategorizačnej rady s hlasovacím právom na podklade nominácie strešnej pacientskej organizácie podľa jednotlivých ATC skupín,
 • Okrem toho doplnenie do zákona č. 581/2004 Z.z. povinnosť, aby bol členom dozornej rady zdravotnej poisťovne vždy aj zástupca pacientskej organizácie.
 • Nezávislosť HTA agentúry ako inštitúcie mimo Ministerstva zdravotníctva, aby sa zabezpečila odbornosť mimo politického vplyvu,
  • zaradiť pod ÚDZS, alebo menovanie a kontrola Parlamentom
 • Zosúladenie zákona o zriadení inštitútu s ústavou presným vymedzením činností a zavedením povinnosti uverejňovať plán činnosti inštitútu minimálne na rok vopred
  • odstrániť slová najmä a môže napr. veta „Inštitút môže ďalej v oblasti zdravotnej starostlivosti“
 • Odstrániť rozhodovacie kompetencie inštitútu a hodnotenia uzatvárať zhodnotením prínosu; k tomu doplniť paragrafové znenie upravujúce spôsob a metodiku hodnotenia.
 • Odstrániť diskriminačné časti,
 • Odstrániť farmako-ekonomické a medicínsko- ekonomické hodnotenie, ako aj medicínske hodnotenia, ktoré budú duplicitné k hodnoteniu inštitútom.

K záveru stretnutia sme sa venovali Programovému vyhláseniu vlády pre oblasť zdravotníctva, v ktorom vláda deklarovala, že je dôležité posilniť postavenie pacientskych organizácií pri tvorbe legislatívy a zabezpečí ich nezávislé financovanie. Pánovi ministrovi sme preto predstavili Priority v oblasti legislatívy na r. 2021 v súlade s PVV pre oblasť zdravotníctva a legislatívnym plánom Vlády SR z pohľadu AOPP.

Vážime si, že na konci nášho stretnutia prijal minister zdravotníctva našu žiadosť o prevzatie záštity nad Piatym ročníkom celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP, ktorá sa bude venovať téme "Práva pacientov".


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

19%
66%
11%
1%
3%