Lieková politika v roku 2021 - aké zmeny nás čakajú?

17.12.2020
article_552

Redakcia Hospodárske noviny nás oslovila s prosbou o vyjadrenie k otázkam v oblasti noviniek a zmien v poplatkoch, doplatkoch za lieky či v príspevkoch na kompenzačné pomôcky. Vzhľadom na naozaj dôležité informácie, sme sa rozhodli naše odpovede zverejniť aj na našej stránke. Za predsedníctvo AOPP ich vypracovali PhDr. Mária Lévyová, PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD a MUDr. Mgr. Elena Marušáková MBA. Prečítajte si, čo nás čaká v oblasti liekovej politiky.

1. Môžeme očakávať v novom roku nejaké zmeny v poplatkoch za lieky alebo v limitoch v doplatkoch za lieky?

Novela zákona, ktorej podstatou bola zmena doplatkov bola presunutá do roku 2021. Rovnako nebola nateraz novelizovaná ani Vyhláška č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov, ktorá by umožnila pokles doplatkov. „Navrhovateľ požiadal listom z 20. novembra 2020 o presun jeho návrhu zákona na najbližšie rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2021.

2. Ak áno, ako sa to prejaví v praxi a bude to nejakým prínosom pre pacientov?

Dlhodobo sú pacienti v Slovenskej republike konfrontovaní so sústavným nárastom spoluúčasti na úhrade za lieky. Nateraz sa podľa našich informácií veľké zmeny ani poklesy doplatkov nechystajú. A je veľmi ťažké predvídať, čo nás čaká na budúci rok. Na zmiernenie ekonomických dôsledkov pandémie a v zmysle nového spôsobu financovania zdravotníctva sa predpokladá v r. 2021 dofinancovanie verejného zdravotného poistenia vo výške 246 mil. Eur., čo je nepostačujúce. V novele zákona, ktorý mal zrušiť doplatky za lieky dôchodcom, ŤZP a deťom do šesť rokov sa rátalo s tým, že v roku 2021  sa rozpočet navýši o 37 mil. Eur. Avšak úsporné opatrenia na budúci rok by mali znížiť výdavky v zdravotníctve  o 107 mil. Eur. Ušetriť by sa malo  na liekoch, zdravotníckych pomôckach, CT a MR vyšetreniach. Takže na jednej strane sa očakáva nereálne šetrenie a na druhej strane pomerne veľké kompenzácie. 

3. Nastanú aj nejaké zmeny v  príspevkoch na kompenzačné pomôcky?

Príspevky plánuje novelizovať Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. Pripravuje novelu zákona, kde sme za pacientov požiadali o aktívnu participáciu na príprave. Vnímame to ako kľúčovú oblasť, ktorá zasahuje do každodenného života pacientov a preto chceme byť pri tom. Potrebujeme aktívne vstupovať do zmien, aby sa predišlo zavedeniu takých zmien, ktoré by mohli mať na pacientov negatívny dopad.


4. Čo či už v oblasti liekovej politiky alebo kompenzačných pomôcok by sa podľa vás mohlo zlepšiť, prípadne čo je takmer nutné zmeniť?

Vnímame silnú potrebu štandardizácie základného nároku o ktorej sa dlhodobo hovorí, avšak našou úlohou je presadzovať zavedenie možnosti zosobnenia nároku pri špecifických ochoreniach. A to sa týka tak liekov a zdravotníckych pomôcok od zdravotných poisťovní ako aj kompenzačných príspevkov spadajúcich pod úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Je veľa pacientov, ktorí majú veľmi špecifické ochorenie, alebo majú špecifický priebeh a do tabuliek sa jednoducho nevojdú. Pre nich chceme vybojovať, aby kvôli svojej špecifickosti neprišli o možnosť sa liečiť a žiť čo najkvalitnejší život. Ak má napríklad detský pacient nárok na úhradu elektrického vozíčka raz za sedem rokov a dieťa vyrastie tak, že potrebuje nový, navrhneme aby takéto dieťa malo nárok a aby sa rodičia nemuseli doprosovať rôznymi verejnými zbierkami.

5. Kde môžu pacienti, ktorí potrebujú drahé lieky a chýbajú im na ne financie hľadať pomoc?

Sme tu preto, aby sme pacientom v rámci poradenstva pomohli s vymáhaním ich nároku. Takýchto žiadosti máme v rámci poradenstva stále pomerne veľa. Foriem financovania liekov, ktoré nespadajú do bežnej liečby je viac. V prvom rade je potrebné, aby lekár na základe potreby medicínskej indicikácie požiadal príslušnú zdravotnú poisťovňu o ich úhradu. Pacienti by sa nemali vzdávať po prvom neodsúhlasení liečby, často je potrebné odvolať sa. Čo Je náročne a zaťažujúce, tak pre pacientov, ako aj pre lekárov. Dlhodobo upozorňujeme na to, že sú potrebné zmeny v oblasti schvaľovania drahých liekov a liekov na výnimky. Chýbajú nám k tomu vykonávacie predpisy, ktoré by stanovali postupy pri schvaľovaní liečby na výnimky a samozrejme aj finančné zdroje na ich úhradu. Radi by sme verili tomu, že sa to zmení a zlepší sa dostupnosť inovatívnej liečby pre tých pacientov, ktorým zachráni život. 

V niektorých prípadoch je možné aktívne hľadať možnosť o zaradenie do klinického skúšania, ak sa jedná o liek vo fáze skúšania. Taktiež v špecifických prípadoch sa používa v spolupráci s farmaceutickou firmou, ktorá liek dodáva aj tzv. „súcitný program“.

6. Ako v tejto veci môže pomôcť či už možno aj pomohla vaša asociácia?

Asociácia na ochranu práv pacientov poskytuje bezplatné právne poradenstvo v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Snažíme sa  poskytovať praktickú pomoc alebo radu všetkým pacientom, ktorí sa na nás obrátia. Mnohí pacienti očakávajú, že vstúpime priamo do rokovaní v ich mene so zdravotnými poisťovňami, prípadne s ministerstvom zdravotníctva konkrétne v ich prípade. Sme občianske združenie a nemáme na to legislatívne  kompetencie, ani personálne nie sme tak vybavení, aby sme mohli pacientom zabezpečovať takéto služby. 

Okrem toho sa sústavne venujeme súvisiacej legislatíve, angažujeme sa za primerané financovanie zdravotnej starostlivosti.

V oblasti liekov upozorňujeme na to, že mnohé chronické ochorenia a ich farmakoterapia sú nedostatočne financované. Tisíce chronických pacientov ako reumatici, alergici, psoriatici a iní nedostávajú z rôznych príčin štandardnú a hradenú liečbu.


Odpovede boli uverejnené v rubrike Servis HN dňa 28.12.2020. 
Foto: pixabay.com


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%