Kampaň EPF: Dostupná zdravotná starostlivosť

10.04.2017
article_181

Viac ako 75 zástupcov rôznych zainteresovaných strán sa vo februári zúčastnilo prvého stretnutia ku kampani EPF – Dostupná zdravotná starostlivosť. Bola to príležitosť predstaviť konkrétne návrhy na dosiahnutie univerzálneho zdravotného poistenia pre všetkých do roku 2030.

Za účasti členky Európskeho parlamentu Kateřiny Konečnej (GUE/NGL, Česká republika) a Andreya Kovatcheva (EPP, Bulharsko) to bola výborná príležitosť na predstavenie kampane a jej cieľov.

Kateřina Konečná sa v úvode prihovorila všetkým zainteresovaným stranám, aby prijali nové nastavenie myslenia, ktorý by mal byť základom akejkoľvek budúcej politiky alebo opatrení v oblasti dostupnosti zdravotnej starostlivosti. „Univerzálne zdravotné poistenie by malo byť základným ľudským právom,“ povedala, „a nemalo by byť podmienené ekonomickými a sociálnymi kritériami.“

Josep Figueras, zástupca Európskeho strediska pre monitorovanie zdravotníckych systémov a politík, poukázal na komplexnosť a v niektorých prípadoch až antagonizmus dynamiky systémov zdravotnej starostlivosti. Na jednej strane, väčšina systémov zdravotnej starostlivosti v EÚ odolala hospodárskej kríze; to by sme mali uznať a dávať iným krajinám za príklad. Avšak skutočné prekážky v dostupnosti a nerovnosti v zdravotnej starostlivosti medzi jednotlivými krajinami v rámci EÚ pretrvávajú. J. Figueras vyzval členské štáty, aby nepovažovali „zdravie za politickú voľbu“, ale udržateľným spôsobom investovali do zdravotnej starostlivosti s cieľom znížiť plytvanie a zabezpečiť dostupnú starostlivosť a liečbu pre všetkých. „Bez efektívnosti nemôžete mať rovnosť (v dostupnosti zdravotnej starostlivosti),“ povedal.

Investície do zdravotnej starostlivosti sú jednou vecou, ale investície do zdravotnej starostlivosti, ktoré zabezpečia jej udržateľnosť, druhou. Agnès Couffinhal, OECD, vo svojom príspevku upozornila na potrebu urýchlene riešiť plytvanie v oblasti zdravotnej starostlivosti. Najnovšie údaje OECD ukazujú, že výdavky na zdravotnú starostlivosť porastú, ale nie na úroveň potrebnú na dosiahnutie univerzálneho pokrytia. „Až jedna pätina výdavkov na zdravotnú starostlivosť v krajinách OECD je nehospodárna. Tieto výdavky sú buď alokované na služby alebo procesy, ktoré nám škodia, alebo neprinášajú želaný úžitok, či generujú náklady, ktorým sme sa mohli vyhnúť, ak by sme použili lacnejšie alternatívy s rovnakými alebo podobnými účinkami,“ povedala A. Couffinhal. Zdôraznila dôležitosť identifikácie zdrojov plytvania a ich následné riešenie všetkými zainteresovanými stranami.

Čísla môžu mať výpovednú hodnotu, no nič nie je silnejšie ako skúsenosti samotných pacientov. Juan Fuertes, zástupca Asociácie pre pulmonálnu hypertenziu (PHA) a člen Predsedníctva EPF, sa podelil o skúsenosti pacientov s týmto ochorením a ich boj o pokrytie svojich potrieb z dôvodu škrtov v rozpočte a/alebo diskriminácie: „Členské štáty reagovali na krízu „spackaním“ rozpočtov v zdravotníctve, čo ešte viac zaťažilo pacientov a domácnosti.“ J. Fuertes je sklamaný nedostatkom solidarity, ktorá kladie časť záťaže na pacientov. Najnovší prieskum EPF na tému dostupnosti jeho tvrdenie len potvrdzuje. Z prieskumu vyplýva, že až 60 % respondentov pociťuje finančnú záťaž z dôvodu ich ochorenia. J. Fuertes vyzýva všetky členské štáty, aby zapojili pacientov na všetkých úrovniach (v starostlivosti) a dosiahli tak úspešný, holistický prístup, ktorý zaručuje dostupnú, komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

Univerzálne zdravotné poistenie môže byť univerzálne iba vtedy, ak sa týka úplne všetkých. Je smutné, že ani to v dnešnom svete nie je pravda, pripomenula nám Alyna Smith z Platformy pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti nelegálnych prisťahovalcov (PICUM). Reagovala na vyhlásenie p. Konečnej, že „Neschopnosť uznať práva a potreby zraniteľných skupín obyvateľstva ohrozuje naše úsilie o dosiahnutie univerzálneho zdravotného poistenia.“ Vysvetlila nám zložitosť zberu údajov a dôkazov u marginalizovaných skupín obyvateľstva a vyzvala k lepšej politike, ktorá by sa viac venovala diskriminácii a humanitárnej pomoci.

Pozvaní hostia a účastníci mali možnosť vyjadriť svoje predstavy o dosiahnutí univerzálneho zdravotného poistenia v panelovej diskusii. Isabel de la Mata, zástupkyňa DG SANTE Európskej komisie, pripomenula publiku záväzok Komisie o spolupráci medzi ostatnými inštitúciami EÚ a členskými štátmi. Avšak nezmienila sa o žiadnych konkrétnych krokoch Komisie k dosiahnutiu univerzálneho zdravotného poistenia, a to aj napriek potrebe koordinovaného prístupu na európskej úrovni.

Vo svojom záverečnom príhovore člen Európskeho parlamentu Andrey Kovatchev trval na investíciách do prevencie, čo by viedlo k zníženiu nerovností. „Peniaze by mali byť použité na poskytnutie prístupu k správnej zdravotnej starostlivosti v správnom nastavení a inovácie by mali prísť do všetkých členských štátov v rovnakom čase, aby sa znížili nerovnosti.“

EPF spolu so svojimi členskými organizáciami a priaznivcami kampane bude v súčasnosti pracovať na príprave dokumentu, ktorý bude zahŕňať konkrétne odporúčania na dosiahnutie univerzálneho zdravotného poistenia a bude zároveň podporovať členské štáty pri plnení ich záväzkov na splnenie tohto cieľa.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%