IAPO: Kľúčové témy na rok 2017

16.03.2017

Rok 2016 bol pre IAPO a jeho členov a spolupracovníkov výnimočným. V apríli sa konal 7. globálny pacientsky kongres, ktorého sa zúčastnilo 136 delegátov. V decembri pacienti na celom svete oslavovali Deň solidarity s pacientmi, ktorého ústrednou témou bola zdravotná starostlivosť dostupná pre všetkých.

V roku 2017 sa IAPO (International Alliance of Patients´ Organizations) bude sústreďovať na tieto kľúčové témy:

Zdravotná starostlivosť zameraná na pacienta (február – apríl)

Cieľom IAPO je dosiahnuť zdravotnú starostlivosť zameranú na pacientov, a to spoluprácou so subjektmi pôsobiacimi v zdravotníctve, vyzývaním subjektov s rozhodovacími právomocami, aby pacienti boli centrom ich pozornosti, a predvídaním problémov súvisiacich s rýchlo sa transformujúcim zdravotníctvom. IAPO sa v tejto oblasti bude zameriavať najmä na praktické implikácie pre pacientov a ochrancov práv pacientov, vychádzajúce z Deklarácie IAPO. Takisto sa bude venovať špecifickým politickým problémom, ktoré bránia v rozvoji tohto konceptu, napr. informovanosť pacientov.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti (máj – júl)

Pre IAPO zdravotná starostlivosť zameraná na pacienta ide ruka v ruke s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti pre všetkých a kvalitou zdravotnej starostlivosti. Dostupnosť základných liekov a ošetrenia predstavuje jeden zo základných pilierov práva každého človeka na zdravie. IAPO verí, že pacienti by zároveň mali byť schopní prevziať kontrolu nad vlastným zdravím. Pacient nie je len predmetom skúmania. Z tohto dôvodu je dôležité, aby pacienti boli zahrnutí do rozhodovacích procesov, ktoré sa týkajú ich zdravotnej starostlivosti. Pri tejto téme sa IAPO sústredí na otázku, ako zahrnúť pacientov v mechanizmoch hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA), ktoré by mohli odkryť zásadné otázky ohľadom bezpečnosti pacientov.

Transparentnosť a zodpovednosť (august – október)

Ak chceme dosiahnuť univerzálne zdravotné poistenie pre všetkých do roku 2030, je potrebné, aby všetky zainteresované strany a subjekty s rozhodovacími právomocami splnili svoje záväzky a úzko spolupracovali s pacientskymi organizáciami. K tomu je nevyhnutné stavať na zásadách transparentnosti a zodpovednosti, ktoré sú treťou kľúčovou témou pre rok 2017. Budeme hovoriť o základných princípoch spolupráce s vyššie menovanými subjektmi a pozrieme sa aj na konkrétne oblasti spolupráce medzi jednotlivými zainteresovanými stranami a pacientskymi organizáciami, napr. zapojenie pacientov v klinickom výskume.

Deň solidarity s pacientami – o téme rozhodujú členovia IAPO (október – december)

Deň solidarity s pacientmi oslávime 2. decembra. Členovia IAPO budú hlasovať o víťaznej téme pre tento rok na jar.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%