AOPP nechýbalo na Celoslovenskej konferencii sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v manažmente

27.05.2024
article_856

Naša prezidentka Mária Lévyová tak ako každý rok aj tento rok s radosťou prijala pozvanie Slovenskej lekárskej spoločnosti, sekcie manažmentu v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, na Celoslovenskú konferenciu sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v manažmente, ktorá sa konala 24. mája 2024 v Bratislave. Na konferencii sa venovala téme čakacích listín.

Čo by mali priniesť čakacie listiny pacientom v nemocniciach? To bola téma prednášky našej prezidentky. Sestry manažérky sú v prvej línii v rámci manažmentu zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti v nemocniciach a na jednotlivých oddeleniach. Medzi ich úlohy v rámci odborných pracovných tímov bude patriť aj zabezpečovanie bezproblémového nastavenia čakacích listín pre jednotlivé medicínske služby a výkony v súlade so zákonom a príslušnými vykonávacími právnymi predpismi, ktoré sú pomerne zložité a opakovane sa meniace. Preto bolo veľmi prínosné otvoriť túto tému a diskusiu na pripravenosť systému implementácie čakacích listín do praxe od 1. 1. 2025.

Na konferencii boli odborníkmi odprezentované zaujímavé témy napr. z oblasti prieskumu negatívnych javov, akými sú mobbing na pracoviskách, nevyužívanie nadobudnutých odborných vedomostí v praxi, ktoré odrádzajú sestry a pôrodné asistentky od výkonu povolania na Slovensku. Účastníkov konferencie zaujala aj prednáška Komory pre medicínske právo – MEDIUS na tému očkovania a významu informovania pacientov a informovaného súhlasu, ktorý nie je formalitou, pretože dobre informovaný pacient/klient vie prijať správne rozhodnutia. Témy ďalších prednášok boli zamerané na postavenie sestier a ich nenahraditeľnosť v systéme či už v oblasti riadenia kvality zdravotnej starostlivosti, alebo v rámci zabezpečovania a uspokojovania špecifických potrieb pacientov s rôznymi typmi diagnóz.

Prezidentka v mene AOPP poďakovala zúčastneným sestrám a manažérkam za ich odbornú a obetavú prácu, ako aj sestrám v praxi, ktoré, pevne veríme, budú manažérky motivovať svojimi príkladmi a udržia ich v našom zdravotníctve, pretože pre nás pacientov sú sestry nenahraditeľné.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%