AOPP na pracovnom stretnutí u prezidentky SR k budúcnosti diabetológie na Slovensku

19.10.2023
article_811

Prezidentka AOPP sa na základe pozvania doc. MUDr. Viery Doničovej PhD., MBA, predsedníčky Slovenského výboru diabetologickej spoločnosti (SDS) a členov Výboru SDS zúčastnila na pracovnom stretnutí v Kancelárii prezidentky Slovenskej republiky, na ktoré boli pozvaní poradkyňou prezidentky SR pre sociálne témy a verejnú mienku doc. PhDr. Oľgou Gyárfášovou, PhD. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil MUDr. Zbynek Schronera, PhD., hlavný odborník MZ SR pre odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ako aj ďalší odborníci v oblasti diabetológie a legislatívy.

Cieľom pracovného stretnutia bolo poukázať na potrebu legislatívnej úpravy a podpory diabetológie ako samostatného špecializačného odboru, ktorý má takmer šesťdesiatročnú históriu a na potrebu nielen udržania, ale aj rozširovania počtu diabetologických ambulancií, podporu ich personálneho a materiálno-technického vybavenia, zavádzania inovatívnych štandardných diagnostických a terapeutických postupov do praxe v súlade s novodobými trendmi v diabetológii a včasnému záchytu ochorení pacientov s cukrovkou, zamedzeniu komplikácií diabetu.

Na Slovensku máme viac ako 500-tisíc pacientov s diabetom, čo je jedno z najrozšírenejších civilizačných ochorení. Preto Asociácia na ochranu práv pacientov SR podporuje pacientov s diabetom a diabetológov v ich snahe o záchranu odboru diabetológie ako samostatného špecializačného odboru tak, aby nedochádzalo k zneisťovaniu pacientov s diabetom kvôli znižovaniu dostupnosti ambulantnej starostlivosti poskytovanej diabetológmi. Obávame sa, že zmeny v špecializačnom vzdelávaní diabetelógov by viedli k zmenám v ich kompetenciách a zníženiu záujmu o udržanie súčasnej siete a zakladaniu nových diabetologických ambulancií. 

Už v súčasnosti máme pacientske združenia (LPRe), ktoré oslovuje študentov medicíny s prosbou, aby po ukončení štúdia si lekári vybrali špecializačný odbor, ktorý lieči ich diagnózy. Ostáva len veriť, že sa kompetentní na MZ SR a MŠ SR zasadia o to, aby diabetológia bola uznávaným a samostatným špecializačným odborom, aby po čase pacienti s diabetom nemuseli chodiť po lekárskych fakultách a dávať mediálne výzvy typu „Nájdi si svojho diabetológa,“ prípadne si hľadať svojho diabetológa v zahraničí.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%