Zmena zdravotnej poisťovne do 30. septembra

28.09.2015
article_19

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že na zmenu zdravotnej poisťovne nám ostáva posledných niekoľko dní. Slobodná voľba zdravotnej poisťovne je jedným zo základných práv pacientov, občanov, poistencov.

Ak chcem zmeniť zdravotnú poisťovňu, môžem tak urobiť len jedenkrát za rok. Ak sa chcem stať poistencom novej zdravotnej poisťovne od 1. januára 2016, musím tak urobiť do 30. septembra 2015.

Ak sa prihlásim do novej zdravotnej poisťovne po 30. septembri 2015, novú zdravotnú poisťovňu budem mať až od 1. januára 2017.

Ako to urobiť?

Pri zmene zdravotnej poisťovne je potrebné podať prihlášku. Táto musí byť vyplnená správne, vo všetkých kolónkach a musí byť aj vlastnoručne podpísaná (resp. podpisuje zákonný zástupca poistenca), inak nebudete môcť zmeniť zdravotnú poisťovňu.

Prihlášku je možné podať len do jednej zdravotnej poisťovne, preto si treba tento akt dôkladne premyslieť. Ak ste náhodou podali prihlášku do viacerých zdravotných poisťovní, v poradí druhá a ďalšie zdravotné poisťovne budú s Vami komunikovať a Vy, pokiaľ budete naozaj chcieť zmeniť zdravotnú poisťovňu a vyberiete si naozaj tú správnu, budete musieť opäť písomne, stiahnuť ďalšie prihlášky späť (teda napísať do tých zdravotných poisťovní, do ktorých ste prihlášku podali a nemáte záujem byť ich poistencom). Na tomto späťvzatí prihlášky nemusíte uvádzať žiadny dôvod, prečo ste sa tak rozhodli a zdravotná poisťovňa musí Vaše rozhodnutie rešpektovať. Aj samotné späťvzatie prihlášky (okrem tej, na podaní ktorej trváte), musíte urobiť do 30. septembra 2015. Ak to nestihnete urobiť alebo to neurobíte vôbec, ostanete poistený vo svojej doterajšej zdravotnej poisťovni (všetky prihlášky sa v takomto prípade považujú zo zákona za neplatné).

Prihlášky sú dostupné na každej pobočke zdravotnej poisťovne, z ktorých väčšina bude mať predĺžené otváracie hodiny alebo sa dajú vytlačiť z internetu. Ak sa nemôžem dostaviť na pobočku, alebo nemám internet a tlačiareň, môžem zatelefonovať do zdravotnej poisťovne, ktorej poistencom sa chcem stať, aby mi zabezpečili doručenie prihlášky a tiež môžem zamestnanca zdravotnej poisťovne požiadať, aby mi pomohol s vyplnením prihlášky.

Telefónne čísla zdravotných poisťovní pre Slovenskú republiku

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.     0850 003 003 od 8.00 do 18.00 hod., 

môžete zanechať odkaz a následne budete kontaktovaní, v cene miestneho hovoru

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.           0850 850 850 od 7.00 do 19.00 hod., 

tiež je možné využiť spätný kontakt alebo napísať svoje otázky do elektronického formulára http://www.dovera.sk/o-nas/kontakty

Union zdravotná poisťovňa, a. s.             0850 003 333, 

môžete využiť kontaktný formulár, ktorý je dostupný na union@union.sk

Prihlášky na internete 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.     https://www.vszp.sk/vszpprihlaska/ 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.           http://www.dovera.sk/poistenec/chcem-sa-poistit

Union zdravotná poisťovňa, a. s.             https://www.union.sk/online-prihlaska-uzp

Korešpondenčné adresy

Preverte si, či máte posielať prihlášky alebo späťvzatie prihlášky na generálne riaditeľstvo alebo na pobočku, či expozitúru zdravotnej poisťovne. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.     https://www.vszp.sk/kontaktne-miesta/bratislavsky-kraj/

(pozn. na tomto linku nájdete všetky kraje)

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.         Cintorínska 5, 949 01 Nitra http://www.dovera.sk/pobocky

Union zdravotná poisťovňa, a. s.           Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava http://www.union.sk/union-zp-kontakty

Pozor na podvodníkov!

Ak Vás navštívi cudzia osoba, ktorá sa predstaví ako zamestnanec zdravotnej poisťovne alebo ak si pozvete zamestnanca zdravotnej poisťovne na návštevu k sebe domov, buďte opatrní. Skôr, než prekročí prah Vášho bytu, či domu, musí sa každá takáto osoba preukázať preukazom zamestnanca zdravotnej poisťovne alebo pracovnou zmluvou, či obdobným dokladom o zamestnaneckom vzťahu k zdravotnej poisťovni. Ak budete mať akékoľvek pochybnosti, žiadajte osobu, aby sa Vám preukázala občianskym preukazom, prípadne pasom a zapíšte si údaje osoby – titul, meno, priezvisko, rodné číslo, číslo dokladu a následne si overte v zdravotnej poisťovni, či je táto osoba oprávnená Vás prepoistiť. Týmto konaním pomôžete ochrániť pred podvodníkmi najmä seba, ale do budúcnosti najmä tých, ktorí nemajú skúsenosti, majú problém so zrakom, žijú sami, či sa nevedia brániť nátlaku osoby. Zdravotná poisťovňa už bude konať ďalej za Vás.

Naše odporúčania pred zmenou zdravotnej poisťovne

1. Preverte si, či nemáte voči Vašej aktuálnej zdravotnej poisťovni žiadne pozdĺžnosti, či už na pravidelných platbách alebo na ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2014, prípadne, ak si u Vás poisťovňa vymáha náklady za zdravotnú starostlivosť, ak ste v minulosti nedodržali liečebný režim. Majte na pamäti, že zmenou zdravotnej poisťovne tieto dlhy nezanikajú.

2. V žiadnom prípade nezahadzujte dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje na Vaše zdravotné poistenie, či na zdravotné poisťovne, v ktorých ste boli v minulosti poistení. Aj po rokoch sa Vám totiž môže stať, že zdravotná poisťovňa bude od Vás vymáhať nedoplatky. Ak nebudete vedieť preukázať, že ste už svoj dlh vyrovnali, budete ho musieť zaplatiť znova. A dlžná čiastka môže byť oveľa vyššia ako samotný nedoplatok alebo pôvodný dlh, najmä ak sa pripočíta príslušenstvo k dlhu a prípadne aj trovy za exekúciu (v prípade, že nepreberiete zásielku na pošte alebo neriešite v zákonom stanovených lehotách zo zdravotnej poisťovne doručený výkaz nedoplatkov alebo z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou platobný výmer). Ak si nevyrovnáte svoje záväzky voči svojej aktuálnej zdravotnej poisťovni, hrozí Vám tiež pokuta od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou do výšky 3 319 eur, ktorú môž Úrad pre dohľad uložiť platiteľovi poistného za porušenie povinnosti riadne a včas platiť a odvádzať poistné.

3. Tí, ktorí máte schválenú liečbu konkrétnym liekom a potrebujete zabezpečiť pokračovanie liečby aj do budúcnosti bez prerušenia, tí, ktorí majú v zdravotnej poisťovni podanú žiadosť na schválenie lieku, zdravotníckej pomôcky, dietetickej potraviny, tí, ktorí sú zaradení na čakaciu listinu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na konkrétny výkon alebo oepráciu, či žiadajú o schválenie kúpeľnej liečby, venujte zmene zdravotnej poisťovne zvýšenú pozornosť. Overte si, ako bude zdravotná poisťovňa voči Vám postupovať, ako prebieha schvaľovací proces, kedy máte podať spolu s ošetrujúcim lekárom do zdravotnej poisťovne žiadosť, koľko trvá vybavenie Vašej žiadosti a či nebudete ohrození napr. prerušením liečby, dlhším čakaním na zdravotný výkon alebo operáciu. V zabezpečení konania vo Vašej konkrétnej veci či pri vybavovaní Vašich žiadostí sa zdravotné poisťovne líšia.

4. Osobitnú pozornosť pri zvažovaní zmeny zdravotnej poisťovne by mali venovať aj tí poistenci, ktorí majú doma zdravotnícke pomôcky, prístroje – napr. oxygenátor, polohovateľné postele a iné, ktoré im zdravotná poisťovňa poskytla na základe zmluvy o výpožičke. Takéto pomôcky, prístroje a ďalšie budete musieť s veľkou pravdepodobnosťou vrátiť svojej aktuálnej zdravotnej poisťovni a budete musieť spolu s Vašim ošetrujúcim lekárom požiadať novú zdravotnú poisťovňu o ich poskytnutie. Treba sa informovať, ako celý proces prebieha a či nemajú zdravotné poisťovne uzatvorené dohody medzi sebou, aby Vás celým schvaľovacím procesom, uzatváraním novej zmluvy a dodávkou pomôcky, prístroja a ďalších nezaťažovali. Odporúčame, aby ste si vyhľadali všetky zmluvy, ktoré máte so svojou zdravotnou poisťovňou uzatvorené a aby ste si ich pozorne prečítali. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte svoju aktuálnu zdravotnú poisťovňu, ale aj zdravotnú poisťovňu, ktorú ste si vybrali.

5. Pozornosť venujte aj skutočnosti, či lekári, ku ktorým chodíte, majú s Vašou zdravotnou poisťovňou uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Takúto informáciu by mali mať uvedenú v čakárni, najčastejšie na dverách. Tiež sa nezabudnite pýtať, aký rozsah zdravotných výkonov majú zazmluvnený, čiže za čo im poisťovne platia a kde nebudete musieť za niektoré zdravotné výkony platiť. Niektoré zdravotné poisťovne Vám však už dnes pomôžu aj v prípade, že Váš lekár s ňou nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na takúto možnosť a ako treba postupovať, sa však treba informovať.

Zmluvní lekári zdravotných poisťovní na internete

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.         https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zoznam-zmluvnych-                                                                                              poskytovatelov/siet-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti.html 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.               http://poskytovatelia.dovera.sk/uvod 

Union zdravotná poisťovňa, a. s.                 https://portal.unionzp.sk/ehipweb/pub/zoznam-zmluvnych-pzs

6. Tí pacienti, ktorí sú imobilní a sú v domácej starostlivosti, by mali zvažovať, ako rýchlo môže sestra prísť k Vám domov a začať sa o Vás starať, tiež je pre Vás dôležitý aj zoznam hradených ošetrovateľských výkonov, počet hradených ošetrovateľských výkonov v jednom dni, či počet dní starostlivosti, ktoré zdravotná poisťovňa zaplatí za služby zdravotných sestier najčastejšie pracujúcim v rámci agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Informáciu získate buď priamo v zdravotnej poisťovni, v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo u Vášho všeobecného lekára, ktorý takúto ošetrovateľskú starostlivosť indikuje.

7. Zdravotné poisťovne pripravujú aj samostatné programy pre chronické choroby. Ich cieľom je okrem vzdelávania najmä manažment Vás a Vašej choroby. Dôležité pre Vás je, aby ste mali potrebnú zdravotnú starostlivosť pri chronickej chorobe, čiže návštevy všetkých potrebných lekárov špecialistov poskytnuté včas, správne, v požadovanom alebo odporúčanom rozsahu, bez zbytočných poplatkov u lekára a minimálne v termínoch definovaných v rámci dispenzárnej starostlivosti pri danej chorobe.

8. Všetkým chronickým pacientom, ktorí užívajú viac ako tri lieky odporúčame, aby sa v zdravotnej poisťovni informovali o službách, ktorými sa posúdi bezpečnosť užívanej kombinácie liekov (spolupráca zdravotnej poisťovne s Vašim lekárom, softvérové vyhodnocovania interakcií a najmä komunikácia s Vami). Nezabúdajte, že liek je chemická látka a ak ich užívame v jeden deň viac a najmä dlhodobo, môžu vzniknúť nežiaduce interakcie, ktoré nám môžu ublížiť.

Čo urobiť po podaní prihlášky

Po zmene zdravotnej poisťovne nezabudnite do 8 dní (najneskôr do 8. januára 2016) preukázateľne (doporučenou zásielkou poštou alebo osobne v zdravotnej poisťovni – o vrátení preukazu poistenca si vyžiadajte potvrdenie) vrátiť predchádzajúcej zdravotnej poisťovni preukaz poistenca (ak máte osobitne vydaný európsky preukaz zdravotného poistenia, tak musíte vrátiť aj tento).

Do 30 dní (najneskôr do 30. januára 2016) oznámte zmenu zdravotnej poisťovne najmä všeobecnému lekárovi a neskôr je potrebné informovať všetkých Vašich ošetrujúcich lekárov (tých, ktorých navštevujete).

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), nezabudnite do 8. januára 2016 oznámiť novej zdravotnej poisťovni aj výšku preddavku na verejné zdravotné poistenie.

Nezabudnite tiež na oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni, ktoré musíte urobiť vždy do 8 dní, odkedy dôjde k zmene skutočností (napr. zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu, adresy na doručovanie, Vašich kontaktných údajov, zmenu platiteľa poistného, zmenu kategórie poistenca a pod.).

Čo urobí zdravotná poisťovňa po podaní prihlášky?

Po podaní prihlášky bude Vaša nová zdravotná poisťovňa konať za Vás a po kontrole všetkých prihlášok Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vám do konca kalendárneho roka zašle nový preukaz poistenca.

Služby, ponuky ZP

Zdravotné poisťovne medzi sebou súťažia o priazeň svojich poistencov a snažia sa im poskytovať čo najlepšie služby. Informácie, aké sú ich konkrétne ponuky, možno získať osobne na pobočke zdravotnej poisťovne alebo na jej internetovej stránke. Nebojte sa pýtať, nebojte sa hovoriť o svojich problémoch a žiadajte rady a konkrétnu pomoc, zdravotné poisťovne sú tu pre Vás.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.     

https://www.vszp.sk/poistenci/chcem-poistit/ 

https://www.vszp.sk/zlavy/ 

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.           

http://www.dovera.sk/poistenec/tema-Nadstandard-od-Dovery 

http://www.dovera.sk/preco-dovera 

http://www.dovera.sk/poistenec/tema-ked-potrebujete-starostlivost/a101/prevencia-pre-zdravych

Union zdravotná poisťovňa, a. s.             

http://www.union.sk/benefity-do-vysky-1073-EUR 

http://www.union.sk/vyhody-pre-poistencov 

http://www.union.sk/zlavy-pre-poistencov

Viac tu: http://aopp.webnode.sk/news/zmena-zdravotnej-poistovne-do-30-septembra/


Ako dlho čakáte na operáciu?

8%
21%
4%
4%
63%