Závery zo Svetového zdravotníckeho zhromaždenia

23.06.2017

Svetové zdravotnícke zhromaždenie (World Health Assembly - WHA) sa konalo 31. mája 2017 v Ženeve vo Švajčiarsku a oslávilo svoje 70. výročie.

V dnešnom článku vám prinášame závery a uznesenia z WHA:

1. Nový riaditeľ WHO

Novým riaditeľom WHO sa stal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý nastúpi do vedenia v júli 2017.

2. Svetový deň bezpečnosti pacientov

Pacientske organizácie sa stretli s tímom WHO pre bezpečnosť pacientov, aby lobovali za vytvorenie Svetového dňa bezpečnosti pacientov, ktorý by sme si pripomínali každoročne 17. septembra. Skutočnosťou by sa mohol stať už od roku 2018.

3. Svetový deň sepsy

WHA tohto roku jednomyseľne schválila vytvorenie Svetového dňa sepsy (pozn.: ľudovo - otrava krvi, ťažká infekcia, ktorá je sprevádzaná systémovými prejavmi zápalu a prehnanou aktiváciou zápalových mechanizmov).

Toto uznesenie apeluje na vlády, aby posilnili procesy súvisiace so sepsou, najmä prevenciu infekcií, a urobili opatrenia proti šíreniu antimikrobiálnej rezistencie. Kladie dôraz aj na dôležitosť prípravy zdravotníckych pracovníkov s cieľom rozoznať a účinne liečiť príznaky ochorenia, zlepšiť sledovanie a hlásenie prípadov a podporovať výskum s cieľom včasnej diagnostiky a liečby sepsy.

Uznesenie ďalej nalieha, aby WHO vypracovala usmernenie na prevenciu a manažment ochorenia; pomáhala krajinám pri vývoji potrebnej infraštruktúry, zvyšovaní kapacít laboratórií, pri vývoji stratégií a nástrojov na zníženie zaťaženia sepsou; a rozvinula spoluprácu s partnermi na pomoc rozvojovým krajinám získať prístup ku kvalitnej, bezpečnej, účinnej a dostupnej liečbe sepsy.

4. Súvislosť medzi neprenosnými chorobami a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja

WHO usporiada v Montevideu celosvetovú konferenciu od 18. do 20. októbra 2017 v snahe zlepšiť politickú koherenciu medzi rôznymi oblasťami politiky, ktoré majú vplyv na dosiahnutie cieľa SDG 3.4. – do roku 2030 o 1/3 znížiť predčasnú úmrtnosť na neprenosné choroby prostredníctvom prevencie a liečby.

Delegáti schválili aktualizovaný súbor možností a zásahov do politiky s cieľom pomôcť krajinám splniť globálne ciele na prevenciu a dohľad nad neprenosnými chorobami. Osobitná pozornosť sa kladie opatreniam na zníženie vystavenia ľudí faktorom, ktoré zvyšujú riziko rozvoja neprenosných chorôb - vrátane zdanenia tabaku a cukrových nápojov; zákazu reklamy na tabak; a zmenu receptúry potravinárskych výrobkov s cieľom znížiť obsah soli. Medzi ďalšie opatrenia patria napr. poskytovanie farmakoterapie na liečbu cukrovky a hypertenzie, poradenstvo pre ľudí, ktorí mali srdcový infarkt alebo mozgovú príhodu, alebo osoby s vysokým rizikom kardiovaskulárnej príhody, či skríning rakoviny krčka maternice u žien.

5. Zdravie utečencov a migrantov

Delegáti požiadali generálneho riaditeľa WHO o poskytnutie poradenstva krajinám s cieľom podporiť zdravie utečencov a migrantov a zhromaždiť dôkazy, ktoré prispejú k návrhu globálnej výzvy, ktorá sa má posúdiť na 72. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2019. Tiež vyzývajú členské štáty, aby podporili rámec priorít a usmerňujúcich zásad na podporu zdravia utečencov a migrantov vyvinutý Svetovou zdravotníckou organizáciou.

6. Rakovina

Vzhľadom na to, že rakovina je celosvetovo druhou najčastejšou príčinou smrti, delegáti schválili súbor opatrení na zlepšenie a rozšírenie preventívnych opatrení; včasnú diagnostiku: rýchlu, dostupnú liečbu a paliatívnu starostlivosť pre pacientov s rakovinou. Zdôraznili potrebu zintenzívniť prevenciu a kontrolu rakoviny, aby sme znížili zaťaženie neprenosnými chorobami.

7. Kontrola tabaku

Delegáti prijali rozhodnutie, aby relevantné komisie WHO pravidelne poskytovali informácie a uznesenia zo zasadnutí týchto zložiek o kontrole tabaku a relevantných otázkach týkajúcich sa zdravia a tabaku.

8. Detská obezita

Delegáti privítali odporúčania komisie WHO o ukončení detskej obezity. Odporúčania sú zamerané na zvrátenie rastúceho trendu u detí a dospievajúcich s nadváhou a obezitou. V odporúčaniach sa zdôrazňuje dôležitosť zmeny prostredia, ktoré uľahčuje prístup k nezdravým potravinám a fyzická neaktívnosť detí. Zameriava sa aj na prevenciu obezity od malička a počas celého života.

Odporúčania sú zamerané na podporu a budovanie zdravých návykov, potrebu formovania prostredia v škole a rozvoj komunity, ktorá podporuje zdravý životný štýl, vrátane pravidelného cvičenia.

Odporúčania obsahujú aj opatrenia na liečbu obezity u detí a opatrenia na prevenciu nezdravého prírastku hmotnosti u dojčiat a malých detí.


Voľný preklad z: https://www.iapo.org.uk/news/2017/jun/7/takeaways-...Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%