V Rožňave zorganizovali už 5. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov

14.10.2022
article_710

V Rožňave sa v stredu 12. októbra konal v poradí už 5. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Hlavný organizátor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave, pozval aj nás pacientov. Pozvanie prijala prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Je chvályhodné, že počas mesiaca október, ktorý je mesiacom úcty k starším, Úrad verejného zdravotníctva pri plnení mnohých úloh v oblasti verejného zdravia nezabúda na seniorov žijúcich v meste. Hold seniorom vzdávajú organizovaním vzdelávacieho podujatia, ktoré je spojené s kultúrnym programom, prezentáciou ručných prác seniorov a účastníkov veľtrhu. Veľké uznanie si zaslúži hlavná organizátorka podujatia Mgr. Silvia Lengová, riaditeľka oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu.

V rámci vzdelávania prezidentka AOPP odprezentovala prednášku na tému “Pacienti s chronickými ochoreniami počas a po pandémii“, pretože s pribúdajúcim vekom pribúda aj ochorení, ktoré sú chronického charakteru. Seniori s chronickými ochoreniami počas a po pandémii patria medzi tie najohrozenejšie skupiny pacientov a zaslúžia si mimoriadnu pozornosť v oblasti vzdelávania a ochrany ich práv. Prezidentka AOPP poskytla účastníkom aj kontakt a možnosť využívania bezplatného právneho poradenstva asociácie.

Na obdobné témy pomoci seniorom boli zamerané aj ďalšie odborné prednášky, či už v oblasti prvej pomoci, právnej, sociálnej alebo správnej životosprávy a aktívneho starnutia. Tie by mali byť nápomocné nielen k pridávaniu rokov života, ale by mali seniorom pomôcť v prvom rade k prežitiu plnohodnotného života v ich rokoch. Mala by byť prioritou nielen nadšencov z radov dobrovoľníkov, územných samospráv, ale aj štátu pri kreovaní priorít a cieľov oblasť prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorá je stále až druhoradá.

Pričom v Programovom vyhlásení vlády je uvedené, že:

  • Vláda SR vytvorí podmienky na väčšiu integráciu seniorov do spoločnosti, zvýšenie dostupnosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a zvýšenie kvality života staršej generácie.
  • Vláda SR zriadi nadrezortnú platformu pre riadenie a rozvoj zdravotnej starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov ako spoločný projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR.
  • Vláda SR pripraví novú legislatívu o dlhodobej starostlivosti, ktorá sa zameria na riešenie komplexnej zdravotnej, sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti.
  • Vláda SR podporí starostlivosť o bezvládnych a chronicky chorých v domácom prostredí prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných paliatívnych tímov. Vláda SR vytvorí podmienky na priblíženie zdravotnej starostlivosti k bezvládnym a dlhodobo chorým do ich známeho prostredia. Bude podporovať rodinnú a komunitnú starostlivosť a sieťovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a posilní sieť domovov ošetrovateľských služieb s kvalifikovanými sestrami a pracovníkmi v sociálnych službách.
  • Vláda SR zreformuje paliatívnu starostlivosť, podporí vznik paliatívnych oddelení, paliatívnych konziliárnych služieb, paliatívnych ambulancií v ústavnej zdravotnej starostlivosti a pokrytie komplexných paliatívnych potrieb mobilnými a kamennými hospicmi.

Vláda SR si uvedomuje naliehavú potrebu zlepšenia legislatívneho rámca a financovania poskytovania sociálnych služieb a zrovnoprávnenia ich poskytovateľov. Preto bude presadzovať integrovanú sociálnu a zdravotnú starostlivosť o seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Na tento účel vláda SR:

  • predloží nový zákon o sociálnych službách, ktorým zavedie ich adresnú formu financovania zavedením príspevku na odkázanosť podľa stupňa odkázanosti pre občana, nie pre zariadenia, v dôsledku čoho bude možné transformovať doterajšie rôzne dávky a príspevky poskytované na ten istý účel, a zrovnoprávni poskytovateľov sociálnych služieb,
  • vytvorí podmienky na poskytovanie sociálnych služieb na komunitnom princípe, aby mohol človek čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí, najmä poskytovaním terénnych a ambulantných sociálnych služieb,
  • vytvorí novým zákonom upravený systém dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, vrátane jeho financovania, ako spoločný projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR, a zabezpečí plynulý prechod z akútnej zdravotnej starostlivosti do dlhodobej starostlivosti,

Po prečítaní týchto ambicióznych cieľov vlády kvôli pandémii, vojnovému konfliktu, inflácii a energetickej kríze mnohé z týchto cieľov nebolo možné naplniť, no nemali by sme na nich zabúdať, pretože Slovensko bude patriť medzi štáty EÚ, ktoré nemajú jasnú víziu v rámci dlhodobej starostlivosti o najzraniteľnejšiu a najpočetnejšiu skupinu obyvateľov „seniorov“.


Ako dlho čakáte na operáciu?

8%
21%
4%
4%
63%