Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

02.08.2016
article_79

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Za prioritu našej práce považujem odstraňovanie predsudkov spoločnosti, nedostatočnej empatie s problémami ľudí so zdravotným postihnutím a neochoty riešiť životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím tak, aby sa čo najviac priblížili životným podmienkam ľuďom bez zdravotného postihnutia.

JUDr. Zuzana Stavrovská

Kto je komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím?

Za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím bola Národnou radou SR dňa 2.12.2015 zvolená JUDr. Zuzana Stavrovská na obdobie 6 rokov. Pôsobnosť, postavenie, voľbu, podmienky výkonu funkcie a zánik výkonu funkcie upravuje zákon č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úlohy spojené s odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti komisárky zabezpečuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Aké je postavenie komisárky?

Komisárka svoju funkciu vykonáva nezávisle od iných orgánov. Funkcia komisárky je verejná funkcia. Podstatou jej činnosti je špecializovaná verejná ochrana práv. Špecializácia spočíva v tom, že sa zaoberá výlučne právami osôb so zdravotným postihnutím uznanými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v Ústave Slovenskej republiky.

Pôsobnosť komisárky sa vzťahuje na:

  1. a)  orgány verejnej správy,
  2. b)  orgány štátnej správy,
  3. c)  orgány územnej samosprávy,
  4. d)  právnické a fyzické osoby,ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy,
  5. e)  právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov neuvedené v písmene a) až d).

Na koho sa pôsobnosť komisárky nevzťahuje?

Na výkon právomoci Národnej rady SR, prezidenta SR, vlády SR, ústavného súdu, prokuratúry, súdu, Najvyššieho kontrolného úradu SR, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, spravodajských služieb a na výkon rozhodovacích právomocí policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní; to neplatí, ak ide o právomoci, ktoré tieto orgány vykonávajú ako orgány verejnej správy. 

Aké sú kompetencie komisárky?

Komisárka najmä:

 posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej ininiciatívy   dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnu- tím,

 monitoruje dodržiavanie práv osoby so zdravotným poostihnutím,

 uskutočňuje prieskumy na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv osoby so zdravotným postihnutím,

 organizuje aktivity na podporu dodržiavania práv oso- by so zdravotným postihnutím,

 môže pri vybavovaní podnetu aj z vlastnej iniciatívy po-žadovať informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím,

 navrhuje prostriedky nápravy, ak zistí, že došlo k poruršeniu práv osoby so zdravotným postihnutím,

 vydáva stanoviská vo veciach dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím,

 predkladá oznámenia v mene osoby so zdravotným po-stihnutím,

 zúčastňuje sa súdneho konania z pozície „dohľadu“ – ochrancu práv osoby so zdravotným postihnutím, má oprávnenie zúčastniť sa konania na súde.

Kto sa môže obrátiť na komisárku?

Na komisárku má právo obrátiť sa každý vo veci porušovania alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím.
Aj fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo dieťa so zdravotným postihnutím, má právo obrátiť sa na komisárku priamo alebo prostredníctvom inej osoby bez vedomia zákonného zástupcu a bez úradnej kontroly.

Každý, kto má právo obrátiť sa na komisárku, má právo pri styku s komisárkou používať svoj materinský jazyk a komunikovať s komisárkou vo forme komunikácie pre neho prístupnej. 

Ako je možné podať podnet?

Podnet je možné podať:
písomne poštou na adresu: Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Račianska ulica č. 153, 831 54 Bratislava 35,

@elektronickou poštou
na adrese sekretariat@komisar.sk alebo prostredníctvom on-line formulára na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk cez „podať podnet“, s výberom možnosti „podať elektronicky“,

osobne, ústne do zápisnice priamo v priestoroch Úradu počas úradných hodín. Možné je dohodnúť si vopred termín prostredníctvom adresy webového sídla

www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk

cez „podať podnet“, s výberom možnosti „podať osobne“. 

Kontakt

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Račianska 153
831 54 Bratislava 35

sekretariát úradu
č. tel.: 0911 269 021, 02/20420309

Pondelok

8:00 - 18:00 

Utorok

7:30 - 17:00 

Streda

8:00 - 18:00 

Štvrtok

7:30 - 17:00 

Piatok

7:30 - 15:00 


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%