Priority pre zdravotníctvo Asociácie na ochranu práv pacientov pre septembrové voľby 2023

21.09.2023
article_796

Dostupnosť, bezpečnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti sa nedá a nemôže hodnotiť iba cez prizmu nákladov. Zdravotníctvo nemôže byť vnímané ako nákladovo efektívne, ale je ho potrebné vnímať ako celospoločenskú investíciu, ktorá sa v budúcnosti spoločnosti mnohonásobne vráti. Ťarchu nákladov zdravotníctva nemôžu znášať iba ekonomicky aktívni občania, musí investovať aj štát. Mýtus o tom, že pacienti chcú všetko a nechcú za nič platiť, neplatí. V súčasnosti na priamych platbách pacienti pokrývajú formálne a neformálne platby už vo výške 2 miliárd eur. Napriek tomu sa dlhé roky nedočkali zlepšenia dostupnosti, kvality zdravotnej starostlivosti a služieb s tým spojených. 

Preto žiadame od vlády Slovenskej republiky, ministerstva zdravotníctva a ostatných relevantných inštitúcií, aby zabezpečili nižšie vymenované priority pacientov:

Financovanie

 • Jasné, objektívne a transparentné pravidlá pre zabezpečenie kvalitnej, dostupnej, bezpečnej, účelnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti
 • V zákone o štátnom rozpočte garanciu odvodov na r. 2024 za poistencov štátu vo výške 4,5 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov, a od roku 2025 vo výške 5 % z priemernej mzdy za poistencov štátu spred dvoch rokov a na nasledujúce roky percentuálne navýšenie odvodov za poistencov štátu na základe ekonomických ukazovateľov rastu ekonomiky, a zároveň neprijímanie rozhodnutí, ktoré znížia percentuálne odvody za poistencov štátu
 • Dostatok stabilných finančných zdrojov na pokrytie úhrad za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť, na pokrytie investičného dlhu zdravotníckych zariadení a na pokrytie mzdových nárokov v zdravotníctve

Legislatíva

 • Stabilitu legislatívneho prostredia a transparentne nastavený legislatívny plán
 • Spoluprácu so strešnou pacientskou organizáciou a s pacientskymi organizáciami pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú pacientov
 • Možnosť aktívne predkladať pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania s možnosťou predkladania zásadných pripomienok

Nárok pacienta

 • Zadefinovanie štandardnej zdravotnej starostlivosti - základný balík garantovanej bezplatnej starostlivosti s ohľadom na časovú a geografickú dostupnosť a štandardy pre diagnostiku a liečbu
 • Právny nárok pacienta tak, aby pacient vedel, na čo má nárok v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti a krytia úhrad z povinného verejného zdravotného poistenia, čo si musí hradiť čiastočne, prípadne v plnej výške. Pre prípad úhrad v plnej výške vytvoriť systém pripoistenia zmluvnou zdravotnou poisťovňou so stanovením jasných pravidiel v rámci zákona
 • Kompenzáciu sociálne neúnosných nákladov nízkopríjmových skupín závislých od stanovenej minimálnej výšky príjmu
 • Zabezpečovanie sociálnej starostlivosti súvisiacej so zdravotnou starostlivosťou prostredníctvom príslušnej kapitoly v kompetencii Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny

Cesta pacienta

 • Nastavenie cesty pacienta, zlepšenie prechodu pacienta celým systémom od prevencie, poskytovanej ambulantnej starostlivosti, nemocničnej starostlivosti až po doliečovanie, rehabilitáciu, dlhodobú zdravotno-sociálnu starostlivosť a paliatívnu starostlivosť
 • Zmenu definície neodkladnej zdravotnej starostlivosti v prospech zlepšenia zdravia pacientov a obyvateľov

Zdravotnícki pracovníci

 • Prípravu a prijatie Stratégie dlhodobého plánovania, stabilizácie a motivácie ľudských zdrojov v zdravotníctve
 • Podporu a zatraktívnenie vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (pregraduálne, postgraduálne, celoživotné, sústavné)
 • Využívanie odborného potenciálu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov a zabezpečenie dostatočného počtu administratívnych a iných nezdravotníckych pracovníkov

Nemocnice

 • Realizáciu projektov z Plánu obnovy a odolnosti v rámci veľkých a malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukciu
 • Realizáciu investičných projektov na rozvoj ústavnej zdravotnej starostlivosti v dlhodobom horizonte a vykonávacích predpisov, ktoré zabezpečia účelné nastavenie a prehodnocovanie siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • Posilnenie dopravnej zdravotnej služby tak, aby dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti bola zachovaná pre všetky skupiny obyvateľov a pacientov
 • Prehodnotenie čakacích dôb na plánované výkony raz ročne v spolupráci so zdravotnými poisťovňami tak, aby nedošlo k omeškaniu poskytnutia plánovaných výkonov a ohrozeniu zdravia a života pacientov
 • Úhradové mechanizmy poskytovateľom v rámci regulácie cien pre ústavnú zdravotnú starostlivosť tak, aby pokrývali ich reálne náklady za poskytnutú ústavnú zdravotnú starostlivosť

Ambulancie

 • Realizáciu projektov z Plánu obnovy a odolnosti v rámci investičných projektov na vybudovanie nových ambulancií a malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukciu
 • Nastavenie a prehodnocovanie siete poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti tak, aby pacienti mali garantovanú dostupnosť, bezpečnosť, kvalitu všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude nadväzovať, bude prepojená s ústavnou, následnou, dlhodobou a paliatívnou zdravotnou starostlivosťou
 • Zavedenie podporných platieb za neatraktívne regióny, ktorá bude využitá na pritiahnutie lekárov a zdravotníckych pracovníkov do kľúčových, ale poddimenzovaných území
 • Zavedenie indikátorov kvality pre hodnotenie poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti so zapojením pacientov do hodnotenia
 • Úhradové mechanizmy poskytovateľom v rámci regulácie cien pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť tak, aby pokrývali ich reálne náklady za poskytnutú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

Zdravotno-sociálna starostlivosť

 • Zriadenie nadrezortnej platformy pre riadenie a rozvoj zdravotnej starostlivosti o dlhodobo chorých pacientov ako spoločný projekt ministerstiev zdravotníctva a sociálnych vecí, čo umožní schválenie zákona o dlhodobej starostlivosti s možnosťou nastavenia pravidiel na jednotné posudzovanie a na viaczdrojové financovanie

Lieky

 • Zavedenie pojmu a procesu pre individuálnu úhradu liekov
 • Zadefinovanie jasných a nárokovateľných kritérií na schválenie individuálnej liečby, ktorá je dnes schvaľovaná ako liečba na výnimku
 • Upravu zákona č. 363/2011 Z. z. tak, aby odstránil administratívne a byrokratické prekážky procesu kategorizácie a odstránenie častí, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR, a ktoré sťažujú používanie liekov od slovenských výrobcov liekov
 • Vytvorenie transparentného a predikovateľného systému kategorizácie liekov, ktorý bude obsahovať nákladovo efektívne posudzovanie hodnoty liekov a zabezpečí, aby kategorizované lieky boli kryté v rozpočte na podklade incidenčných a prevalenčných dát tak, aby sa dostupnosť liekov pre pacientov zvyšovala a v priebehu štyroch rokov sa vyrovnala okolitým členským štátom EÚ (ČR)
 • Garanciu dostupnej a bezpečnej liečby pacientom v prípade nezameniteľných liekov a zvyšovanie penetrácie generických a biologicky podobných liekov pre pacientov na Slovensku
 • Novelizovanie zákona č. 362/2011 Z. z. tak, aby sa zlepšila dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok, a aby sa zvýšila ochrana osobných údajov pacientov
 • Stanovenie kompenzácie na úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok uhrádzaných zo zdrojov sociálneho poistenia sociálne slabším osobám s nízkymi príjmami, a to na základe analýz a tiež tak, aby mali garanciu včasnej a dostupnej liečby

Zdravotnícke pomôcky

 • Vytvorenie samostatného zákona o rozsahu a podmienkach úhrady zdravotníckych pomôcok s dôrazom na potreby a preferencie pacientov a s umožnením používania zdravotníckych pomôcok od slovenských výrobcov
 • Vytvorenie transparentného a predikovateľného systému kategorizácie zdravotníckych pomôcok podľa typologickej klasifikácie a minimálnych kvalitatívnych požiadaviek
 • Krytie kategorizovaných zdravotníckych pomôcok v rozpočte na podklade incidenčných a prevalenčných dát

Digitálne zdravotníctvo a používanie umelej inteligencie v zdravotníctve

 • Vytvorenie podmienok na zber anonymizovaných údajov NCZI po vzore systému zavedenom v Českej republike (ÚZIS)
 • Vytvorenie bezpečných podmienok na využívanie umelej inteligencie v procese diagnostiky a liečby pacientov na podklade preferencií a za účasti pacientov
 • Prijímanie, sledovanie a odovzdávanie informácií (aj pomocou eHealth) medzi pacientmi, nemocnicami a inými zdravotníckymi zariadeniami tak, aby sa pacienti vedeli objednávať na konkrétne termíny v rámci plánovanej zdravotnej starostlivosti

Podporované projekty

 • Vytváranie podmienok podpory prevencie a zdravia, vytváranie systému bonusov so zapájaním všetkých kľúčových aktérov v zdravotníctve vrátane pacientskych organizácií
 • Vytvorenie podmienok na podporu preventívnych a skríningových programov za účelom včasnej diagnostiky, dostupnosti modernej onkologickej liečby a zvýšenia miery prežívania onkologických pacientov
 • Podporu a rozvoj projektov v oblasti prevencie, vzdelávania, inovácií v starostlivosti o duševné zdravie obyvateľov, pacientov i zdravotníckych pracovníkov
 • Dokončenie rekonštrukcie lôžkového fondu ústavnej psychiatrickej starostlivosti, vybudovanie psychosociálnych centier, psychiatrických stacionárov či diagnosticko-intervenčných centier pre ľudí s poruchami autistického spektra
 • Vytvorenie systému tvorby rozpočtu v kapitole zdravotníctva v súlade s odporúčaniami OECD tak, aby boli existujúce i vytvorené nové kapacity financované na podklade incidenčných a prevalenčných dát, znižovania nozokomiálnych nákaz a minimalizácie rizika vzniku medicínskych omylov

Pacientske organizácie

 • Legislatívnu úpravu postavenia strešnej pacientskej organizácie a pacientskych organizácií, ich stabilné a transparentné financovanie
 • Akceptáciu Charty práv pacientov, uvedomenie si nezastupiteľnosti a prínosu pacientskych organizácií, podporu činnosti pacientskych organizácií, akceptáciu ich autonómie a nezávislosti
 • Vytvorenie podmienok na rešpektovanie práv a preferencií pacienta a jasné stanovenie povinnosti tak zdravotníckych pracovníkov, zdravotných poisťovní, ako aj pacienta

Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%