AOPP podporilo účasť členov Spoločnosti Downovho syndrómu na kurze counselingu

22.12.2021
article_657

AOPP podporilo členov OZ Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (SDS), aby sa mohli zúčastniť kurzu counselingu organizovaného Trnavskou univerzitou. Aj vďaka Fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácií, ktorý AOPP vytvorilo v roku 2021 a je tvorený 2 % z dane, sa mohli členovia SDS zúčastniť tohto pre ich poslanie dôležitého kurzu.

Cieľom kurzu counselingu s názvom „PREVENCIA A ZVLÁDANIE ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINÁCH“ bolo získať vedomosti a zručnosti metódy Counselingu aplikovateľnej pri poskytovaní podpory pomoci rodine vrátane prevencie negatívnych a sociálno-patologických javov.

Absolvent získal pre counseling podstatné poznatky z rôznych disciplín: teológia, psychológia, filozofia, sociológia, sociálne právo a sociálna ekonómia. Na ich základe bude schopný:

  • systematicky sprevádzať rodinu v jej konkrétnej životnej situácii,
  • motivovať klientov k samostatným riešeniam ich životných situácií v rámci podpory a stabilizácie rodiny ako základnej bunky spoločnosti,
  • rozvíjať kompetencie vlastného reflexívneho sebapoznania a osobného rozvoja.

Foto: pexels.com


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%