Stanovy Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Orgány AOPP

Orgánmi združenia sú:

 • Valné zhromaždenie,
 • Predsedníctvo,
 • Prezident,
 • Viceprezidenti,
 • Čestný prezident,
 • Revízor.

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom a jeho členmi sú všetci riadni členovia AOPP. Zasadnutie zvoláva prezident najmenej raz za rok.
 2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov a uznesenie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Na zmenu stanov a na zrušenie AOPP je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov. Ak nie je Valné zhromaždenie do jednej hodiny po stanovenom čase uznášaniaschopné, uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 3. Valné zhromaždenie:
  1. schvaľuje koncepciu a programovú stratégiu AOPP na volebné obdobie,
  2. schvaľuje Stanovy AOPP, ich zmeny a doplnky,
  3. schvaľuje rokovací a volebný poriadok orgánov AOPP a interné predpisy AOPP,
  4. chvaľuje správu predsedníctva o činnosti AOPP od posledného Valného zhromaždenia,
  5. schvaľuje správu predsedníctva o hospodárení AOPP od posledného Valného zhromaždenia,
  6. schvaľuje správu revízora o kontrolnej činnosti od posledného Valného zhromaždenia,
  7. volí a odvoláva členov predsedníctva,
  8. volí a odvoláva revízora,
  9. schvaľuje výšku členského príspevku,
  10. rozhoduje o zrušení AOPP.


Predsednítvo je výkonným orgánom združenia, riadi činnosť AOPP medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Predsedníctvo má 5 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie. Ak v čase medzi zasadnutiami Valného zhormaždenia, klesne počet členov Predsedníctva pod 5 členov, musí prezident kooptovať nového člena do Predsedníctva z radov náhradníkov podľa výsledkov volieb do predsedníctva. O kooptácii informuje najbližšie zasadnutie Valného zhromaždenia. Funkčné obodbie je stanovené na 2 roky. Predsedníctvo sa schádza najmenej štyrikrát ročne a zvoláva ho prezident AOPP. K právoplatnému uzneseniu Predsedníctva sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

Predsedníctvo:

 1. riadi činnosť AOPP v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
 2. programovo a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia,
 3. vypracúva a schvaľuje plán činnosti AOPP na rok, rozpočet AOPP na rok, výročnú správu AOPP a správu o hospodárení AOPP,
 4. schvaľuje odborné komisie a pracovné skupiny
 5. volí z členov Predsedníctva prezidenta AOPP a odvoláva ho,
 6. volí z členov Predsedníctva viceprezidentov AOPP a odvoláva ich,
 7. berie na vedomie správu revízora o kontrolnej činnosti za rok,
 8. rozhoduje o vstupe AOPP do medzinárodnej organizácie a do inej organizácie na Slovensku,
 9. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena,
 10. podáva návrh na zrušenie AOPP,
 11. v prípade likvidácie AOPP ustanovuje likvidátora.


Čestný prezident

 1. S cieľom zvýrazniť poslanie a úlohy AOPP zriaďuje sa funkcia čestného prezidenta AOPP (ďalej len „Čestný prezident“). Čestný prezident môže byť iba jeden. Čestným preizdentom sa môže stať iba bývalý Prezident AOPP.
 2. Čestný prezident:
 3. Reprezentuje AOPP pri významných spoločenských a kultúrnych podujatiach, a to buď samostatne alebo spolu s Prezidentom AOPP, podľa svojich síl, možností a schopností napomáha plneniu cieľov AOPP,
 4. Má právo zúčastniť sa rokovaní orgánov združenia (najmä valného zhromaždenia, predsedníctva, zriadených pracovných skupín a komisíí) s poradným hlasom,
 5. Má právo predkladať návrhy, pripomienky, námety a podnety orgánom AOPP,

  Má právo navrhovať kandidátov za členov orgánov AOPP, sám však nemôže byť do nich zvolený počas trvania jeho funkcie,

  Na základe uznesenia Predsedníctva AOPP reprezentuje AOPP v záujmových združeniach právnických osôb a v poradných orgánoch Vlády SR a ministerstiev, ktorých členom je AOPP. 

 6. Čestného prezidenta  volí valné zhromaždenie verejne. Na zvolenie sa vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých riadnych členov valného zhromaždenia. Funkčné obdobie Čestného prezidenta nie je časovo obmedzené. 
 7. Výkon funkcie Čestného prezidenta zaniká:

 • vzdaním sa funkcie, a to dňom doručenia vzdania sa funkcie Prezidentovi AOPP,
 • odvolaním z funkcie valným zhromaždením pre porušenie Stanov AOPP, a to dňom uvedeným v uznesení valného zhromaždenia o dovolaní Čestného  prezidenta a ak taký deň nie je uvedený, dňom, kedy bolo uznesenie prijaté alebo
 • smrťou Čestného prezidenta.

Revízor:

 1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, je volený valným zhromaždením, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.
 2. Volebné obdobie revízora je 2 roky.
 3. Revízor pripravuje a predkladá správu o kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Revízor informuje Predsedníctvo AOPP o výsledkoch kontrolnej činnosti najmenej jedenkrát ročne.
 4. Revízor upozorňuje na nedostatky v hospodárení a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 5. Revízor kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
 6. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v Predsedníctve AOPP.

Asociácia na ochranu práv pacientov SE je občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 11. apríla 2001 pod číslom VVS/1-900/90-18249

Dokumenty na stiahnutie:

Viete, aký je rozdiel medzi urgentom a pohotovosťou?

71%
29%