Legislatívne aktivity

​Rok 2016

Aktuálne naše legislatívne aktivity smerujú k týmto zákonom:

  • Novela zakona o lieku a riešenie reexportu
  • Predbežné oznámenie MZ SR k zákonu 580/2004 Z.z. o príprave novely v súlade s legislatívnym plánom vlády SR na rok 2016, kde sme zaslali Ministerstvu zdravotníctva SR návrh na úpravu podmienok týkajúcich sa dlžníkov

Valné zhromaždenie Asociácie na ochranu práv pacientov SR schválilo na svojom zasadnutí dňa 28. júna 2016 zriadenie legislatívnej komisie AOPP.  

Hľadáme expertov - dobrovoľníkov, ktorí by sa k nám pridali a pomohli nám. Uvítame takisto zástupcov našich členských organizácií, ktorí prejavia záujem o túto skupinu.

Kontaktuje prosím: katarina. kafkova@aopp.sk


Rok 2015

Po celý minulý rok sme sledovali predkladané návrhy noviel všeobecne záväzných právnych predpisov. Pripomienkovali sme návrh Zákona o športe, ktorým mali byť odčerpávané prostriedky verejného zdravotného poistenia napr. na stavbu štadiónov. Voči tejto skutočnosti sme namietali. Neboli sme jediným subjektom, ktorý s takýmto návrhom nesúhlasil a keďže nás bolo viac, boli sme úspešní.

Taktiež sme pripomienkovali Národný program starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami, a to z dôvodu potreby zabezpečenia jeho finančného krytia, napr. na diagnostikovanie ochorenia, ktoré je veľmi finančne náročné a tiež z dôvodu, aby sa pacienti so zriedkavými chorobami dostali k potrebnej a indikovanej liečbe, aj keď pôjde o veľmi drahé lieky.

Veľkou témou bol a aj naďalej je aj návrh Štátneho rozpočtu na rok 2016 a otázka výšky odvodov za poistencov štátu. Reálne hrozí, že zdrojov určených na zdravotnú starostlivosť na budúci rok nebude dostatok, pretože zdroje verejného zdravotného poistenia budú nižšie o odvodovo odpočítateľnú položku v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia (cca 82 mil. eur) a o uplatnenú odvodovo odpočítateľnú položku v priebehu roka 2016, na platy zdravotníkov je potrebných ďalších cca 95 mil. eur, hrozí, že štát odvedie za poistencov štátu menej peňazí, ako plánuje, tiež nie je krytý výpadok príjmov lekárov za zakázané poplatky a nie sú dlhodobo riešené ani dlhy nemocníc. Následkom vyššie uvedeného môže byť zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti (dlhšie čakacie lehoty, ďalšie nové poplatky u lekárov), prepúšťanie zamestnancov a rušenie oddelení v nemocniciach a obmedzený prístup k liekom, špeciálnemu zdravotníckemu materiálu, či ku kúpeľnej starostlivosti pre pacientov.

Memorandum - 5% za poistencov štátu aktuálne podpísalo 17 subjektov a organizácií pôsobiacich v slovenskom zdravotníctve - aopp-memorandum-5-poi-statu-k-30-3-2016.docx


Viete, aký je rozdiel medzi urgentom a pohotovosťou?

71%
29%