Odborné komisie a pracovné skupiny

Dňa 28. júna 2016 Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí schválilo rozdelenie zodpovednosti členov Predsedníctva za jednotlivé oblasti činností AOPP nasledovne:

Činnosti

Asociácie na ochranu práv pacientov SR na druhý polrok 2016

 • Projekt EUPATI - „Pacient a liek“, pokračovanie vzdelávania u členov v regiónoch, zodpovedný Dominik Tomek
 • Medzinárodná odborná konferencia v rámci Predsedníctva Slovenskej republiky Rade EÚ – jeseň 2016, zodpovedný Dominik Tomek
 • Problematika liekovej politiky vrátane riešenia inovatívnych liekov v rámci Predsedníctva Slovenskej republiky Rade EÚ v období od 01.07. do 31.12.2016, zodpovedný Dominik Tomek
 • Capacity Building Programme  - v spolupráci s EPF a AIFP – 5 dňový vzdelávací kurz - jeseň 2016, zodpovedný Dominik Tomek vo vzťahu k EPF, Katarína Kafková vo vzťahu k AIFP, Petra Balážová vo vzťahu k členom AOPP a organizačnému zabezpečeniu
 • Vzdelávací program u členov – v spolupráci s Dôvera zdravotnou poisťovňou, a. s., zodpovedná Katarína Kafková
 • Poradňa AOPP – pokračovanie v činnosti, budovanie siete poradní AOPP, zodpovedný Pavol Huserka, poverená projektová manažérka Miroslava Fövényes
 • Zriadenie a činnosť legislatívnej komisie AOPP, zodpovedná Katarína Kafková
 • Pokračovanie projektu „Nedostupnosť liekov“, zodpovedná Katarína Kafková
 • Národný projekt splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie – za AOPP „Stratégia dlhodobej starostlivosti“, zodpovedná Katarína Kafková
 • PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správa FB a web stránky AOPP, zodpovedná Katarína Kafková, spolupracuje Peter Porubský
 • Procesné nastavenie činností AOPP, zodpovedná Katarína Sedláková

Viete, aký je rozdiel medzi urgentom a pohotovosťou?

71%
29%