Výpočet 14. dôchodku

04.11.2022

V decembri by som mala dostať 14. dôchodok. Dá sa nejako zistiť, v akej výške mi bude vyplatený?

JUDr. Radmila Strejčková

„Sociálna poisťovňa pripravila pre poberateľov dôchodku Kalkulačku na výpočet sumy tzv. 14. dôchodku (oficiálne nazvaný 13. dôchodok vyplatený v decembri 2022). V súčasnosti je zverejnená na webovej stránke. Použitie kalkulačky je jednoduché. Poberateľ dôchodku do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko „Vypočítať“ ihneď zistí, v akej sume mu patrí tzv. 14. dôchodok v decembri.

Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet inej meny na euro (suma dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet dôchodku z cudziny sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. októbra 2022.

Sociálna poisťovňa vyplatí tzv. 14. dôchodok v decembri 2022 automaticky, o tzv. 14. dôchodok netreba osobitne žiadať.

Maximálna suma 14. dôchodku v decembri 2022 bude 210 eur – a dostanú ju tí poberatelia, ktorí poberajú dôchodok v sume 234,42 eur a nižšie.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 234,43 eur do 928,86 eur sa suma tzv. 14. dôchodku bude znižovať až do minimálnej sumy 35,01 eur. Najnižší tzv. 14. dôchodok v sume 35 eur dostanú poberatelia, ktorí poberajú dôchodok od 928,87 eur a vyššie.“

Zdroj: www.socpoist.sk


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%