Stratená zdravotná karta

19.05.2016

Pani doktorka stratila moju zdravotnú kartu v poliklinike. Reklamovali sme to, ale doteraz sa nenašla. Ako máme ďalej postupovať?

MUDr. Katarína Kafková

Podľa § 46 ods. 1 pism. d) zákona c. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci výkonu miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva ako prenesený výkon štátnej správy, ktorú vykonáva samosprávny kraj, tento preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi (ň 23 ods. 2 az 4). Preto Vám vo veci Vašej zdravotnej dokumentácie odporúčame obrátiť sa na Váš samosprávny kraj, konkrétne na lekára samosprávneho kraja.


Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
66%
9%